AKTUÁLNY PRÁVNY STAV - MAREC 2024 >>

Informácie týkajúce sa trvalej udržateľnosti

NOVIS Sustainability Poistný Fond

(a)    Zhrnutie

Tento finančný produkt NOVIS Responsible Life ("Produkt") je investičný produkt založený na poistení spoločnosti NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s. (“NOVIS”). Investuje do jedného alebo viacerých interných fondov NOVIS podľa slovenského práva a výberu poistníka. Jedným z týchto fondov je NOVIS Sustainability Poistný Fond (ďalej len “Fond”). Keď sa v tomto dokumente odkazuje na “tento finančný produkt”, predstavuje produkt NOVIS Best Value s vybranou investičnou možnosťou NOVIS Sustainability Poistný Fond.

Tento finančný produkt presadzuje environmentálne/sociálne vlastnosti, hoci jeho cieľom nie je udržateľná investícia

Fond investuje minimálne 80 % svojich aktív na základe podstatného alebo úplného  súladu so zásadami zodpovedného investovania vytvorenými pod záštitou Organizácie Spojených národov. Fond môže investovať maximálne 20% svojich aktív bez ohľadu na environmentálne a sociálne vlastnosti.

Fond nemá stanovený minimálny podiel udržateľných investícií v súlade s Nariadením o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb (SFDR). Taktiež nemá stanovený minimálny podiel environmentálne udržateľných investícií v súlade s Taxonómiou EÚ.

Fond nepresadzuje zásadu „výrazne nenarušiť“ v súvislosti s Nariadením o zverejňovaní informácií o finančných produktoch (SFDR) alebo v súvislosti s Taxonómiou EÚ. Z tohto dôvodu investície fondu môžu výrazne narušiť jeden alebo viacero cieľov stanovených Nariadením o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb (SFDR) alebo Taxonómiou EÚ pre environmentálne udržateľné investície.

Investičnou stratégiou Fondu je výber podkladových aktív predovšetkým na základe ich  súčasnej výkonnosti a ich očakávanej budúcej výkonnosti. Jej súčasťou je aj  monitorovanie zhodnotenia, volatility a tolerancie rizika. Po takomto predbežnom výbere sa posudzuje súlad podkladových aktív s vyššie uvedenými environmentálnymi a sociálnymi vlastnosťami Fondu.

Environmentálne alebo sociálne vlastnosti sú počas celého životného cyklu finančného produktu pravidelne monitorované.

Pre účely merania ukazovateľov udržateľnosti sa používajú špecializované softvérové riešenia tretích strán, aby boli dostupné údaje spoľahlivo zozbierané, zostavené a vyhodnotené. Informácie sa primárne zbierajú z verejne dostupných informácií, ako sú prospekty z kapitálového trhu, zverejnenia o udržateľnosti (ak sú dostupné) a  dokumenty s kľúčovými informáciami o potenciálnych podkladových aktívach.

Zdroje údajov používané na dosiahnutie environmentálnych alebo sociálnych vlastností podporovaných Fondom sú predovšetkým verejne dostupné dokumenty poskytnuté emitentom finančného nástroja, ako sú Výročná správa, Politika udržateľnosti a informácie poskytované NOVISU priamo emitentmi finančných nástrojov (napríklad interné správy, správy externého auditu atď.).

Niektoré informácie, na ktoré sa NOVIS spolieha, nemusia byť aktuálne, čo sa konkrétne týka údajov zverejňovaných vo výročných správach, alebo nemusia byť poskytnuté vôbec, na základe zásad správy a riadenia údajov, ktoré používajú emitenti finančných nástrojov. Niektoré informácie nemusia byť dostupné vôbec alebo len v kvantitatívnej a/alebo kvalitatívnej podobe, ktorá nie je dostatočná, aby sa na ňu dalo spoľahnúť. Dúfame, že tieto obmedzenia spojené so zberom a spracovaním údajov sa zlepšia, keď sa do právneho rámca zavedie viac oznamovacích povinností súvisiacich s udržateľnosťou. V súčasnosti však NOVIS vo väčšine prípadov čelí nedostatku údajov týkajúcich sa udržateľnosti. NOVIS verí tomu, že v súčasnosti prakticky všetci ostatní účastníci regulovaného finančného trhu majú rovnaké obmedzenia.

 Povaha a rozsah náležitej starostlivosti vykonanej na podkladových aktívach fondu závisí od množstva, kvality a presnosti poskytnutých informácií príslušným emitentom podkladových aktív.

Angažovanosť nie je súčasťou environmentálnej alebo sociálnej investičnej stratégie.

