AKTUÁLNY PRÁVNY STAV - MAREC 2024 >>

NOVIS Poistné Fondy

Investičným cieľom Fondu je v dlhodobom horizonte zvýšiť hodnotu investícií nad úrovňou inflácie priamym alebo nepriamym investovaním do štátnych a podnikových dlhopisov s pevným úrokom, ktoré tvoria väčšinu investícií, zatiaľ čo dlhové cenné papiere s pohyblivým úrokom môžu mať malý podiel. Fond môže tiež investovať do dlhopisov neinvestičného pásma, pokiaľ existuje priaznivý pomer medzi očakávaným výnosom a súvisiacim rizikom. Na zabezpečenie potrebnej likvidity môže Fond investovať v obmedzenom rozsahu (do 20%) do bankových vkladov v bankách nachádzajúcich sa v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru. Aktíva iné ako dlhopisy, bankové vklady a iné peňažné nástroje môžu tvoriť maximálne 20% portfólia fondu. Očakáva sa, ale to nie je garantované, že Fond bude mať nižšiu volatilitu a relatívne stabilnú pozitívnu výkonnosť. Fond investuje naprieč hospodárskymi odvetviami a bez geografických obmedzení. Štruktúra portfólia nie je pevne daná, ale môže sa časom meniť v závislosti od trhových podmienok.

Príjmy a výnosy Fondu sú v plnom rozsahu znovu investované a nie sú určené na vyplácanie dividend. Ďalšie informácie o investičnej politike Fondu, prípustných podkladových aktívach a maximálnom podiele jednotlivých druhov finančných aktív,  môžete nájsť v štatúte fondu, v časti "Zameranie a ciele investičnej politiky Fondu". Hlavnými faktormi, od ktorých závisí celková návratnosť produktu sú: výnosnosť podkladových aktív, výmenný kurz mien, náklady produktu a rozsah zvoleného poistného krytia. Výnosnosť podkladových aktív: Medzi výnosnosťou podkladových aktív a návratnosťou produktu existuje priamy vzťah, teda výnosnosť podkladových aktív priamo ovplyvňuje zhodnotenie Fondu. Podrobnejšie informácie o spôsobe oceňovania majektu a teda aj spôsobe určenia návratnosti vo Fonde nájdete v štatúte fondu v časti "Pravidlá oceňovania majetku vo Fonde".

Výmenný kurz mien: Fond je denominovaný v EUR, ale podkladové aktíva môžu byť denominované v iných menách, čo znamená, že výnos vo Fonde môže byť ovplyvnený nielen výkonnosťou aktív, ale aj výmenným kurzom mien. Menové riziko nie je zaistené. Náklady produktu: celkovú návratnosť znižujú náklady produktu. Bližšie informácie o nákladoch produktu nájdete v časti "Aké sú náklady".

Rozsah poistného krytia: celkovú návratnosť znižuje rozsah zvoleného poistného krytia. Bližšie informácie nájdete v časti "Poistné plnenia a náklady". Fond nesleduje a ani nekopíruje žiadny index a nemá referenčnú hodnotu (benchmark). Fond neposkytuje garanciu kapitálu alebo návratnosti.  

NOVIS Fixed Income Poistný Fond
Názov podkladového aktíva ISIN Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu Výnos (v mene podkladového aktíva) Výnos (EUR) Vážený zisk podkladového aktíva (EUR)
Bank Deposits EUR Bank Deposits 20.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Franklin European Total Return Fund Class A (Acc) LU0170473374 21.02 % 0.27 % 0.27 % 0.06 %
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A1-acc LU0415181899 33.77 % 0.99 % 0.99 % 0.34 %
Invesco Bond Fund LU1775947762 25.22 % 0.36 % -0.88 % -0.22 %
Spolu 100.00 % 0.17 %
Bank Deposits EUR
ISIN: Bank Deposits
Výnos (v mene podkladového aktíva): 0.00 %
Výnos (EUR): 0.00 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 20.00 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.00 %
Franklin European Total Return Fund Class A (Acc)
ISIN: LU0170473374
Výnos (v mene podkladového aktíva): 0.27 %
Výnos (EUR): 0.27 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 21.02 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.06 %
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A1-acc
ISIN: LU0415181899
Výnos (v mene podkladového aktíva): 0.99 %
Výnos (EUR): 0.99 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 33.77 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.34 %
Invesco Bond Fund
ISIN: LU1775947762
Výnos (v mene podkladového aktíva): 0.36 %
Výnos (EUR): -0.88 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 25.22 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): -0.22 %
Spolu
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 100.00 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.17 %
Údaje k 31. 05. 2024
Dátový rozsah grafu  : -
V percentách Mesačná výkonnosť poistného fondu (EUR)
2023 2024
Január 2.84 0.76
Február -1.04 -0.15
Marec -0.94 0.46
Apríl 0.13 -0.52
Máj 0.89 0.17
Jún -0.50 -
Júl -0.04 -
August 0.44 -
September 0.31 -
Október -0.68 -
November 2.02 -
December 2.81 -
Výkonnosť za posledné tri roky 
(2021 - 2023)
EUR
-4.20 %
Výkonnosť od vzniku fondu
(31.12.2022)
EUR
3.52 %

