NOVIS ponúka rovnaké služby s rovnakou rýchlosťou a kvalitou ako pred pandémiou. Kliknite pre viac informácií

NOVIS Poistné Fondy

 NOVIS Fixed Income Poistný Fond investuje priamo alebo nepriamo do štátnych a korporátnych dlhopisov s pevným úrokom, ktoré tvoria väčšinu investícií, zatiaľ čo dlhové cenné papiere s pohyblivým úrokom môžu byť zastúpené s nižším podielom. Očakáva sa, ale to nie je garantované, že NOVIS Fixed Income Poistný Fond bude mať nižšiu volatilitu a relatívne stabilnú pozitívnu výkonnosť.  

NOVIS Fixed Income Poistný Fond
Názov podkladového aktíva ISIN Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu Výnos (v mene podkladového aktíva) Výnos (EUR) Vážený zisk podkladového aktíva (EUR)
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A1-acc LU0415181899 49.71 % -0.07 % -0.07 % -0.04 %
Invesco Bond Fund LU1775947762 50.29 % 0.49 % 1.18 % 0.59 %
Spolu 100.00 % 0.56 %
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A1-acc
ISIN: LU0415181899
Výnos (v mene podkladového aktíva): -0.07 %
Výnos (EUR): -0.07 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 49.71 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): -0.04 %
Invesco Bond Fund
ISIN: LU1775947762
Výnos (v mene podkladového aktíva): 0.49 %
Výnos (EUR): 1.18 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 50.29 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.59 %
Spolu
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 100.00 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.56 %
Údaje k 29. 02. 2020
Dátový rozsah grafu  : -
V percentách Mesačná výkonnosť poistného fondu (EUR)
2019 2020
Január - 1.70
Február - 0.56
Marec - -
Apríl - -
Máj - -
Jún - -
Júl - -
August - -
September - -
Október - -
November 0.83 -
December -0.26 -

 NOVIS Global Select Poistný Fond investuje priamo alebo nepriamo do akcií kótovaných na hlavných svetových burzách, ktoré tvoria väčšinu investícií. Nižší podiel môže byť investovaný do korporátnych alebo štátnych dlhopisov. Očakáva sa, hoci to nie je garantované, že NOVIS Global Select Poistný Fond môže mať vysokú výkonnosť vďaka vysokému podielu akcií, čo zároveň predstavuje väčšie riziko kolísania hodnoty, ktoré je čiastočne kompenzované snahou o globálnu diverzifikáciu. Cieľom NOVIS Global Select Poistného Fondu je investovať predovšetkým do investičných fondov, ktoré majú nižší ukazovateľ nákladov, než zodpovedá priemeru nákladovosti investičných fondov.  

NOVIS Global Select Poistný Fond
Názov podkladového aktíva ISIN Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu Výnos (v mene podkladového aktíva) Výnos (EUR) Vážený zisk podkladového aktíva (EUR)
UBS LUX INST-KEY GLB EQY-AAE FUND LU0155225690 48.72 % -7.40 % -7.40 % -3.61 %
Invesco Global Income Fund A EUR LU1097688714 30.35 % -2.69 % -2.69 % -0.82 %
UBS LUX MD TRM BND EUR-IA 1AC FUND LU0441486411 20.94 % -0.06 % -0.06 % -0.01 %
Spolu 100.00 % -4.44 %
UBS LUX INST-KEY GLB EQY-AAE FUND
ISIN: LU0155225690
Výnos (v mene podkladového aktíva): -7.40 %
Výnos (EUR): -7.40 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 48.72 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): -3.61 %
Invesco Global Income Fund A EUR
ISIN: LU1097688714
Výnos (v mene podkladového aktíva): -2.69 %
Výnos (EUR): -2.69 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 30.35 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): -0.82 %
UBS LUX MD TRM BND EUR-IA 1AC FUND
ISIN: LU0441486411
Výnos (v mene podkladového aktíva): -0.06 %
Výnos (EUR): -0.06 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 20.94 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): -0.01 %
Spolu
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 100.00 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): -4.44 %
Údaje k 29. 02. 2020
Dátový rozsah grafu  : -
V percentách Mesačná výkonnosť poistného fondu (EUR)
2019 2020
Január - 0.19
Február - -4.44
Marec - -
Apríl - -
Máj - -
Jún - -
Júl - -
August - -
September - -
Október - -
November 1.52 -
December 1.04 -