(b) Žiadny udržateľný investičný cieľ

Tento finančný produkt presadzuje environmentálne alebo sociálne vlastnosti, jeho cieľom však nie je udržateľná investícia.

(c) Environmentálne alebo sociálne vlastnosti finančného produktu

Fond podporuje nasledujúce environmentálne a sociálne vlastnosti:

 • Fond investuje minimálne 80 % svojich aktív na základe podstatného alebo úplného  súladu so zásadami zodpovedného investovania vytvorenými pod záštitou Organizácie Spojených národov.
 • Časť majetku Fondu sa investuje do spoločností, ktoré spĺňajú kritériá tzv. „dopadových“ investícií, pričom pri voľbe cenných papierov sa Fond riadi verejne dostupnými definíciami dopadových investícií.  Nestanovuje sa žiadne minimálne percento takýchto investícií. V čase vytvorenia dokumentu nie sú žiadne „dopadové“ investície súčasťou fondu.

Okrem toho, Fond nepodporuje žiadne environmentálne a sociálne vlastnosti, nakoľko:

 • Nemá stanovený minimálny podiel udržateľných investícií v súlade s Nariadením o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb (SFDR).
 • Nemá stanovený minimálny podiel environmentálne udržateľných investícií v súlade s Taxonómiou EÚ.
 • Fond nepresadzuje zásadu „výrazne nenarušiť“ v súvislosti s Nariadením o zverejňovaní informácií o finančných produktoch (SFDR) alebo v súvislosti s Taxonómiou EÚ. Z tohto dôvodu investície fondu môžu výrazne narušiť jeden alebo viacero cieľov stanovených Nariadením o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb (SFDR) alebo Taxonómiou EÚ pre environmentálne udržateľné investície.
 • Fond nemá určený benchmark na dosiahnutie svojich environmentálnych alebo sociálnych cieľov, ktoré presadzuje.

(d) Investičná stratégia

Investičnou stratégiou Fondu je výber podkladových aktív predovšetkým na základe ich  súčasnej výkonnosti a ich očakávanej budúcej výkonnosti. Jej súčasťou je aj  monitorovanie zhodnotenia, volatility a tolerancie rizika. Po takomto predbežnom výbere sa posudzuje súlad podkladových aktív s vyššie uvedenými environmentálnymi a sociálnymi vlastnosťami Fondu.

Konečný výber podkladových aktív v súlade s investičnou stratégiou vykonáva investičná komisia. Členovia investičnej komisie sú tiež členmi predstavenstva a v prípade potreby ďalší zamestnanci, ktorí sú priamo zapojení do preskúmania podkladových aktív a v jednotlivých prípadoch ich do investičnej komisie pridajú  členovia investičnej komisie.

Táto stratégia sa  implementuje do investičného procesu priebežne ako súčasť pravidelnej polročnej kontroly zloženia Fondu Investičnou komisiou. V prípade, že sa na pravidelnej kontrole preukáže nesúlad medzi investičnou stratégiou Fondu a zložením jeho majetku alebo medzi investičnou stratégiou Fondu a investičnou stratégiou jeho podkladových aktív, NOVIS podnikne  vhodné nápravné opatrenia, aby investičná stratégia bola dodržaná.  NOVIS môže napríklad zmeniť zloženie aktív Fondu zvýšením alebo znížením podielu niektorých z nich a/alebo ich nahradením inými investíciami.

NOVIS pravidelne monitoruje spoločnosti, do ktorých sa investuje pre účely posudzovania postupov dobrej správy. Monitorovanie sa vykonáva predovšetkým na základe správcami poskytnutej dokumentácie týkajúcej sa dobrej správy vecí verejných spoločností, do ktorých sa investuje.  V  prípade priamych investícií NOVIS úzko spolupracuje s manažmentom jednotlivých spoločností, do ktorých sa investuje.


(e) Podiel investícií

Fond investuje predovšetkým pomocou investičných fondov v súlade s predpismi UCITS. Podrobnosti sa nachádzaj v produktovej dokumentácii fondu, najmä v dokumente kľúčových informácií a v jeho štatúte

Fond investuje minimálne 80 % svojich aktív na základe podstatného alebo úplného  súladu so zásadami zodpovedného investovania vytvorenými pod záštitou Organizácie Spojených národov.

Fond môže investovať maximálne 20% svojich aktív bez ohľadu na environmentálne a sociálne vlastnosti.

Nemá stanovený minimálny podiel udržateľných investícií v súlade s Nariadením o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb (SFDR).

Nemá stanovený minimálny podiel environmentálne udržateľných investícií v súlade s Taxonómiou EÚ.

