NOVIS Poistné Fondy

 NOVIS Fixed Income Poistný Fond investuje priamo alebo nepriamo do štátnych a korporátnych dlhopisov s pevným úrokom, ktoré tvoria väčšinu investícií, zatiaľ čo dlhové cenné papiere s pohyblivým úrokom môžu byť zastúpené s nižším podielom. Očakáva sa, ale to nie je garantované, že NOVIS Fixed Income Poistný Fond bude mať nižšiu volatilitu a relatívne stabilnú pozitívnu výkonnosť.  

 NOVIS Global Select Poistný Fond investuje priamo alebo nepriamo do akcií kótovaných na hlavných svetových burzách, ktoré tvoria väčšinu investícií. Nižší podiel môže byť investovaný do korporátnych alebo štátnych dlhopisov. Očakáva sa, hoci to nie je garantované, že NOVIS Global Select Poistný Fond môže mať vysokú výkonnosť vďaka vysokému podielu akcií, čo zároveň predstavuje väčšie riziko kolísania hodnoty, ktoré je čiastočne kompenzované snahou o globálnu diverzifikáciu. Cieľom NOVIS Global Select Poistného Fondu je investovať predovšetkým do investičných fondov, ktoré majú nižší ukazovateľ nákladov, než zodpovedá priemeru nákladovosti investičných fondov.  

 NOVIS Sustainability Poistný Fond investuje priamo alebo nepriamo do akcií alebo dlhopisov spoločností, ktoré dodržiavajú prísne pravidlá riadenia spoločnosti, a zároveň environmentálne a sociálne kritéria. Ako minimálne kritéria na posúdenie sa používajú tzv. ESG kritériá vytvorené OSN. Ďalším cieľom je investovať časť majetku NOVIS Sustainability Poistného fondu do spoločností, ktoré spĺňajú kritériá tzv. „impact“ investícií, pričom pri voľbe cenných papierov sa NOVIS Sustainability Poistný Fond riadi verejne dostupnými definíciami „impact“ investícií. Očakáva sa, hoci to nie je garantované, že NOVIS Sustainability Poistný Fond môže mať výkonnosť z dôvodu veľkého podielu akcií, ale tiež predstavuje vyššie riziko kolísania jeho hodnoty.  

Tento poistný fond poskytuje stopercentnú kapitálovú garanciu počas celého trvania poistnej zmluvy. Navyše, NOVIS Garantovaný Poistný Fond zahŕňa aj pozitívne mesačné zhodnotenie, ktoré bude zverejnené na webovej stránke Poistiteľa vždy na konci kalendárneho roka pre nasledujúci kalendárny rok.

Od začiatku existencie tohto fondu bolo v rokoch 2014 až 2018 garantované a aj pripísané zhodnotenie prostriedkov slovenských klientov vo výške 0,3 % mesačne (p.m.), čo predstavuje 3,66 % ročne (p.a.). Výšku ročného zhodnotenia pozitívne ovplyvnili úroky z úrokov, keďže zhodnotenie sa pripisuje na mesačnej báze.

NOVIS Garantovaný Poistný Fond predstavuje mimoriadne atraktívnu alternatívu k termínovaným účtom, vkladným knižkám v bankách, ako aj k stavebnému sporeniu.

Poistiteľ sa zaväzuje pravidelne každý rok v decembri zverejniť na svojej webovej stránke garantované zhodnotenie tohto garantovaného fondu pre nasledujúci kalendárny rok.

Mena fondu je EURO.

Predstavenstvo spoločnosti NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s. schválilo garantované zhodnotenie NOVIS Garantovaného Poistného Fondu pre klientov zo Slovenska na rok 2019 vo výške 0,3 % mesačne, čo predstavuje 3,66 % p.a.

Výška zhodnotenia garantovaného fondu môže byť s určitými skupinami klientov dohodnutá v odlišnej výške. V takom prípade bude zhodnotenie uvedené priamo v poistnej zmluve alebo vo Všeobecných poistných podmienkach. Takáto dohoda bude možná len v prípade splnenia dodatočných kritérií klientom definovaných v poistnej zmluve.  