NOVIS Sustainability Poistný Fond investuje priamo alebo nepriamo do akcií alebo dlhopisov spoločností, ktoré dodržiavajú prísne pravidlá riadenia spoločnosti, a zároveň environmentálne a sociálne kritéria. Ako minimálne kritéria na posúdenie sa používajú tzv. ESG kritériá vytvorené OSN. Ďalším cieľom je investovať časť majetku NOVIS Sustainability Poistného fondu do spoločností, ktoré spĺňajú kritériá tzv. „impact“ investícií, pričom pri voľbe cenných papierov sa NOVIS Sustainability Poistný Fond riadi verejne dostupnými definíciami „impact“ investícií. Očakáva sa, hoci to nie je garantované, že NOVIS Sustainability Poistný Fond môže mať výkonnosť z dôvodu veľkého podielu akcií, ale tiež predstavuje vyššie riziko kolísania jeho hodnoty.  

NOVIS Sustainability Poistný Fond
Názov podkladového aktíva ISIN Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu Výnos (v mene podkladového aktíva) Výnos (EUR) Vážený zisk podkladového aktíva (EUR)
UBS Global Sustainable Q-acc LU1240780160 49.24 % -6.90 % -6.26 % -3.08 %
INVESCO Fds Inv Sust Alloc Fd A EUR Cap LU1701702372 50.76 % -3.39 % -3.39 % -1.72 %
Spolu 100.00 % -4.80 %
UBS Global Sustainable Q-acc
ISIN: LU1240780160
Výnos (v mene podkladového aktíva): -6.90 %
Výnos (EUR): -6.26 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 49.24 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): -3.08 %
INVESCO Fds Inv Sust Alloc Fd A EUR Cap
ISIN: LU1701702372
Výnos (v mene podkladového aktíva): -3.39 %
Výnos (EUR): -3.39 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 50.76 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): -1.72 %
Spolu
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 100.00 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): -4.80 %
Údaje k 29. 02. 2020
Dátový rozsah grafu  : -
V percentách Mesačná výkonnosť poistného fondu (EUR)
2019 2020
Január - 0.98
Február - -4.80
Marec - -
Apríl - -
Máj - -
Jún - -
Júl - -
August - -
September - -
Október - -
November 3.63 -
December 0.47 -

Tento poistný fond poskytuje stopercentnú kapitálovú garanciu počas celého trvania poistnej zmluvy. Navyše, NOVIS Garantovaný Poistný Fond zahŕňa aj pozitívne mesačné zhodnotenie, ktoré bude zverejnené na webovej stránke Poistiteľa vždy na konci kalendárneho roka pre nasledujúci kalendárny rok.

Od začiatku existencie tohto fondu bolo v rokoch 2014 až 2019 garantované a aj pripísané zhodnotenie prostriedkov slovenských klientov vo výške 0,3 % mesačne (p.m.), čo predstavuje 3,66 % ročne (p.a.). Výšku ročného zhodnotenia pozitívne ovplyvnili úroky z úrokov, keďže zhodnotenie sa pripisuje na mesačnej báze.

NOVIS Garantovaný Poistný Fond predstavuje mimoriadne atraktívnu alternatívu k termínovaným účtom, vkladným knižkám v bankách, ako aj k stavebnému sporeniu. Investičným cieľom Fondu je v dlhodobom horizonte dosiahnuť návratnosť investícií na úrovni inflácie. Fond investuje do štátnych dlhopisov krajín eurozóny. Bez ohľadu na investície vykonané fondom garantujeme hodnotu kapitálu investovaného do tohto fondu, ako aj mesačný výnos do konca roka na základe sadzby uverejnenej na internetovej stránke poisťovateľa pred koncom predchádzajúceho kalendárneho roka. Na zabezpečenie potrebnej likvidity môže Fond investovať v obmedzenom rozsahu (do 20%) do bankových vkladov v bankách nachádzajúcich sa v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru. Štruktúra portfólia nie je fixná, ale môže sa časom meniť v závislosti od trhových podmienok. Príjmy a výnosy Fondu sú reinvestované a nie sú určené na vyplácanie dividend. Keďže návratnosť za každý rok je garantovaná, návratnosť investície a hodnota investície nezávisia priamo od vývoja podkladových aktív. Dosiahnutý výnos podkladových aktív môže ovplyvniť budúcu hodnotu garantovaného zhodnotenia Fondu. Fond je denominovaný v EUR, ako aj podkladové aktíva. Fond nesleduje a ani nekopíruje žiadny index a nemá referenčnú hodnotu (benchmark).