(f) Monitorovanie environmentálnych alebo sociálnych vlastností

Environmentálne alebo sociálne vlastnosti sú počas celého životného cyklu finančného produktu pravidelne monitorované ako súčasť:

i.) Každoročné preskúmanie produktu - Fond sa ponúka ako investičná možnosť v rámci investičného produktu založeného na poistení (IBIP), na ktorý sa vzťahuje politika dohľadu a riadenia produktov spoločnosti NOVIS. Táto politika obsahuje požiadavku na každoročné preskúmanie každého IBIP a jeho investičných možností vrátane zosúladenia s príslušnými predpismi a súladu vlastností produktu s cieľmi, záujmami a vlastnosťami klientov.

ii.) Polročné preskúmanie poistných fondov - NOVIS polročne vykonáva pravidelné preskúmanie zloženia majetku svojho poistných fondu s použitím prístupu založeného na transparentnosti, t.j. sledovanie zloženia poisťovacích fondov až po úroveň jednotlivých finančných nástrojov (napr. akcií alebo dlhopisov) použitých priamo alebo nepriamo v rámci aktív Fondu. V prípade nepriamych investícií je kontrola založená predovšetkým na informáciách obsiahnutých v správach poskytovaných správcami aktív.

iii.) Každoročné preskúmanie politiky udržateľnosti - v rámci implementácie SFDR zaviedol NOVIS nový postup zameraný predovšetkým na zosúladenie svojich politík udržateľného rozvoja a zverejňovania s platnými predpismi a na plnenie politík udržateľného rozvoja na úrovni produktu a fondu.

Spoločnosť NOVIS v súčasnosti vykonáva vyššie uvedené kontrolné mechanizmy interne a zváži implementáciu externých prvkov kontroly, napríklad audit politík udržateľnosti, ktorý by vykonala nezávislá externá strana.

(g) Metodiky

Pokiaľ ide o úplný alebo čiastočný súlad s princípmi spoločensky zodpovedného investovania, preveruje sa kvantitatívna a kvalitatívna zhoda potenciálneho podkladového aktíva s týmto princípmi aby sa zistilo, či sa má do takéhoto aktíva investovať.

Pokiaľ ide o „dopadové“ investície, fond sa riadi verejne dostupnými definíciami „dopadových“ investícií pri výbere aktív. V čase vytvorenia dokumentu sa uprednostňuje predovšetkým definícia The Global Impact Investing Network.

Pre účely merania ukazovateľov udržateľnosti sa používajú špecializované softvérové riešenia tretích strán, aby boli dostupné údaje spoľahlivo zozbierané, zostavené a vyhodnotené. Informácie sa primárne zbierajú z verejne dostupných informácií, ako sú prospekty z kapitálového trhu, zverejnenia o udržateľnosti (ak sú dostupné) a  dokumenty s kľúčovými informáciami o potenciálnych podkladových aktívach.

(h) Zdroje údajov a spracovanie

Zdroje údajov používané na dosiahnutie environmentálnych alebo sociálnych vlastností podporovaných Fondom sú hlavne:

i) v prípade nepriamych investícií prostredníctvom investičných fondov, verejne dostupné dokumenty poskytnuté správcom aktív investičného fondu, napríklad Prospekt investičného fondu, Dokument s kľúčovými informáciami pre investorov a Výročná (polročná) správa investičného fondu a informácie poskytované NOVIS priamo správcom aktív,

ii) v prípade priamych investícií, verejne dostupné dokumenty poskytnuté emitentom finančného nástroja, ako sú Výročná správa, Politika udržateľnosti a informácie poskytované NOVISU priamo emitentmi finančných nástrojov (napríklad napr. interné správy, správy externého auditu atď.) ,

iii) verejne dostupné informácie poskytnuté nezávislými tretími stranami, ako sú mimovládne organizácie (napr. register signatárov Zásad zodpovedného investovania) alebo profesionálne investičné portály (napr. Morning Star, Bloomberg).

Pokiaľ to je  možné a vhodné, NOVIS overuje poskytnuté informácie najmenej u dvoch rôznych zdrojov. Údaje sa zhromažďujú, spracúvajú a ukladajú v súlade s princípmi dokumentácie, ktoré uplatňuje NOVIS.

Vzhľadom na nedostatok presných dát o faktoroch a ukazovateľoch udržateľnosti sa niektoré údaje buď nedajú overiť, alebo musia byť odvodené  z iných údajov, (ktoré mohli alebo nemuseli byť overené) na  základe „najlepšieho odhadu“.  Existuje teda vysoké riziko, že NOVIS sa vo svojom investičnom procese spolieha na údaje, ktoré môžu byť aspoň čiastočne neúplné, nepresné alebo nesprávne.