Zhodnotenie za rok 2018 je anualizované. 
V percentách Mesačná výkonnosť poistného fondu (EUR)
2017 2018 2019
Január 0.30 0.30 0.30
Február 0.30 0.30 0.30
Marec 0.30 0.30 0.30
Apríl 0.30 0.30 0.30
Máj 0.30 0.30 0.30
Jún 0.30 0.30 0.30
Júl 0.30 0.30 0.30
August 0.30 0.30 0.30
September 0.30 0.30 0.30
Október 0.30 0.30 0.30
November 0.30 0.30 0.30
December 0.30 0.30 0.30
V percentách Mesačná výkonnosť poistného fondu (EUR)
2017 2018 2019*
Ročne 3.66 3.66 3.66
*v prepočte na rok
 

NOVIS ETF Akciový Fond je negarantovaný poistný fond. Poistiteľ investuje prostriedky do veľmi populárnych a atraktívnych indexových ETF fondov, ktoré sú obľúbené kvôli mimoriadne nízkym nákladom.

Vývoj ETF fondov závisí od vývoja akciových burzových indexov, na ktoré sú viazané. ETF akciové fondy majú dlhodobú tendenciu rastu,  avšak  počas doby investície môžu vykazovať pokles a to najmä v krátkodobom a strednodobom období.

Klient  šetrí na nákladoch nielen využitím nízko nákladových fondov, ale aj každoročne tým, že investovanie nie je realizované sprostredkovane cez správcovské spoločnosti. Tieto poplatky sú značné a v dlhodobom horizonte môžu znamenať, že klient zhodnotí svoje finančné prostriedky aj o viac ako 50 % lepšie len vďaka tomu, že nemusí platiť poplatky správcovských spoločností.

Podkladové aktíva NOVIS ETF Akciového Poistného Fondu
Názov podkladového aktíva ISIN Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu Výnos (v mene podkladového aktíva) Výnos (EUR) Vážený zisk podkladového aktíva (EUR)
iShare MSCI EM - ACC (EUR) IE00B4L5YC18 18.32 % 2.10 % 2.10 % 0.38 %
iShare MSCI EM - ACC (USD) IE00B4L5YC18 0.32 % 1.00 % 2.58 % 0.01 %
iShare MSCI WORLD (USD) ETF US4642863926 81.36 % 2.95 % 4.56 % 3.71 %
Spolu 100.00 % 4.11 %
iShare MSCI EM - ACC (EUR)
ISIN: IE00B4L5YC18
Výnos (v mene podkladového aktíva): 2.10 %
Výnos (EUR): 2.10 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 18.32 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.38 %
iShare MSCI EM - ACC (USD)
ISIN: IE00B4L5YC18
Výnos (v mene podkladového aktíva): 1.00 %
Výnos (EUR): 2.58 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 0.32 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.01 %
iShare MSCI WORLD (USD) ETF
ISIN: US4642863926
Výnos (v mene podkladového aktíva): 2.95 %
Výnos (EUR): 4.56 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 81.36 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 3.71 %
Spolu
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 100.00 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 4.11 %
Údaje k 30. 11. 2019
Dátový rozsah grafu  : -
V percentách Mesačná výkonnosť poistného fondu (EUR)
2018 2019
Január 1.40 7.42
Február -1.39 4.43
Marec -4.75 2.11
Apríl 4.22 4.23
Máj 3.52 -4.31
Jún -1.39 2.42
Júl 2.55 3.86
August 1.90 -3.50
September 1.08 4.95
Október -7.86 0.96
November 3.72 4.11
December -8.71 -
Ročná
výkonnosť
2018 2019*
-5.71 26.67
*K dnešnému dňu
Výkonnosť za posledné tri roky 
(2016 - 2018)
EUR
21.57 %
Výkonnosť od vzniku fondu
(01.01.2014-01.12.2018)
EUR
46.59 %
 

NOVIS Gold Poistný Fond je negarantovaný poistný fond. Poistiteľ investuje prostriedky tohto poistného fondu do zlatých ETF (Exchange Traded Funds), ktorých hodnota závisí od zmien v cene zlata, ale tento poistný fond neinvestuje do fyzického zlata alebo iných drahých kovov. Podkladové aktíva tohto poistného fondu môžu investovať do fyzického zlata.