Poistiteľ sa zaväzuje pravidelne každý rok v decembri zverejniť na svojej webovej stránke garantované zhodnotenie tohto garantovaného fondu pre nasledujúci kalendárny rok.

Mena fondu je EURO.

Predstavenstvo spoločnosti NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s. schválilo garantované zhodnotenie NOVIS Garantovaného Poistného Fondu pre klientov zo Slovenska na rok 2020 vo výške 0,3 % mesačne, čo predstavuje 3,66 % p.a.

Výška zhodnotenia garantovaného fondu môže byť s určitými skupinami klientov dohodnutá v odlišnej výške. V takom prípade bude zhodnotenie uvedené priamo v poistnej zmluve alebo vo Všeobecných poistných podmienkach. Takáto dohoda bude možná len v prípade splnenia dodatočných kritérií klientom definovaných v poistnej zmluve.  

Zhodnotenie za rok 2019 je anualizované. 
V percentách Mesačná výkonnosť poistného fondu (EUR)
2018 2019 2020
Január 0.30 0.30 0.30
Február 0.30 0.30 0.30
Marec 0.30 0.30 0.30
Apríl 0.30 0.30 0.30
Máj 0.30 0.30 0.30
Jún 0.30 0.30 0.30
Júl 0.30 0.30 0.30
August 0.30 0.30 0.30
September 0.30 0.30 0.30
Október 0.30 0.30 0.30
November 0.30 0.30 0.30
December 0.30 0.30 0.30
V percentách Mesačná výkonnosť poistného fondu (EUR)
2018 2019 2020*
Ročne 3.66 3.66 3.66
*v prepočte na rok
 

NOVIS ETF Akciový Fond je negarantovaný poistný fond. Investičným cieľom Fondu je v dlhodobom horizonte dosiahnuť návratnosť investícií výrazne nad úrovňou inflácie investovaním do akciových fondov obchodovaných na burze (akciové ETF), ktoré sa zameriavajú na spoločnosti z rozvinutých aj rozvíjajúcich sa trhov bez obmedzenia na určité sektory hospodárstva. Akciové ETF sú špecifické typy investičných fondov obchodovaných na burzách cenných papierov, ktoré investujú do akcií spoločností a ktorých investičným cieľom je kopírovať vývoj vybraného akciového indexu, jeho zloženie a teda pomerný podiel spoločností. Investičná politika Fondu nereplikuje, nenasleduje ani nekopíruje žiadne indexy alebo referenčné hodnoty (benchmark).

Podkladové aktíva NOVIS ETF Akciového Poistného Fondu
Názov podkladového aktíva ISIN Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu Výnos (v mene podkladového aktíva) Výnos (EUR) Vážený zisk podkladového aktíva (EUR)
iShare MSCI WORLD ETF (USD) US4642863926 79.75 % -8.52 % -7.89 % -6.29 %
iShare MSCI EM - ACC (EUR) IE00B4L5YC18 19.92 % -3.69 % -3.69 % -0.73 %
iShare MSCI EM - ACC (USD) IE00B4L5YC18 0.33 % -3.94 % -3.29 % -0.01 %
Spolu 100.00 % -7.04 %
iShare MSCI WORLD ETF (USD)
ISIN: US4642863926
Výnos (v mene podkladového aktíva): -8.52 %
Výnos (EUR): -7.89 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 79.75 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): -6.29 %
iShare MSCI EM - ACC (EUR)
ISIN: IE00B4L5YC18
Výnos (v mene podkladového aktíva): -3.69 %
Výnos (EUR): -3.69 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 19.92 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): -0.73 %
iShare MSCI EM - ACC (USD)
ISIN: IE00B4L5YC18
Výnos (v mene podkladového aktíva): -3.94 %
Výnos (EUR): -3.29 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 0.33 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): -0.01 %
Spolu
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 100.00 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): -7.04 %
Údaje k 29. 02. 2020
Dátový rozsah grafu  : -
V percentách Mesačná výkonnosť poistného fondu (EUR)
2019 2020
Január 7.42 1.63
Február 4.43 -7.04
Marec 2.11 -
Apríl 4.23 -
Máj -4.31 -
Jún 2.42 -
Júl 3.86 -
August -3.50 -
September 4.95 -
Október 0.96 -
November 4.11 -
December 0.65 -
Výkonnosť za posledné tri roky 
(2017 - 2019)
EUR
31.81 %
Výkonnosť od vzniku fondu
(01.01.2014-31.12.2019)
EUR
90.85 %
 