NOVIS verí tomu, že v súčasnosti prakticky všetci ostatní účastníci regulovaného finančného trhu majú rovnaké obmedzenia.

(i) Obmedzenia týkajúce sa metodík a údajov

Údaje sa zvyčajne poskytujú v štruktúre, ktorá závisí od zdroja údajov, preto je spracovanie poskytnutých údajov obmedzené do tej miery, do akej je možné poskytnuté údaje vzájomne zosúladiť a je možné vykonať iba niektoré kontroly alebo analýzy čiastkových údajov, pretože poskytované údaje sa líšia nielen svojou štruktúrou, ale aj rozsahom.

Niektoré informácie, na ktoré sa NOVIS spolieha, nemusia byť aktuálne, čo sa konkrétne týka údajov zverejňovaných vo výročných správach alebo nemusia byť poskytnuté vôbec na základe zásad správy a riadenia údajov, ktoré používajú emitenti finančných nástrojov.

Niektoré informácie nemusia byť dostupné vôbec alebo len v kvantitatívnej a/alebo kvalitatívnej podobe, ktorá nie je dostatočná, aby sa na ňu dalo spoľahnúť. Dúfame, že tieto obmedzenia spojené so zberom a spracovaním údajov sa zlepšia, keď sa do právneho rámca zavedie viac oznamovacích povinností súvisiacich s udržateľnosťou.

V súčasnosti však NOVIS vo väčšine prípadov čelí nedostatku údajov týkajúcich sa udržateľnosti. NOVIS verí tomu, že v súčasnosti prakticky všetci ostatní účastníci regulovaného finančného trhu majú rovnaké obmedzenia.

Na zmiernenie týchto obmedzení NOVIS používa softvérové riešenia tretích strán a spolupracuje  iba s renomovanými emitentmi, takže poskytované údaje sú vo vysokej kvantite a kvalite a sú poskytované včas.

(j) Náležitá starostlivosť

Povaha a rozsah náležitej starostlivosti vykonanej na podkladových aktívach fondu závisí od množstva, kvality a presnosti poskytnutých informácií príslušným emitentom podkladového finančného nástroja. Spoločnosť NOVIS intenzívne komunikuje s emitentmi základných finančných nástrojov, najmä v prípade, že verejne dostupné informácie nepostačujú na posúdenie súladu emitenta s environmentálnymi alebo sociálnymi vlastnosťami presadzovanými Fondom.

V súvislosti s uvedeným je náležitá starostlivosť predmetom vnútorného kontrolného prostredia a vnútorného auditu. Externé kontroly sa v súčasnosti neuplatňujú, ale spoločnosť NOVIS zváži implementáciu nezávislého auditu tretej strany v rámci procesu náležitej starostlivosti.

(k) Politiky angažovanosti

Angažovanosť nie je súčasťou environmentálnej alebo sociálnej investičnej stratégie.

NOVIS Sustainability Plus Poistný Fond

(a)   Zhrnutie

Tento finančný produkt NOVIS Responsible Life ("Produkt") je investičný produkt založený na poistení spoločnosti NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s. (“NOVIS”). Investuje do jedného alebo viacerých interných fondov NOVIS podľa slovenského práva a výberu poistníka. Jedným z týchto fondov je NOVIS Sustainability Plus Poistný Fond (ďalej len “Fond”). Keď sa v tomto dokumente odkazuje na “tento finančný produkt”, predstavuje  produkt NOVIS Best Value s vybranou investičnou možnosťou NOVIS Sustainability Plus Poistný Fond.

Udržateľné investície Fondu zohľadňujú dopad ukazovateľov nepriaznivých vplyvov na faktory udržateľnosti a sú v súlade so Smernicou OECD pre nadnárodné spoločnosti a aj s Hlavnými zásadami OSN v oblasti podnikania a ľudských práv.

Ďalej, fond neinvestuje do žiadnych podkladových aktív, ktorých emitenti sa podieľajú na výrobe zbraní, tabaku, ťažbe uhlia a/alebo nekonvenčnej ťažbe ropy a zemného plynu. Tiež sú vylúčení aj emitenti, ktorí porušujú zásady Global Compact OSN (Globálny Pakt OSN).

Oba ciele Fondu sú environmentálne, ktoré sa ale podľa taxonómie EÚ nepovažujú za environmentálne udržateľné.

Fond investuje minimálne 72 % svojich podkladových aktív do udržateľných investícií. Fond môže investovať maximálne 28 % svojich podkladových aktív bez ohľadu na udržateľné investície alebo na akékoľvek ukazovatele udržateľnosti. 