Investičným cieľom Fondu je v dlhodobom horizonte výrazne zvýšiť hodnotu investícií nad úroveň inflácie priamym alebo nepriamym investovaním do akcií kótovaných na hlavných burzách na celom svete, ktoré tvoria väčšinu investícií. Menší podiel sa môže investovať do podnikových alebo štátnych dlhopisov. Na zabezpečenie potrebnej likvidity môže Fond investovať v obmedzenom rozsahu (do 20%) do bankových vkladov v bankách nachádzajúcich sa v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru. Ostatné aktíva môžu tvoriť maximálne 20% portfólia Fondu.

Očakáva sa, hoci to nie je garantované, že Fond môže mať vysokú výkonnosť vďaka vysokému podielu akcií, čo zároveň predstavuje väčšie riziko kolísania hodnoty, ktoré je čiastočne kompenzované snahou o globálnu diverzifikáciu. Cieľom fondu je investovať predovšetkým do investičných fondov, ktoré majú nižší ukazovateľ nákladov, než zodpovedá priemeru nákladovosti investičných fondov. Fond investuje naprieč hospodárskymi odvetviami a bez geografických obmedzení. Štruktúra portfólia nie je pevne daná, ale môže sa časom meniť v závislosti od trhových podmienok. Príjmy a výnosy Fondu sú v plnom rozsahu znovu investované a nie sú určené na vyplácanie dividend. 

Ďalšie informácie o investičnej politike Fondu, prípustných podkladových aktívach a maximálnom podiele jednotlivých druhov finančných aktív,  môžete nájsť v štatúte fondu, v časti "Zameranie a ciele investičnej politiky Fondu". Hlavnými faktormi, od ktorých závisí celková návratnosť produktu sú: výnosnosť podkladových aktív, výmenný kurz mien, náklady produktu a rozsah zvoleného poistného krytia. Výnosnosť podkladových aktív: Medzi výnosnosťou podkladových aktív a návratnosťou produktu existuje priamy vzťah, teda výnosnosť podkladových aktív priamo ovplyvňuje zhodnotenie Fondu. Podrobnejšie informácie o spôsobe oceňovania majektu a teda aj spôsobe určenia návratnosti vo Fonde nájdete v štatúte fondu v časti "Pravidlá oceňovania majetku vo Fonde". Výmenný kurz mien: Fond je denominovaný v EUR, ale podkladové aktíva môžu byť denominované v iných menách, čo znamená, že výnos vo Fonde môže byť ovplyvnený nielen výkonnosťou aktív, ale aj výmenným kurzom mien. Menové riziko nie je zaistené.

Náklady produktu: celkovú návratnosť znižujú náklady produktu. Bližšie informácie o nákladoch produktu nájdete v časti "Aké sú náklady". Rozsah poistného krytia: celkovú návratnosť znižuje rozsah zvoleného poistného krytia. Bližšie informácie nájdete v časti "Poistné plnenia a náklady". Fond nesleduje a ani nekopíruje žiadny index a nemá referenčnú hodnotu (benchmark). Fond neposkytuje garanciu kapitálu alebo návratnosti.