NOVIS Gold Poistný Fond je negarantovaný poistný fond. Investičným cieľom Fondu je v dlhodobom horizonte dosiahnuť návratnosť investícií nad úrovňou inflácie investovaním do fondov obchodujúcich so zlatom (ETF), ktorých zmena hodnoty je spojená so zmenou ceny zlata. Samotný fond nemôže držať fyzické zlato alebo drahé kovy, ale jeho podkladové aktíva investujú do fyzického zlata alebo drahých kovov. Na zabezpečenie potrebnej likvidity môže Fond investovať v obmedzenom rozsahu (do 20%) do bankových vkladov v bankách nachádzajúcich sa v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru. Štruktúra portfólia nie je fixná, ale môže sa časom meniť v závislosti od trhových podmienok. Príjmy a výnosy Fondu sú plne reinvestované a nie sú určené na vyplácanie dividend. Návratnosť a hodnota investície do značnej miery závisia od vývoja podkladových aktív a existuje priama súvislosť medzi návratnosťou investície a výkonnosťou Fondu. Fond je denominovaný v EUR, ale podkladové aktíva môžu byť denominované v iných menách, čo znamená, že výnos vo Fonde môže byť ovplyvnený nielen výkonnosťou aktív, ale aj výmenným kurzom mien. Menové riziko nie je zaistené. Fond nesleduje a ani nekopíruje žiadny index a nemá referenčnú hodnotu (benchmark).

Podkladové aktíva NOVIS Gold Poistného Fondu
Názov podkladového aktíva ISIN Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu Výnos (v mene podkladového aktíva) Výnos (EUR) Vážený zisk podkladového aktíva (EUR)
SPDR Gold Trust USD US78463V1070 100.00 % 3.73 % 4.43 % 4.43 %
Spolu 100.00 % 4.43 %
SPDR Gold Trust USD
ISIN: US78463V1070
Výnos (v mene podkladového aktíva): 3.73 %
Výnos (EUR): 4.43 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 100.00 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 4.43 %
Spolu
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 100.00 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 4.43 %
Údaje k 29. 02. 2020
Dátový rozsah grafu  : -
V percentách Mesačná výkonnosť poistného fondu (EUR)
2019 2020
Január 2.66 5.81
Február 0.63 4.43
Marec -0.66 -
Apríl -0.73 -
Máj 1.32 -
Jún 6.97 -
Júl 3.70 -
August 8.66 -
September -1.51 -
Október -2.40 -
November -1.32 -
December 1.77 -
Výkonnosť za posledné tri roky 
(2017 - 2019)
EUR
21.41 %
Výkonnosť od vzniku fondu
(01.01.2014-31.12.2019)
EUR
44.39 %
 

NOVIS Podnikateľský Poistný Fond je negarantovaný poistný fond. Investičným cieľom Fondu je v dlhodobom horizonte dosiahnuť návratnosť investícií nad úrovňou inflácie. Fond sa zameriava na investície do private equity alebo budúcich spoločností a projektov z rozvinutých a rozvíjajúcich sa trhov bez územného obmedzenia a bez zamerania na určité sektory hospodárstva. Fond môže zahŕňať investície do projektov prispievajúcich k rastu hospodárstva a tvorbe pracovných miest v rozvojových a rozvíjajúcich sa krajinách. Za týmto účelom Fond investuje do investičných fondov alebo do fondov obchodovaných na burze cenných papierov (akciové ETF), ktoré replikujú index kótovaných súkromných kapitálových spoločností. Hlavné aktíva použité v týchto fondoch sú akcie a podnikové dlhopisy. Na zabezpečenie potrebnej likvidity môže Fond investovať v obmedzenom rozsahu (do 20%) do bankových vkladov v bankách nachádzajúcich sa v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru. Štruktúra portfólia nie je fixná, ale môže sa časom meniť v závislosti od trhových podmienok. Príjmy a výnosy Fondu sú plne reinvestované a nie sú určené na vyplácanie dividend. Návratnosť a hodnota investície do značnej miery závisia od vývoja podkladových aktív a existuje priama súvislosť medzi návratnosťou investície a výkonnosťou Fondu. Fond je denominovaný v EUR, ale podkladové aktíva môžu byť denominované v iných menách, čo znamená, že výnos vo Fonde môže byť ovplyvnený nielen výkonnosťou aktív, ale aj výmenným kurzom mien. Menové riziko nie je zaistené. Fond neposkytuje garanciu kapitálu alebo návratnosti. Fond nesleduje a ani nekopíruje žiadny index a nemá referenčnú hodnotu (benchmark).