Fond nemá stanovený minimálny podiel udržateľných investícií podľa Nariadenia o Taxonómii. Fond nemá  stanovený minimálny podiel environmentálne udržateľných investícií podľa nariadenia o taxonómii.  Nie je k dispozícii ani žiadna referenčná hodnota EÚ pre klimatickú transformáciu ani referenčná hodnota EÚ v súlade s Parížskou dohodou, ktoré by boli kvalifikované v súlade s nariadením (EÚ) 2016/1011. Investičnou stratégiou fondu je výber podkladových aktív, na základe súladu s udržateľnými investičnými cieľmi minulej výkonnosti a očakávania budúcej výkonnosti.

Udržateľné investičné ciele produktu sú počas jeho celého životného cyklu pravidelne monitorované.

Pre účely merania ukazovateľov udržateľnosti sa používajú špecializované softvérové riešenia tretích strán, aby boli dostupné údaje spoľahlivo zozbierané, zostavené a vyhodnotené. Dáta sa primárne zbierajú z verejne dostupných informácií, ako sú prospekty z kapitálového trhu, zverejnenia o udržateľnosti (ak sú dostupné) a  dokumenty s kľúčovými informáciami o potenciálnych podkladových aktívach.

Informácie sa primárne zbierajú z verejne dostupných informácií a z korešpondencie s emitentmi.

Niektoré informácie, na ktoré sa NOVIS spoliehanemusia byť aktuálne, čo sa konkrétne týka údajov zverejňovaných vo výročných správach alebo nemusia byť poskytnuté vôbec, na základe zásad správy a riadenia údajov, ktoré používajú emitenti finančných nástrojov. Niektoré informácie nemusia byť dostupné vôbec alebo len v kvantitatívnej a/alebo kvalitatívnej podobe, ktorá nie je dostatočná, aby sa na ňu dalo spoľahnúť. Dúfame, že tieto obmedzenia spojené so zberom a spracovaním údajov sa zlepšia, keď sa do právneho rámca zavedie viac oznamovacích povinností súvisiacich s udržateľnosťou. V súčasnosti však NOVIS vo väčšine prípadov čelí nedostatku údajov týkajúcich sa udržateľnosti. NOVIS verí tomu, že v súčasnosti prakticky všetci ostatní účastníci regulovaného finančného trhu majú rovnaké obmedzenia.

Povaha a rozsah náležitej starostlivosti vykonanej na ESG podkladových aktívach fondu závisí od množstva, kvality a presnosti poskytnutých informácií príslušným emitentom ESG aktív.

Angažovanosť nie je súčasťou environmentálnej alebo sociálnej investičnej stratégie.

(b) Výrazne nenarušovať žiadny udržateľný investičný cieľ

Udržateľné investície Fondu zohľadňujú vplyv ukazovateľov nepriaznivých vplyvov na faktory udržateľnosti a sú v súlade so Smernicou OECD pre nadnárodné spoločnosti, a aj s Hlavnými zásadami OSN v oblasti podnikania a ľudských práv.

Ďalej fond neinvestuje do žiadnych podkladových aktív ktorých emitenti sa podieľajú na výrobe zbraní, tabaku, ťažbe uhlia a/alebo nekonvenčnej ťažbe ropy a zemného plynu. Tiež sú vylúčení aj emitenti, ktorí porušujú zásady Global Compact OSN (Globálny Pakt OSN).

Podkladové aktíva, ktoré výrazne poškodzujú udržateľné investičné ciele zosúladené s Nariadením o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v oblasti finančných služieb sú vylúčené. To, či potenciálne podkladové aktívum spôsobuje takúto významnú škodu, sa meria zvážením týchto ukazovateľov nepriaznivých vplyvov na faktory udržateľnosti:

 1. Emisie skleníkových plynov;
 2. Uhlíková stopa;
 3. Intenzita skleníkových plynov v spoločnostiach do ktorých sa investuje;
 4. Expozícia voči spoločnostiam pôsobiacim v sektore fosílnych palív;
 5. Podiel neobnoviteľnej energetickej spotrebe a výrobe;
 6. Intenzita spotreby energie v sektoroch s dôrazným vplyvom na klímu;
 7. Činnosti negatívne ovplyvňujúce oblasti citlivé na biodiverzitu;
 8. Emisie do vody;
 9. Pomer nebezpečného odpadu a rádioaktívneho odpadu;
 10. Porušovanie zásad OSN Global Compact a usmernení Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) pre nadnárodné spoločnosti;
 11. Nedostatok procesov a mechanizmov súladu na monitorovanie súladu s princípmi OSN Global Compact a usmerneniami OECD pre nadnárodné spoločnosti;
 12. Rozdiel v odmeňovaní žien a mužov;
 13. Rodová diverzita;
 14. Vystavenie kontroverzným zbraniam (protipechotné míny, kazetová munícia, chemické zbrane a biologické zbrane);
 15. Intenzita skleníkových plynov;
 16. Krajiny, do ktorých sa investuje, podliehajú sociálnemu porušovaniu.