NOVIS Global Select Poistný Fond
Názov podkladového aktíva ISIN Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu Výnos (v mene podkladového aktíva) Výnos (EUR) Vážený zisk podkladového aktíva (EUR)
Bank Deposits EUR Bank Deposits 15.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
BAI GIF WW LT GB GRW-AEURA FUND IE00BK5TW727 19.53 % 3.75 % 3.75 % 0.73 %
UBS LUX INST-KEY GLB EQY-AAE FUND LU0155225690 39.60 % 0.82 % 0.82 % 0.32 %
Invesco Global Income Fund A EUR LU1097688714 9.38 % 0.68 % 0.68 % 0.06 %
UBS LUX B-GL ST FX USD-EHIA 1 FUND LU2254329704 16.49 % 0.54 % 0.54 % 0.09 %
Spolu 100.00 % 1.21 %
Bank Deposits EUR
ISIN: Bank Deposits
Výnos (v mene podkladového aktíva): 0.00 %
Výnos (EUR): 0.00 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 15.00 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.00 %
BAI GIF WW LT GB GRW-AEURA FUND
ISIN: IE00BK5TW727
Výnos (v mene podkladového aktíva): 3.75 %
Výnos (EUR): 3.75 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 19.53 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.73 %
UBS LUX INST-KEY GLB EQY-AAE FUND
ISIN: LU0155225690
Výnos (v mene podkladového aktíva): 0.82 %
Výnos (EUR): 0.82 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 39.60 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.32 %
Invesco Global Income Fund A EUR
ISIN: LU1097688714
Výnos (v mene podkladového aktíva): 0.68 %
Výnos (EUR): 0.68 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 9.38 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.06 %
UBS LUX B-GL ST FX USD-EHIA 1 FUND
ISIN: LU2254329704
Výnos (v mene podkladového aktíva): 0.54 %
Výnos (EUR): 0.54 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 16.49 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.09 %
Spolu
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 100.00 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 1.21 %
Údaje k 31. 05. 2024
Dátový rozsah grafu  : -
V percentách Mesačná výkonnosť poistného fondu (EUR)
2023 2024
Január 6.60 2.06
Február -1.31 1.79
Marec -0.93 1.97
Apríl -0.31 -0.85
Máj 4.25 1.21
Jún 1.70 -
Júl 2.44 -
August -1.29 -
September -2.25 -
Október -3.16 -
November 5.60 -
December 4.25 -
Výkonnosť za posledné tri roky 
(2021 - 2023)
EUR
-1.26 %
Výkonnosť od vzniku fondu
(31.12.2022)
EUR
21.79 %

Investičným cieľom Fondu je v dlhodobom horizonte výrazne zvýšiť hodnotu investícií nad úroveň inflácie priamym alebo nepriamym investovaním do akcií alebo dlhopisov spoločností, ktoré spĺňajú prísne pravidlá správy a riadenia spoločnosti, environmentálne a sociálne kritériá. Minimálne požadované kritériá sú založené na kritériách OSN pre investície do ESG. Ďalším cieľom Fondu je investovať do spoločností, ktoré spĺňajú kritériá pre dopadové investície, zatiaľ čo Fond pri rozhodovaní o výbere cenných papierov používa verejne dostupné definície dopadových investícií. Na zabezpečenie potrebnej likvidity môže Fond investovať v obmedzenom rozsahu (do 20%) do bankových vkladov v bankách nachádzajúcich sa v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru. Očakáva sa, hoci to nie je garantované, že Fond môže mať vysokú výkonnosť z dôvodu veľkého podielu akcií, ale tiež predstavuje vyššie riziko kolísania jeho hodnoty. Fond investuje naprieč hospodárskymi odvetviami a bez geografických obmedzení. Štruktúra portfólia nie je pevne daná, ale môže sa časom meniť v závislosti od trhových podmienok. Príjmy a výnosy Fondu sú v plnom rozsahu znovu investované a nie sú určené na vyplácanie dividend. Ďalšie informácie o investičnej politike Fondu, prípustných podkladových aktívach a maximálnom podiele jednotlivých druhov finančných aktív,  môžete nájsť v štatúte fondu, v časti "Zameranie a ciele investičnej politiky Fondu". Hlavnými faktormi, od ktorých závisí celková návratnosť produktu sú: výnosnosť podkladových aktív, výmenný kurz mien, náklady produktu a rozsah zvoleného poistného krytia. Výnosnosť podkladových aktív: Medzi výnosnosťou podkladových aktív a návratnosťou produktu existuje priamy vzťah, teda výnosnosť podkladových aktív priamo ovplyvňuje zhodnotenie Fondu.

Podrobnejšie informácie o spôsobe oceňovania majektu a teda aj spôsobe určenia návratnosti vo Fonde nájdete v štatúte fondu v časti "Pravidlá oceňovania majetku vo Fonde". Výmenný kurz mien: Fond je denominovaný v EUR, ale podkladové aktíva môžu byť denominované v iných menách, čo znamená, že výnos vo Fonde môže byť ovplyvnený nielen výkonnosťou aktív, ale aj výmenným kurzom mien. Menové riziko nie je zaistené.

Náklady produktu: celkovú návratnosť znižujú náklady produktu. Bližšie informácie o nákladoch produktu nájdete v časti "Aké sú náklady". Rozsah poistného krytia: celkovú návratnosť znižuje rozsah zvoleného poistného krytia. Bližšie informácie nájdete v časti "Poistné plnenia a náklady". Fond nesleduje a ani nekopíruje žiadny index a nemá referenčnú hodnotu (benchmark). Fond neposkytuje garanciu kapitálu alebo návratnosti.