Podkladové aktíva NOVIS Gold Poistného Fondu
Názov podkladového aktíva ISIN Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu Výnos (v mene podkladového aktíva) Výnos (EUR) Vážený zisk podkladového aktíva (EUR)
SPDR Gold Trust USD US78463V1070 100.00 % -2.84 % -1.32 % -1.32 %
Spolu 100.00 % -1.32 %
SPDR Gold Trust USD
ISIN: US78463V1070
Výnos (v mene podkladového aktíva): -2.84 %
Výnos (EUR): -1.32 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 100.00 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): -1.32 %
Spolu
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 100.00 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): -1.32 %
Údaje k 30. 11. 2019
Dátový rozsah grafu  : -
V percentách Mesačná výkonnosť poistného fondu (EUR)
2018 2019
Január -0.63 2.66
Február 0.65 0.63
Marec -0.39 -0.66
Apríl 1.82 -0.73
Máj 1.50 1.32
Jún -3.84 6.97
Júl -2.82 3.70
August -1.02 8.66
September -0.76 -1.51
Október 6.17 -2.40
November -0.85 -1.32
December 3.77 -
Ročná
výkonnosť
2018 2019*
3.6 17.3
*K dnešnému dňu
Výkonnosť za posledné tri roky 
(2016 - 2018)
EUR
13.80 %
Výkonnosť od vzniku fondu
(01.01.2014-01.12.2018)
EUR
20.22 %
 

NOVIS Podnikateľský Poistný Fond je negarantovaný poistný fond. Tento poistný fond bude v budúcnosti podporovať perspektívne regionálne firmy formou účasti na ich základnom imaní. Poistníci týmto priamo profitujú z rastu hodnoty firiem a môžu tak investovať svoje finančné prostriedky podobným spôsobom ako veľkí investori.

Ďalšiu formu investovania fondu predstavujú High Yield ETF fondy, ktoré sú obchodované na dennej báze. U týchto fondov očakávame najvyššiu volatilitu, preto sú vhodné predovšetkým pre investorov, ktorí sú pripravení znášať riziko, a aj to len v dlhodobom horizonte.

Podkladové aktíva NOVIS Podnikateľského Poistného Fondu
Názov podkladového aktíva ISIN Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu Výnos (v mene podkladového aktíva) Výnos (EUR) Vážený zisk podkladového aktíva (EUR)
responsAbility Micro and SME Finance Fund II LU1050624516 32.31 % 0.10 % 0.10 % 0.03 %
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR) IE00B66F4759 0.39 % 1.11 % 1.11 % 0.00 %
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD IE00B1TXHL60 67.31 % 5.01 % 5.01 % 3.37 %
Spolu 100.00 % 3.41 %
responsAbility Micro and SME Finance Fund II
ISIN: LU1050624516
Výnos (v mene podkladového aktíva): 0.10 %
Výnos (EUR): 0.10 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 32.31 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.03 %
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR)
ISIN: IE00B66F4759
Výnos (v mene podkladového aktíva): 1.11 %
Výnos (EUR): 1.11 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 0.39 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.00 %
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD
ISIN: IE00B1TXHL60
Výnos (v mene podkladového aktíva): 5.01 %
Výnos (EUR): 5.01 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 67.31 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 3.37 %
Spolu
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 100.00 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 3.41 %
Údaje k 30. 11. 2019
Dátový rozsah grafu  : -
V percentách Mesačná výkonnosť poistného fondu (EUR)
2018 2019
Január 1.00 7.35
Február -2.95 4.44
Marec -4.14 1.05
Apríl 2.93 6.16
Máj 4.78 -2.66
Jún -0.10 1.73
Júl 4.03 4.25
August 0.63 -1.04
September 1.33 4.75
Október -8.01 -0.57
November 1.80 3.41
December -9.00 -
Ročná
výkonnosť
2018 2019*
-7.7 28.87
*K dnešnému dňu
Výkonnosť za posledné tri roky 
(2016 - 2018)
EUR
18.89 %
Výkonnosť od vzniku fondu
(01.01.2014-01.12.2018)
EUR
31.81 %
 

NOVIS Hypotekárny Poistný Fond je negarantovaný poistný fond. Poistiteľ investuje prostriedky do hypotekárnych záložných listov a do iných finančných inštrumentov, ktoré sú zabezpečené prostredníctvom záložných práv, alebo ktorých hodnota sa vzťahuje na vývoj realít.

V budúcnosti sa z prostriedkov tohto poistného fondu budú poskytovať aj hypotekárne zabezpečené úvery, pričom výnosy fondu sa budú tvoriť priamo zo zaplatených úrokov jednotlivých úverov.