Ak sa na základe vyššie uvedených ukazovateľov vyhodnotí, že aspoň jeden z udržateľných investičných cieľov zosúladených s Nariadením o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v oblasti finančných služieb by bol výrazne narušený potenciálnym podkladovým aktívom, Fond nebude do takéhoto aktíva investovať.

Udržateľné investície sú zosúladené s usmerneniami OECD pre nadnárodné spoločnosti a s hlavnými  zásadami OSN v oblasti podnikania a ľudských práv, vrátane zásad a práv vymedzených v Deklarácií Medzinárodnej organizácie práce o základných zásadách práce a právach pri práci a jej následné opatrenia a vo Všeobecnej deklarácií ľudských práv.

(c) Udržateľný investičný cieľ tohto finančného produktu

Prvým udržateľným investičným cieľom je environmentálny cieľ, ktorý sa podľa nariadenia o taxonómii nepovažuje za environmentálne udržateľný. Konkrétne prvý cieľ súvisí s výrobou energie bez negatívnych vplyvov na životné prostredie, ako je uvoľňovanie skleníkových plynov a ako je oxid uhličitý ("čistá energia"). To zahŕňa základný cieľ, ktorým je zníženie emisií uhlíka. Nie je k dispozícii žiadna referenčná hodnota EÚ pre klimatickú transformáciu ani referenčná hodnota EÚ v súlade s Parížskou dohodou, ktoré by boli kvalifikované v súlade s nariadením (EÚ) 2016/1011. Pokračujúce úsilie o dosiahnutie cieľa znižovania emisií uhlíka je zabezpečené nepretržitým monitorovaním vybraných podkladových aktív. Osobitný dôraz sa kladie na to, či si aktíva zachovávajú stratégiu podpory výroby energie bez negatívnych vplyvov na životné prostredie a či sa takáto stratégia odráža v hmatateľných činnostiach. Napríklad v prípade investície do investičného fondu musí príslušný správca aktív vybrať akcie alebo dlhopisy spoločností zameraných na poskytovanie čistej energie.

Druhým udržateľným investičným cieľom Fondu je tiež environmentálnym cieľom, ktorý sa podľa nariadenia o taxonómii nekvalifikuje ako environmentálne udržateľný. Druhý cieľ konkrétne súvisí s udržateľným využitím morských zdrojov pre účely hospodárskeho rastu, zlepšenia živobytia a vytvorenia pracovných miest pri zachovaní ekosystémov oceánov (“modrá ekonomika”).

Fond nemá  stanovený minimálny podiel environmentálne udržateľných investícií podľa nariadenia o taxonómii.

Fond nepoužíva žiadnu určenú referenčnú hodnotu na účely dosiahnutia udržateľných cieľov, ktoré podporuje.

 (d) Investičná stratégia

Investičnou stratégiou fondu je výber podkladových aktív na základe súladu s udržateľnými investičnými cieľmi, minulej výkonnosti a očakávania budúcej výkonnosti. Zohľadnenie udržateľných investičných cieľov je podrobne opísané vyššie v časti "Aký je udržateľný investičný cieľ tohto finančného produktu?" a jej pododsekov. Zohľadnenie minulej výkonnosti a očakávania budúcej výkonnosti zahŕňa zváženie zhodnotenia, volatility a ochoty riskovať.

Konečný výber podkladových aktív v súlade s investičnou stratégiou vykonáva NOVIS investičná komisia. Členovia investičnej komisie sú tiež členmi predstavenstva NOVISu a v prípade potreby ďalší zamestnanci, ktorí sú priamo zapojení do preskúmania podkladových aktív, a v jednotlivých prípadoch ich do investičnej komisie pridajú   členovia investičnej komisie.

Investičná  stratégia sa  implementuje do investičného procesu priebežne ako súčasť pravidelnej polročnej kontroly zloženia Fondu Investičnou komisiou. V prípade, že na pravidelnej kontrole sa preukáže nesúlad medzi investičnou stratégiou Fondu a zložením jeho majetku alebo medzi investičnou stratégiou Fondu a investičnou stratégiou jeho podkladových aktív, NOVIS podnikne  vhodné nápravné opatrenia, aby investičná stratégia bola dodržaná.  NOVIS môže napríklad zmeniť zloženie aktív Fondu zvýšením alebo znížením podielu niektorých z nich a/alebo ich nahradením inými investíciami.