Podkladové aktíva NOVIS Podnikateľského Poistného Fondu
Názov podkladového aktíva ISIN Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu Výnos (v mene podkladového aktíva) Výnos (EUR) Vážený zisk podkladového aktíva (EUR)
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD IE00B1TXHL60 66.85 % -6.49 % -6.49 % -4.34 %
iShares Euro High Yield Corporate Bond EUR (GF) IE00B66F4759 0.39 % -1.56 % -1.56 % -0.01 %
responsAbility Micro and SME Finance Fund II LU1050624516 32.76 % 0.23 % 0.23 % 0.08 %
Spolu 100.00 % -4.27 %
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD
ISIN: IE00B1TXHL60
Výnos (v mene podkladového aktíva): -6.49 %
Výnos (EUR): -6.49 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 66.85 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): -4.34 %
iShares Euro High Yield Corporate Bond EUR (GF)
ISIN: IE00B66F4759
Výnos (v mene podkladového aktíva): -1.56 %
Výnos (EUR): -1.56 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 0.39 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): -0.01 %
responsAbility Micro and SME Finance Fund II
ISIN: LU1050624516
Výnos (v mene podkladového aktíva): 0.23 %
Výnos (EUR): 0.23 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 32.76 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.08 %
Spolu
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 100.00 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): -4.27 %
Údaje k 29. 02. 2020
Dátový rozsah grafu  : -
V percentách Mesačná výkonnosť poistného fondu (EUR)
2019 2020
Január 7.35 2.38
Február 4.44 -4.27
Marec 1.05 -
Apríl 6.16 -
Máj -2.66 -
Jún 1.73 -
Júl 4.25 -
August -1.04 -
September 4.75 -
Október -0.57 -
November 3.41 -
December 1.07 -
Výkonnosť za posledné tri roky 
(2017 - 2019)
EUR
30.20 %
Výkonnosť od vzniku fondu
(01.01.2014-31.12.2019)
EUR
76.29 %
 

NOVIS Hypotekárny Poistný Fond je negarantovaný poistný fond. Investičným cieľom Fondu je v dlhodobom horizonte dosiahnuť návratnosť investícií na úrovni inflácie investovaním do fondov obchodovaných na burze (ETF), ktoré investujú do zabezpečených dlhopisov emitovaných finančnými inštitúciami, ktoré financujú sektor nehnuteľností, do podnikových dlhopisov realitných fondov určených na financovanie nehnuteľností alebo do hypotekárnych záložných listov, bez územného obmedzenia. Na zabezpečenie potrebnej likvidity môže Fond investovať v obmedzenom rozsahu (do 20%) do bankových vkladov v bankách nachádzajúcich sa v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru. Štruktúra portfólia nie je fixná, ale môže sa časom meniť v závislosti od trhových podmienok. Príjmy a výnosy Fondu sú plne reinvestované a nie sú určené na vyplácanie dividend. Návratnosť a hodnota investície do značnej miery závisia od vývoja podkladových aktív a existuje priama súvislosť medzi návratnosťou investície a výkonnosťou Fondu. Fond je denominovaný v EUR, ale podkladové aktíva môžu byť denominované v iných menách, čo znamená, že výnos vo Fonde môže byť ovplyvnený nielen výkonnosťou aktív, ale aj výmenným kurzom mien. Menové riziko nie je zaistené. Fond neposkytuje garanciu kapitálu alebo návratnosti. Fond nesleduje a ani nekopíruje žiadny index a nemá referenčnú hodnotu (benchmark).