Podkladové aktíva NOVIS Hypotekárneho Poistného Fondu
Názov podkladového aktíva ISIN Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu Výnos (v mene podkladového aktíva) Výnos (EUR) Vážený zisk podkladového aktíva (EUR)
Dlhopisy HB REAVIS 2020 SK4120010554 1.17 % -0.17 % -0.17 % 0.00 %
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF IE00B3B8Q275 98.83 % 0.13 % 0.13 % 0.13 %
Spolu 100.00 % 0.13 %
Dlhopisy HB REAVIS 2020
ISIN: SK4120010554
Výnos (v mene podkladového aktíva): -0.17 %
Výnos (EUR): -0.17 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 1.17 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.00 %
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF
ISIN: IE00B3B8Q275
Výnos (v mene podkladového aktíva): 0.13 %
Výnos (EUR): 0.13 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 98.83 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.13 %
Spolu
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 100.00 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.13 %
Údaje k 30. 11. 2019
Dátový rozsah grafu  : -
V percentách Mesačná výkonnosť poistného fondu (EUR)
2018 2019
Január -0.94 0.20
Február 0.25 0.47
Marec 0.71 1.03
Apríl -0.33 -0.02
Máj 0.11 0.58
Jún 0.35 0.70
Júl -0.23 0.65
August 0.28 1.23
September -0.60 -0.69
Október 0.22 -0.95
November 0.07 0.13
December 0.17 -
Ročná
výkonnosť
2018 2019*
0.06 3.33
*K dnešnému dňu
Výkonnosť za posledné tri roky 
(2016 - 2018)
EUR
1.18 %
Výkonnosť od vzniku fondu
(01.01.2014-01.12.2018)
EUR
9.10 %
 

NOVIS Family Office Poistný Fond je negarantovaný poistný fond. Poistiteľ investuje prostriedky do jedného alebo viacerých Family Office fondov. V prípade Family Office fondov ide o podkladové aktíva určené pre kvalifikovaných investorov.
Prostriedky tohto fondu je možné investovať aj do investičných nástrojov, ktoré majú svoju investičnú stratégiu založenú na dlhodobom a stabilnom raste, príkladom je investičná politika severoamerických súkromných univerzít.

Podkladové aktíva NOVIS Family Office Poistného Fondu
Názov podkladového aktíva ISIN Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu Výnos (v mene podkladového aktíva) Výnos (EUR) Vážený zisk podkladového aktíva (EUR)
BP Family Office Brand LI0287824523 82.68 % 0.22 % 0.22 % 0.18 %
ISHARESO HY CORP BND (GY) EUR IE00B66F4759 8.68 % 1.14 % 1.14 % 0.10 %
ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND FUND US4642885135 8.65 % 0.31 % 1.88 % 0.16 %
Spolu 100.00 % 0.44 %
BP Family Office Brand
ISIN: LI0287824523
Výnos (v mene podkladového aktíva): 0.22 %
Výnos (EUR): 0.22 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 82.68 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.18 %
ISHARESO HY CORP BND (GY) EUR
ISIN: IE00B66F4759
Výnos (v mene podkladového aktíva): 1.14 %
Výnos (EUR): 1.14 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 8.68 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.10 %
ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND FUND
ISIN: US4642885135
Výnos (v mene podkladového aktíva): 0.31 %
Výnos (EUR): 1.88 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 8.65 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.16 %
Spolu
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 100.00 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.44 %
Údaje k 30. 11. 2019
Dátový rozsah grafu  : -
V percentách Mesačná výkonnosť poistného fondu (EUR)
2018 2019
Január 0.45 0.38
Február 0.22 0.00
Marec 0.08 0.37
Apríl 0.31 0.79
Máj 0.38 0.78
Jún 0.38 0.44
Júl 0.56 0.00
August 0.50 0.41
September 0.46 0.43
Október 0.00 0.37
November 0.44 0.44
December 0.41 -
Ročná
výkonnosť
2018 2019*
4.19 4.42
*K dnešnému dňu
Výkonnosť za posledné tri roky 
(2016 - 2018)
EUR
11.95 %
Výkonnosť od vzniku fondu
(01.10.2016-01.12.2018)
EUR
11.95 %

NOVIS World Brands Poistný Fond je negarantovaný poistný fond. Poistiteľ investuje prostriedky do sub-fondov v rámci fondu fondov „Wealth Fund“. Primárne ide o investovanie do spoločností, ktoré majú vysokú hodnotu svojej značky.