Na posúdenie postupov dobrej správy a riadenia spoločností, do ktorých sa investuje, spoločnosť NOVIS monitoruje dokumentáciu poskytovanú správcami aktív v súvislosti s postupmi dobrej správy vecí verejných spoločností, do ktorých sa investuje alebo v prípade priamych investícií úzko spolupracuje s manažmentom spoločností, do ktorých sa investuje.

(e) Podiel investícií

Fond investuje predovšetkým pomocou investičných fondov v súlade s predpismi UCITS. Podrobnosti sa nachádzaj v produktovej dokumentácii fondu, najmä v dokumente kľúčových informácií a v jeho štatúte.

Fond investuje minimálne 72 % svojich podkladových aktív do udržateľných investícií.

Fond môže investovať maximálne 28 % svojich podkladových aktív bez ohľadu na udržateľné investície alebo na akékoľvek ukazovatele udržateľnosti.

Fond nemá stanovený minimálny podiel udržateľných investícií podľa Nariadenia o Taxonómiii.

(f) Monitorovanie udržateľných investičných cieľov

Environmentálne alebo sociálne vlastnosti sú počas celého životného cyklu finančného produktu pravidelne monitorované ako súčasť:

i.) Každoročné preskúmanie produktu – Fond sa ponúka ako investičná možnosť v rámci investičného produktu založeného na poistení (IBIP), na ktorý sa vzťahuje politika dohľadu a riadenia produktov spoločnosti NOVIS. Táto politika obsahuje požiadavku na každoročné preskúmanie každého IBIP a jeho investičných, možností vrátane zosúladenia s príslušnými predpismi, a súladu vlastností produktu s cieľmi, záujmami a vlastnosťami klientov.

ii.) Polročné preskúmanie poistných fondov – NOVIS vykonáva polročne pravidelné preskúmanie zloženia majetku svojho poistného fondu s použitím prístupu založeného na transparentnosti, t.j. sledovanie zloženia poisťovacích fondov až po úroveň jednotlivých finančných nástrojov (napr. akcií alebo dlhopisov), použitých priamo alebo nepriamo v rámci aktív Fondu. V prípade nepriamych investícií je kontrola založená predovšetkým na informáciách obsiahnutých v správach poskytovaných správcami aktív.

iii.) Každoročné preskúmanie politiky udržateľnosti – v rámci implementácie SFDR zaviedol NOVIS nový postup zameraný predovšetkým na zosúladenie svojich politík udržateľného rozvoja a zverejňovania s platnými predpismi a na plnenie politík udržateľného rozvoja na úrovni produktu a fondu.

Spoločnosť NOVIS v súčasnosti vykonáva vyššie uvedené kontrolné mechanizmy interne a zváži implementáciu externých prvkov kontroly, ako napríklad audit politík udržateľnosti, ktorý by vykonala nezávislá externá strana

(g) Metodiky

Potenciálne podkladové aktíva sa preverujú z hľadiska ich kvalitatívneho a kvantitatívneho súladu s udržateľnými investičnými cieľmi Fondu. Vyššie uvedené opisné vysvetlenie týchto dvoch investičných cieľov Fondu sa považujú za ukazovatele udržateľnosti. Pre každé potenciálne podkladové aktívum sa preveruje súlad s vyššie uvedenými prvkami dvoch udržateľných cieľov Fondu. Fond investuje iba do udržateľných investícií, ktoré majú jeden alebo obidva udržateľné investične ciele ako svoj vlastný udržateľný investičný cieľ, alebo ktoré používajú referenčnú hodnotu  s príslušným udržateľným investičnými cieľmi.

Pre účely merania ukazovateľov udržateľnosti sa používajú špecializované softvérové riešenia tretích strán, aby boli dostupné údaje spoľahlivo zozbierané, zostavené a vyhodnotené. Informácie sa primárne zbierajú z verejne dostupných informácií, ako sú prospekty z kapitálového trhu, zverejnenia o udržateľnosti (ak sú dostupné) a  dokumenty s kľúčovými informáciami o potenciálnych podkladových aktívach.

(h) Zdroje údajov a spracovanie

Zdroje údajov používané na dosiahnutie environmentálnych alebo sociálnych vlastností podporovaných Fondom sú hlavne:

i) v prípade nepriamych investícií prostredníctvom investičných fondov: verejne dostupné dokumenty poskytnuté správcom aktív investičného fondu, napríklad Prospekt investičného fondu, Dokument s kľúčovými informáciami pre investorov , Výročná (polročná) správa investičného fondu a informácie poskytované NOVIS priamo správcom aktív,

ii) v prípade priamych investícií: verejne dostupné dokumenty poskytnuté emitentom finančného nástroja, ako sú Výročná správa, Politika udržateľnosti a informácie poskytované NOVISU priamo emitentmi finančných nástrojov (napríklad interné správy, správy externého auditu atď.) ,

iii) verejne dostupné informácie poskytnuté nezávislými tretími stranami: ako sú mimovládne organizácie (napr. register signatárov Zásad zodpovedného investovania) alebo profesionálne investičné portály (napr. Morning Star, Bloomberg).