Podkladové aktíva NOVIS Hypotekárneho Poistného Fondu
Názov podkladového aktíva ISIN Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu Výnos (v mene podkladového aktíva) Výnos (EUR) Vážený zisk podkladového aktíva (EUR)
Dlhopisy HB REAVIS 2020 SK4120010554 1.15 % -0.17 % -0.17 % 0.00 %
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF IE00B3B8Q275 98.85 % 0.63 % 0.63 % 0.63 %
Spolu 100.00 % 0.62 %
Dlhopisy HB REAVIS 2020
ISIN: SK4120010554
Výnos (v mene podkladového aktíva): -0.17 %
Výnos (EUR): -0.17 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 1.15 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.00 %
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF
ISIN: IE00B3B8Q275
Výnos (v mene podkladového aktíva): 0.63 %
Výnos (EUR): 0.63 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 98.85 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.63 %
Spolu
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 100.00 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.62 %
Údaje k 29. 02. 2020
Dátový rozsah grafu  : -
V percentách Mesačná výkonnosť poistného fondu (EUR)
2019 2020
Január 0.20 0.93
Február 0.47 0.62
Marec 1.03 -
Apríl -0.02 -
Máj 0.58 -
Jún 0.70 -
Júl 0.65 -
August 1.23 -
September -0.69 -
Október -0.95 -
November 0.13 -
December -0.66 -
Výkonnosť za posledné tri roky 
(2017 - 2019)
EUR
3.04 %
Výkonnosť od vzniku fondu
(01.01.2014-31.12.2019)
EUR
12.02 %
 

NOVIS Family Office Poistný Fond je negarantovaný poistný fond. Investičným cieľom Fondu je v dlhodobom horizonte dosiahnuť návratnosť investícií nad úrovňou inflácie investovaním do alternatívnych investičných fondov, konkrétne Family Office fondov. Tieto fondy významne investujú do nekótovaných akcií a dlhopisov a obmedzená časť investícií môže byť rozdelená do rôznych iných aktív (napr. nehnuteľnosti, umelecké diela a zbierky alebo drahé kovy a drahé kamene). Fond môže tiež dlhodobo investovať do aktív zameraných na stabilný rast. Fond nemá geografické obmedzenia ani obmedzenia na základe sektorov hospodárstva. Na zabezpečenie potrebnej likvidity môže Fond investovať v obmedzenom rozsahu (do 20%) do bankových vkladov v bankách nachádzajúcich sa v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru. Štruktúra portfólia nie je fixná, ale môže sa časom meniť v závislosti od trhových podmienok. Príjmy a výnosy Fondu sú plne reinvestované a nie sú určené na vyplácanie dividend. Návratnosť a hodnota investície do značnej miery závisia od vývoja podkladových aktív a existuje priama súvislosť medzi návratnosťou investície a výkonnosťou Fondu. Fond je denominovaný v EUR, ale podkladové aktíva môžu byť denominované v iných menách, čo znamená, že výnos vo Fonde môže byť ovplyvnený nielen výkonnosťou aktív, ale aj výmenným kurzom mien. Menové riziko nie je zaistené. Fond neposkytuje garanciu kapitálu alebo návratnosti. Fond nesleduje a ani nekopíruje žiadny index a nemá referenčnú hodnotu (benchmark).

Podkladové aktíva NOVIS Family Office Poistného Fondu
Názov podkladového aktíva ISIN Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu Výnos (v mene podkladového aktíva) Výnos (EUR) Vážený zisk podkladového aktíva (EUR)
ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND FUND US4642885135 11.47 % -2.50 % -1.84 % -0.21 %
ISHARES EURO HY CORP BND (GY) EUR IE00B66F4759 11.60 % -1.55 % -1.55 % -0.18 %
BP Family Office EUR THES LI0287824523 76.93 % 0.25 % 0.25 % 0.19 %
Spolu 100.00 % -0.20 %
ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND FUND
ISIN: US4642885135
Výnos (v mene podkladového aktíva): -2.50 %
Výnos (EUR): -1.84 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 11.47 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): -0.21 %
ISHARES EURO HY CORP BND (GY) EUR
ISIN: IE00B66F4759
Výnos (v mene podkladového aktíva): -1.55 %
Výnos (EUR): -1.55 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 11.60 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): -0.18 %
BP Family Office EUR THES
ISIN: LI0287824523
Výnos (v mene podkladového aktíva): 0.25 %
Výnos (EUR): 0.25 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 76.93 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.19 %
Spolu
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 100.00 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): -0.20 %
Údaje k 29. 02. 2020
Dátový rozsah grafu  : -
V percentách Mesačná výkonnosť poistného fondu (EUR)
2019 2020
Január 0.38 0.37
Február 0.00 -0.20
Marec 0.37 -
Apríl 0.79 -
Máj 0.78 -
Jún 0.44 -
Júl 0.00 -
August 0.41 -
September 0.43 -
Október 0.37 -
November 0.44 -
December 0.18 -
Výkonnosť za posledné tri roky 
(2017 - 2019)
EUR
15.33 %
Výkonnosť od vzniku fondu
(01.10.2016-31.12.2019)
EUR
17.19 %

