AKTUÁLNY PRÁVNY STAV - MAREC 2024 >>

Informácie týkajúce sa trvalej udržateľnosti

Právny základ

Tieto informácie sú založené na NARIADENÍ EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/2088 z 27. novembra 2019 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb (ďalej len „SFDR“).

Úvod

NOVIS si uvedomuje výzvy, ktorým ľudstvo čelí v súvislosti s klimatickými zmenami. Rozsah zmien v našom prostredí a rýchlosť týchto zmien ohrozuje náš spôsob života a môže znemožniť život v určitých častiach Zeme. Existuje mnoho spôsobov, ako môžu jednotlivci, spoločnosti alebo vlády a vládne inštitúcie konať, aby znížili negatívne dopady klimatických zmien a my v NOVIS-e oceňujeme iniciatívu Európskej únie zameranú na väčšiu transparentnosť faktorov udržateľnosti presadzovaných pri rozhodovaní na kapitálovom trhu.

Politiky riadenia rizík trvalej udržateľnosti

Na základe článku 3 ods. 1 SFDR, by sme vás radi informovali o politikách týkajúcich sa integrácie rizík udržateľnosti do nášho procesu investičného rozhodovania:

Riziká trvalej udržateľnosti vnímame ako environmentálne, sociálne udalosti alebo udalosti v oblasti správy a riadenia, ktoré ak nastanú, môžu mať skutočný alebo potenciálny negatívny dopad na hodnotu investície.

Všetky naše investície sú vystavené rizikám trvalej udržateľnosti, ktoré môžu viesť k výraznému zníženiu  hodnoty vašej investície alebo aj k ich úplnej strate.

Zváženie rizík udržateľnosti je súčasťou našej politiky riadenia rizík trvalej udržateľnosti. Avšak z dôvodu nedostatku spoľahlivých údajov je prakticky veľmi ťažké alebo dokonca aj nemožné z kvalitatívneho a z kvantitatívneho hľadiska primerane zmerať a kvantifikovať riziká trvalej udržateľnosti súvisiace s určitou investíciou.

To sa vzťahuje predovšetkým na naše nepriame investície. Na dosiahnutie širokej diverzifikácie aktív používame na väčšinu našich investícií investičné fondy. Nepriame investovanie prostredníctvom investičných fondov však oslabuje našu schopnosť hodnotiť udržateľné riziká a musíme sa do veľkej miery spoliehať na metodiku a investičné rozhodnutia správcov aktív týchto investičných fondov.

S cieľom osobitne riešiť riziká udržateľnosti pri zachovaní našej investičnej filozofie založenej na nepriamych investíciách, sme spustili NOVIS Sustainability Poistný Fond a NOVIS Sustainability Plus Poistný Fond.

Bez ohľadu na nepriaznivé vplyvy na udržateľnosť

Na základe článku 4 ods. 1 písm. b) SFDR by sme vás chceli informovať, že v súčasnosti neberieme do úvahy nepriaznivé vplyvy našich investičných rozhodnutí na faktory trvalej udržateľnosti.

Naším hlavným cieľom je zabezpečiť najlepší záujem našich klientov na základe dlhodobej pozitívnej návratnosti investícií, vhodnej diverzifikácie investícií a znižovania rizika. Veríme, že tento cieľ dokážeme dosiahnuť bez zvažovali nepriaznivých vplyvov našich investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti. Sme taktiež vedomí, že v súčasnosti dostupné údaje z hľadiska kvality aj kvantity nie sú dostatočne spoľahlivé na to, aby umožnili primerané posúdenie takýchto nepriaznivých vplyvov.

NOVIS každoročne prehodnocuje svoje interné politiky a zváži implementáciu posudzovania hlavných nepriaznivých vplyvov našich investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti.

Politika odmeňovania

V zmysle článku 5 ods. 1 SFDR by sme vás chceli informovať, že ako súčasť našej politiky odmeňovania používame jednotlivé kľúčové ukazovatele výkonnosti - Key Performance Indicators (KPI) a dlhodobé výkonnostné kritériá, ktoré majú vplyv hlavne na variabilnú zložku mzdy našich zamestnancov a členov manažmentu.

Pri stanovovaní jednotlivých KPI a dlhodobých výkonnostných kritérií v súčasnosti osobitne nepovažujeme udržateľné riziká za samostatný kľúčový ukazovateľ výkonnosti. Napriek tomu, aj keď nie sú trvalo monitorované a hodnotené, sú udržateľné riziká neoddeliteľnou súčasťou riadenia rizík, takže sú nepriamo zahrnuté v ďalších kľúčových ukazovateľoch výkonnosti zameraných na riadenie investičných rizík.

NOVIS každoročne prehodnocuje svoje interné politiky a zváži zavedenie samostatného kľúčového ukazovateľa výkonnosti súvisiaceho s dosiahnutím cieľov rizík v oblasti udržateľnosti.

Viac informácií o našich produktoch nájdete tu:

V Bratislave, 13. januára 2023