Podkladové aktíva NOVIS World Brands Poistného Fondu
Názov podkladového aktíva ISIN Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu Výnos (v mene podkladového aktíva) Výnos (EUR) Vážený zisk podkladového aktíva (EUR)
H2Conservative Vermögensfreunde LU0939909940 25.05 % 1.15 % 1.15 % 0.29 %
Wealth Fund World Class Brands Vermögensfreunde Cap LU0939910286 50.35 % 2.54 % 2.54 % 1.28 %
H2Progressive Vermögensfreunde LU0939909783 24.60 % 3.74 % 3.74 % 0.92 %
Spolu 100.00 % 2.49 %
H2Conservative Vermögensfreunde
ISIN: LU0939909940
Výnos (v mene podkladového aktíva): 1.15 %
Výnos (EUR): 1.15 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 25.05 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.29 %
Wealth Fund World Class Brands Vermögensfreunde Cap
ISIN: LU0939910286
Výnos (v mene podkladového aktíva): 2.54 %
Výnos (EUR): 2.54 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 50.35 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 1.28 %
H2Progressive Vermögensfreunde
ISIN: LU0939909783
Výnos (v mene podkladového aktíva): 3.74 %
Výnos (EUR): 3.74 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 24.60 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.92 %
Spolu
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 100.00 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 2.49 %
Údaje k 30. 11. 2019
Dátový rozsah grafu  : -
V percentách Mesačná výkonnosť poistného fondu (EUR)
2018 2019
Január 2.33 2.95
Február -1.34 0.89
Marec -5.49 1.25
Apríl 3.24 3.40
Máj 3.51 -2.13
Jún -1.45 0.41
Júl 2.28 2.82
August 0.77 -2.78
September -1.63 1.09
Október -8.55 -0.91
November -1.40 2.49
December -4.61 -
Ročná
výkonnosť
2018 2019*
-12.34 9.47
*K dnešnému dňu
Výkonnosť za posledné tri roky 
(2016 - 2018)
EUR
7.62 %
Výkonnosť od vzniku fondu
(01.10.2016-01.12.2018)
EUR
7.62 %
 

NOVIS Digital Assets Poistný Fond je negarantovaný poistný fond. Vďaka tomuto poistnému fondu môže poistník participovať na celom reťazci financovania, obchodovania a vlastnenia virtuálnych mien. Je to jediný poistný fond, ktorý umožňuje bežnému klientovi investovať do rozvíjajúceho sa nového sveta virtuálnych mien. Stratégiou fondu je investovať do všetkých dostupných segmentov súčasných a budúcich kryptomien, najmä prostredníctvom obchodných techník (využívajúcich  možnosti arbitráže) a miningu.

Podkladové aktíva NOVIS Digital Assets Poistného Fondu
Názov podkladového aktíva ISIN Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu Výnos (v mene podkladového aktíva) Výnos (EUR) Vážený zisk podkladového aktíva (EUR)
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING FUND US33734X1928 39.42 % 5.14 % 6.79 % 2.67 %
GLOBAL X FUTURE ANALYTCS TE FUND US37954Y6326 20.82 % 5.52 % 7.17 % 1.49 %
ETFMG PRIMR CYBER SECURITY E FUND US26924G2012 39.76 % 7.85 % 9.54 % 3.79 %
Spolu 100.00 % 7.96 %
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING FUND
ISIN: US33734X1928
Výnos (v mene podkladového aktíva): 5.14 %
Výnos (EUR): 6.79 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 39.42 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 2.67 %
GLOBAL X FUTURE ANALYTCS TE FUND
ISIN: US37954Y6326
Výnos (v mene podkladového aktíva): 5.52 %
Výnos (EUR): 7.17 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 20.82 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 1.49 %
ETFMG PRIMR CYBER SECURITY E FUND
ISIN: US26924G2012
Výnos (v mene podkladového aktíva): 7.85 %
Výnos (EUR): 9.54 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 39.76 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 3.79 %
Spolu
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 100.00 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 7.96 %
Údaje k 30. 11. 2019
Dátový rozsah grafu  : -
V percentách Mesačná výkonnosť poistného fondu (EUR)
2018 2019
Január -1.08 3.18
Február 5.68 3.32
Marec 4.45 1.27
Apríl 8.05 3.53
Máj 8.08 -2.93
Jún 2.79 -1.02
Júl 0.33 4.06
August 1.15 -5.46
September 1.42 0.56
Október 2.98 2.49
November 0.45 7.96
December -0.35 -
Ročná
výkonnosť
2018 2019*
33.95 16.95
*K dnešnému dňu
Výkonnosť za posledné tri roky 
(2016 - 2018)
EUR
99.97 %
Výkonnosť od vzniku fondu
(01.05.2016-01.12.2018)
EUR
99.97 %
 

Investičné riziko znáša klient. Minulé zhodnotenie nie je žiadnou garanciou budúcej výkonnosti Vašej investície.

Používame cookies s cieľom čo najviac Vám spríjemniť návštevu našich webových stránok.
Tým, že stránky používate, súhlasíte s uložením cookies na Vašom počítači/zariadení. Viac o cookies TU.