NOVIS World Brands Poistný Fond je negarantovaný poistný fond. Investičným cieľom Fondu je v dlhodobom horizonte dosiahnuť návratnosť investícií v značnej miere nad úrovňou návratnosti akciového indexu investovaním do zmiešaných investičných fondov zameraných na spoločnosti s vysokou hodnotou značky, kde sa hodnota značky doteraz neodzrkadlila na navýšení ceny ich akcií. Fond investuje do jedného alebo všetkých podfondov zastrešujúceho „Wealth Fund“. Podfondy investujú do cenných papierov a nástrojov peňažného trhu, ktoré sú schválené alebo obchodované na regulovaných trhoch v alebo mimo Európskej únie a zahŕňajú akcie, dlhopisy, otvorené investičné fondy, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ (UCITS), a derivátové ekvivalenty, vo všetkých sektoroch hospodárstva a bez geografických obmedzení. Na zabezpečenie potrebnej likvidity môže Fond investovať v obmedzenom rozsahu (do 20%) do bankových vkladov v bankách nachádzajúcich sa v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru. Štruktúra portfólia nie je fixná, ale môže sa časom meniť v závislosti od trhových podmienok. Príjmy a výnosy Fondu sú plne reinvestované a nie sú určené na vyplácanie dividend. Návratnosť a hodnota investície do značnej miery závisia od vývoja podkladových aktív a existuje priama súvislosť medzi návratnosťou investície a výkonnosťou Fondu. Fond neposkytuje garanciu kapitálu alebo návratnosti. Fond nesleduje a ani nekopíruje žiadny index a nemá referenčnú hodnotu (benchmark).

Podkladové aktíva NOVIS World Brands Poistného Fondu
Názov podkladového aktíva ISIN Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu Výnos (v mene podkladového aktíva) Výnos (EUR) Vážený zisk podkladového aktíva (EUR)
H2Progressive Vermögensfreunde LU0939909783 24.63 % -2.84 % -2.84 % -0.70 %
Wealth Fund World Class Brands Vermögensfreunde Cap LU0939910286 50.58 % -2.64 % -2.64 % -1.34 %
H2Conservative Vermögensfreunde LU0939909940 24.79 % -0.95 % -0.95 % -0.24 %
Spolu 100.00 % -2.27 %
H2Progressive Vermögensfreunde
ISIN: LU0939909783
Výnos (v mene podkladového aktíva): -2.84 %
Výnos (EUR): -2.84 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 24.63 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): -0.70 %
Wealth Fund World Class Brands Vermögensfreunde Cap
ISIN: LU0939910286
Výnos (v mene podkladového aktíva): -2.64 %
Výnos (EUR): -2.64 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 50.58 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): -1.34 %
H2Conservative Vermögensfreunde
ISIN: LU0939909940
Výnos (v mene podkladového aktíva): -0.95 %
Výnos (EUR): -0.95 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 24.79 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): -0.24 %
Spolu
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 100.00 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): -2.27 %
Údaje k 29. 02. 2020
Dátový rozsah grafu  : -
V percentách Mesačná výkonnosť poistného fondu (EUR)
2019 2020
Január 2.95 3.12
Február 0.89 -2.27
Marec 1.25 -
Apríl 3.40 -
Máj -2.13 -
Jún 0.41 -
Júl 2.82 -
August -2.78 -
September 1.09 -
Október -0.91 -
November 2.49 -
December 1.07 -
Výkonnosť za posledné tri roky 
(2017 - 2019)
EUR
18.96 %
Výkonnosť od vzniku fondu
(01.10.2016-31.12.2019)
EUR
19.29 %
 