Pokiaľ je to možné a vhodné, NOVIS overuje poskytnuté informácie najmenej u dvoch rôznych zdrojov. Údaje sa zhromažďujú, spracúvajú a ukladajú v súlade s princípmi dokumentácie, ktoré uplatňuje NOVIS.

Vzhľadom na nedostatok presných dát o faktoroch a ukazovateľoch udržateľnosti niektoré údaje buď nedajú overiť alebo sa musia byť odvodené  z iných údajov (ktoré mohli, alebo nemuseli byť overené) na  základe „najlepšieho odhadu“.  Existuje teda vysoké riziko, že NOVIS sa vo svojom investičnom procese spolieha na údaje, ktoré môžu byť aspoň čiastočne neúplné, nepresné alebo nesprávne.

NOVIS verí tomu, že v súčasnosti prakticky všetci ostatní účastníci regulovaného finančného trhu majú rovnaké obmedzenia.

(i) Obmedzenia týkajúce sa metodík a údajov

Údaje sa zvyčajne poskytujú v štruktúre, ktorá závisí od zdroja údajov, preto je spracovanie poskytnutých údajov obmedzené do tej miery, do akej je možné poskytnuté údaje vzájomne zosúladiť a je možné vykonať iba niektoré kontroly alebo analýzy čiastkových údajov, pretože poskytované údaje sa líšia nielen svojou štruktúrou, ale aj rozsahom.

Niektoré informácie nemusia byť dostupné vôbec alebo len v kvantitatívnej a/alebo kvalitatívnej podobe, ktorá nie je dostatočná, aby sa na ňu dalo spoľahnúť. Dúfame, že tieto obmedzenia spojené so zberom a spracovaním údajov sa zlepšia, keď sa do právneho rámca zavedie viac oznamovacích povinností súvisiacich s udržateľnosťou.

Niektoré informácie, na ktoré sa NOVIS spolieha nemusia byť aktuálne, čo sa konkrétne týka údajov zverejňovaných vo výročných správach alebo nemusia byť poskytnuté vôbec, na základe zásad správy a riadenia údajov, ktoré používajú emitenti finančných nástrojov.

V súčasnosti však NOVIS vo väčšine prípadov čelí nedostatku údajov týkajúcich sa udržateľnosti. NOVIS verí tomu , že v súčasnosti prakticky všetci ostatní účastníci regulovaného finančného trhu majú rovnaké obmedzenia.

Na zmiernenie týchto obmedzení NOVIS používa softvérové riešenia tretích strán a spolupracuje  iba s renomovanými emitentmi, takže poskytované údaje sú vo vysokej kvantite a kvalite a sú poskytované včas.

(j) Náležitá starostlivosť

Povaha a rozsah náležitej starostlivosti vykonanej na podkladových aktívach fondu závisí od množstva, kvality a presnosti poskytnutých informácií príslušným emitentom podkladového finančného nástroja. Spoločnosť NOVIS intenzívne komunikuje s emitentmi základných finančných nástrojov najmä v prípade, že verejne dostupné informácie nepostačujú na posúdenie súladu emitenta s environmentálnymi alebo sociálnymi vlastnosťami presadzovanými Fondom.

V súvislosti s uvedeným je náležitá starostlivosť predmetom vnútorného kontrolného prostredia a vnútorného auditu. Externé kontroly sa v súčasnosti neuplatňujú, ale spoločnosť NOVIS zváži implementáciu nezávislého auditu tretej strany v rámci procesu náležitej starostlivosť.

(k) Politiky angažovanosti

Angažovanosť nie je súčasťou udržateľnej investičnej stratégie.
 
(l) Dosiahnutie udržateľného investičného cieľa

Nie je k dispozícii žiadna referenčná hodnota EÚ pre klimatickú transformáciu ani referenčná hodnota EÚ v súlade s Parížskou dohodou, ktoré by boli kvalifikované v súlade s nariadením (EÚ) 2016/1011.

Naposledy zmenené: 13.01.2023

Zmeny sú primárne  spôsobené so zmeneným právnym a regulačným rámcom, spôsobeným dodatočným Usmernením k NARIADENIU EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/2088  a k DELEGOVANÉMU NARIADENIU KOMISIE (EÚ) 2022/1288.