NOVIS ponúka rovnaké služby s rovnakou rýchlosťou a kvalitou ako pred pandémiou. Kliknite pre viac informácií

Informácie týkajúce sa trvalej udržateľnosti

Právny základ

Tieto informácie sú založené na Nariadení o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb (ďalej len „SFDR“)[1].

Úvod

NOVIS si uvedomuje výzvy, ktorým ľudstvo čelí v súvislosti s klimatickými zmenami. Rozsah zmien v našom prostredí a rýchlosť týchto zmien ohrozuje náš spôsob života a môže znemožniť život v určitých častiach Zeme. Existuje mnoho spôsobov, ako môžu jednotlivci, spoločnosti alebo vlády a vládne inštitúcie konať, aby znížili negatívne dopady klimatických zmien a my v NOVIS-e oceňujeme iniciatívu Európskej únie zameranú na väčšiu transparentnosť faktorov udržateľnosti presadzovaných pri rozhodovaní na kapitálovom trhu.

Chápeme, že jedným z hlavných akčných plánov na zníženie rizík a dopadov klimatických zmien je Parížska dohoda, ktorej cieľom je udržať nárast priemernej globálnej teploty významne pod 2 ° C nad úrovňami pred industrializáciou a pokračovať v úsilí obmedziť zvýšenie teploty na 1,5 ° C nad úrovňami pred industrializáciou. Snaží sa posilniť reakciu na klimatické zmeny okrem iného aj zosúladením finančných tokov s cestou k nízkym emisiám skleníkových plynov a vývoju odolnému voči zmene klímy.

NOVIS v súčasnosti pripravuje stratégiu zameranú na zosúladenie svojich aktivít s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja, ako sú definované vo  Valným zhromaždením OSN schválenej Agende pre trvalo udržateľný rozvoj do roku 2030, a v rámci tejto stratégie sa chce sústrediť nielen na početnosť cieľov udržateľného rozvoja na ktoré sa zamerajú naše aktivity, ale aj na ich dopad na našu organizáciu a jej okolie.

Politiky riadenia rizík trvalej udržateľnosti

Na základe článku 3 ods. 1 SFDR, by sme vás radi informovali o politikách týkajúcich sa integrácie rizík udržateľnosti do nášho procesu investičného rozhodovania:

Investičné rozhodnutia prijíma náš investičný výbor na základe všetkých dostupných informácií o finančných nástrojoch, ktoré sa buď už používajú ako podkladové aktíva našich interných fondov, alebo nad ktorými sa uvažuje ako nad potenciálnymi prírastkami. Tieto dostupné informácie zahŕňajú aj zosúladenie nástrojov s environmentálnymi faktormi, sociálnymi faktormi a faktormi v oblasti správy podnikov („ESG“) a kritériami trvalej udržateľnosti.

Naše investičné rozhodnutia sa zameriavajú hlavne na poskytovanie návratnosti investícií našim klientom pri implementácii širokej diverzifikácie rizika. Na dosiahnutie širokej diverzifikácie aktív používame na väčšinu našich investícií investičné fondy. Nepriame investovanie prostredníctvom investičných fondov však oslabuje našu schopnosť hodnotiť udržateľné riziká a musíme sa do veľkej miery spoliehať na metodiku a investičné rozhodnutia správcov aktív týchto investičných fondov. Preto ESG a riziká udržateľnosti všeobecne nie sú dominantným faktorom pri prijímaní našich investičných rozhodnutí.

S cieľom osobitne riešiť riziká udržateľnosti pri zachovaní našej investičnej filozofie založenej na nepriamych investíciách, sme spustili NOVIS Sustainability Poistný Fond, interný poistný fond podliehajúci slovenskému právu, ktorý investuje do podkladových finančných nástrojov. V NOVIS Sustainability Poistnom Fonde, je súlad s prísnymi pravidlami dobrej správy a riadenia spoločností, environmentálnymi a sociálnymi kritériami (ESG) podľa Princípov zodpovedného investovania vytvorených pod záštitou OSN, jedným z kritérií prípustnosti podkladových finančných nástrojov. Napríklad hodnotíme dokumentáciu poskytnutú správcami aktív alebo emitentmi finančných nástrojov s cieľom posúdiť, či a v akom rozsahu zahŕňajú príslušné investičné fondy investície do spoločností:

  • zameraných na riešenie environmentálnych problémov;
  • ktoré pôsobia v oblastiach ako efektívna energia, životné prostredie, zdravie a zlepšovanie sociálnych a demografických problémov;
  • ktoré preukazujú dlhodobé výhliadky rastu a dobré správcovstvo, t. J. Dlhodobé riadenie spoločností v záujme všetkých zainteresovaných strán a širšej spoločnosti. Patria sem nielen environmentálne, sociálne a správne problémy, s ktorými sa spoločnosť potýka, ale aj to, či spoločnosť bude pre spoločnosť z dlhodobého hľadiska predstavovať pridanú hodnotu a či preukáže zodpovednú kultúru.

Viac informácií o fonde poistenia udržateľnosti NOVIS sa nachádza v dokumente „Predzmluvné informácie týkajúce sa trvalej udržateľnosti“.

Bez ohľadu na nepriaznivé vplyvy na udržateľnosť

Na základe článku 4 ods. 1 písm. b) SFDR by sme vás chceli informovať, že v súčasnosti neberieme do úvahy nepriaznivé vplyvy našich investičných rozhodnutí na faktory trvalej udržateľnosti. Naším hlavným cieľom je zabezpečiť najlepší záujem našich klientov na základe dlhodobej pozitívnej návratnosti investícií, vhodnej diverzifikácie investícií a znižovania rizika.

NOVIS každoročne prehodnocuje svoje interné politiky a zváži implementáciu posudzovania hlavných nepriaznivých vplyvov našich investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti.

Politika odmeňovania

V zmysle článku 5 ods. 1 SFDR by sme vás chceli informovať, že ako súčasť našej politiky odmeňovania používame jednotlivé kľúčové ukazovatele výkonnosti - Key Performance Indicators (KPI) a dlhodobé výkonnostné kritériá, ktoré majú vplyv hlavne na variabilnú zložku mzdy našich zamestnancov a členov manažmentu.

Pri stanovovaní jednotlivých KPI a dlhodobých výkonnostných kritérií v súčasnosti osobitne nepovažujeme udržateľné riziká za samostatný kľúčový ukazovateľ výkonnosti. Napriek tomu, aj keď nie sú trvalo monitorované a hodnotené, sú udržateľné riziká neoddeliteľnou súčasťou riadenia rizík, takže sú nepriamo zahrnuté v ďalších kľúčových ukazovateľoch výkonnosti zameraných na riadenie investičných rizík.

NOVIS každoročne prehodnocuje svoje interné politiky a zváži zavedenie samostatného kľúčového ukazovateľa výkonnosti súvisiaceho s dosiahnutím cieľov rizík v oblasti udržateľnosti.

Webová stránka

Tieto a ďalšie súvisiace informácie nájdete na našej webovej stránke https://www.novis.eu/sk/informacie-o-udrzatelnosti.

[1] NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/2088 z 27. novembra 2019 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb.

Používame cookies s cieľom čo najviac Vám spríjemniť návštevu našich webových stránok.
Tým, že stránky používate, súhlasíte s uložením cookies na Vašom počítači/zariadení. Viac o cookies TU.