NOVIS Digital Assets Poistný Fond je negarantovaný poistný fond. Investičným  cieľom  Fondu  je  v  dlhodobom  horizonte  dosiahnuť  výrazný  návrat  investícií  nad  úrovňou  inflácie  investovaním  do investičných  fondov  alebo  fondov  obchodovaných  na  burze  so  zameraním  na akcie spoločností, ktoré vyvíjajú a poskytujú výpočtovú kapacitu (tzv. Cloud computing) alebo iné  technologické  spoločnosti,  bez  geografických  obmedzení.  Na  zabezpečenie  potrebnej  likvidity  môže  Fond  investovať  v  obmedzenom  rozsahu  (do  20%)  do  bankových vkladov  v  bankách  nachádzajúcich  sa  v  krajinách  Európskeho  hospodárskeho  priestoru.  Štruktúra  portfólia  nie  je  fixná,  ale  môže  sa  časom  meniť  v  závislosti  od  trhových podmienok.  Príjmy  a  výnosy  Fondu  sú  plne  reinvestované  a  nie  sú  určené  na  vyplácanie  dividend.  Návratnosť  a  hodnota  investície  do  značnej  miery  závisia  od  vývoja podkladových  aktív  a  existuje  priama  súvislosť  medzi  návratnosťou  investície  a  výkonnosťou  fondu.  Fond  je  denominovaný  v  EUR,  ale  podkladové  aktíva  môžu  byť denominované  v  iných  menách,  čo  znamená,  že  výnos  vo  Fonde  môže  byť  ovplyvnený  nielen  výkonnosťou  aktív,  ale  aj  výmenným  kurzom  mien.  Menové  riziko  nie  je zaistené. Fond neposkytuje garanciu kapitálu alebo návratnosti. Fond nesleduje a ani nekopíruje žiadny index a nemá referenčnú hodnotu (benchmark).

Podkladové aktíva NOVIS Digital Assets Poistného Fondu
Názov podkladového aktíva ISIN Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu Výnos (v mene podkladového aktíva) Výnos (EUR) Vážený zisk podkladového aktíva (EUR)
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING FUND US33734X1928 39.80 % -8.40 % -7.77 % -3.09 %
ETFMG PRIME CYBER SECURITY E FUND US26924G2012 38.54 % -8.37 % -7.75 % -2.99 %
GLOBAL X FUTURE ANALYTICS TE FUND US37954Y6326 21.66 % -6.82 % -6.19 % -1.34 %
Spolu 100.00 % -7.42 %
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING FUND
ISIN: US33734X1928
Výnos (v mene podkladového aktíva): -8.40 %
Výnos (EUR): -7.77 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 39.80 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): -3.09 %
ETFMG PRIME CYBER SECURITY E FUND
ISIN: US26924G2012
Výnos (v mene podkladového aktíva): -8.37 %
Výnos (EUR): -7.75 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 38.54 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): -2.99 %
GLOBAL X FUTURE ANALYTICS TE FUND
ISIN: US37954Y6326
Výnos (v mene podkladového aktíva): -6.82 %
Výnos (EUR): -6.19 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 21.66 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): -1.34 %
Spolu
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 100.00 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): -7.42 %
Údaje k 29. 02. 2020
Dátový rozsah grafu  : -
V percentách Mesačná výkonnosť poistného fondu (EUR)
2019 2020
Január 3.18 7.73
Február 3.32 -7.42
Marec 1.27 -
Apríl 3.53 -
Máj -2.93 -
Jún -1.02 -
Júl 4.06 -
August -5.46 -
September 0.56 -
Október 2.49 -
November 7.96 -
December -3.31 -
Výkonnosť za posledné tri roky 
(2017 - 2019)
EUR
127.29 %
Výkonnosť od vzniku fondu
(01.05.2016-31.12.2019)
EUR
127.29 %
 

Investičné riziko znáša klient, pokiaľ nie je pri konkrétnom fonde uvedené inak. Minulé zhodnotenie nie je žiadnou garanciou budúcej výkonnosti Vašej investície.

Používame cookies s cieľom čo najviac Vám spríjemniť návštevu našich webových stránok.
Tým, že stránky používate, súhlasíte s uložením cookies na Vašom počítači/zariadení. Viac o cookies TU.