NOVIS Sustainability Poistný Fond
Názov podkladového aktíva ISIN Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu Výnos (v mene podkladového aktíva) Výnos (EUR) Vážený zisk podkladového aktíva (EUR)
Bank Deposits EUR Bank Deposits 20.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Fondita Sustainable Europe B EUR FI4000024492 10.53 % 8.56 % 8.56 % 0.90 %
Baillie Gifford Worldwide Global Stewardship Fund Class A EUR Acc IE00BK5TW834 28.37 % 0.81 % 0.81 % 0.23 %
UBS Global Sustainable Q-acc LU1240780160 30.98 % 2.24 % 0.98 % 0.30 %
INVESCO Fds Inv Sust Alloc Fd A EUR Cap LU1701702372 10.12 % 1.43 % 1.43 % 0.15 %
Spolu 100.00 % 1.58 %
Bank Deposits EUR
ISIN: Bank Deposits
Výnos (v mene podkladového aktíva): 0.00 %
Výnos (EUR): 0.00 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 20.00 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.00 %
Fondita Sustainable Europe B EUR
ISIN: FI4000024492
Výnos (v mene podkladového aktíva): 8.56 %
Výnos (EUR): 8.56 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 10.53 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.90 %
Baillie Gifford Worldwide Global Stewardship Fund Class A EUR Acc
ISIN: IE00BK5TW834
Výnos (v mene podkladového aktíva): 0.81 %
Výnos (EUR): 0.81 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 28.37 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.23 %
UBS Global Sustainable Q-acc
ISIN: LU1240780160
Výnos (v mene podkladového aktíva): 2.24 %
Výnos (EUR): 0.98 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 30.98 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.30 %
INVESCO Fds Inv Sust Alloc Fd A EUR Cap
ISIN: LU1701702372
Výnos (v mene podkladového aktíva): 1.43 %
Výnos (EUR): 1.43 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 10.12 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.15 %
Spolu
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 100.00 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 1.58 %
Údaje k 31. 05. 2024
Dátový rozsah grafu  : -
V percentách Mesačná výkonnosť poistného fondu (EUR)
2023 2024
Január 6.00 0.83
Február -1.54 1.34
Marec -1.64 2.04
Apríl -1.14 -0.97
Máj 3.52 1.58
Jún 1.43 -
Júl 1.38 -
August -1.76 -
September -2.98 -
Október -4.58 -
November 6.44 -
December 5.39 -
Výkonnosť za posledné tri roky 
(2021 - 2023)
EUR
-12.77 %
Výkonnosť od vzniku fondu
(31.12.2022)
EUR
15.28 %

Fond je vlastný fond Poisťovne. Fond je negarantovaný, čo znamená, že investičné riziká plne znáša poistník a Poisťovňa neposkytuje garanciu kapitálu ani výnosu.
Fond investuje predovšetkým do akcií alebo akciových fondov s cieľom dosiahnuť vysokú výkonnosť, aj keď to tiež znamená potenciálne vyššiu volatilitu. Poisťovňa využíva hlavne investičné fondy, ktoré sú v súlade so smernicou UCITS a prekonávajú svoje referenčné hodnoty. Sú aktívne spravované tak, aby investovali do akcií potenciálne rýchlo rastúcich spoločností.
Pri výbere dlhových cenných papierov, do ktorých Fond investuje nie je obmedzujúcim kritériom ich trvanie. Rovnako nie je stanovená ani maximálna modifikovaná durácia portfólia majetku Fondu, prípadne iné ukazovatele, ktorými sa limituje úrokové alebo kreditné riziko.
Fond môže investovať aj do dlhových cenných papierov, pri ktorých kreditné hodnotenie emitentov je v neinvestičnom pásme, pričom nie je stanovený maximálny pomer takýchto dlhových cenných papierov vo Fonde. Emitenti s hodnotením v investičnom pásme sú tí, ktorí majú kreditné hodnotenie vykonané ratingovou agentúrou minimálne na stanovenej úrovni, t.j. v prípade agentúr Standard & Poor´s a Fitch hodnotenie na úrovni BBB a v prípade agentúry Moody´s hodnotenie na úrovni Baa3. Emitenti s hodnotením v neinvestičnom pásme sú tí, ktorí nemajú kreditné hodnotenie vykonané ratingovou agentúrou minimálne na vyššie stanovenej úrovni.
Ak Fond investuje do dlhových cenných papierov priamo, môže vyberať iba tie, ktoré boli vydané emitentmi, ktorí majú kreditné hodnotenie vykonané renomovanou ratingovou agentúrou alebo ktoré boli podrobené vnútornému procesu hodnotenia vykonaného Poisťovňou. Ak Fond do dlhových cenných papierov investuje nepriamo prostredníctvom investičného fondu, jeho správcovská spoločnosť aplikuje pri výbere cenných papierov pravidlá hodnotenia ich úverovej kvality podľa dokumentácie príslušného investičného fondu.
Fond je denominovaný v eurách, ale podkladové aktíva môžu byť denominované v iných menách, čo znamená, že výnos vo Fonde môže byť ovplyvnený nielen výkonnosťou aktív, ale aj výmenným kurzom mien. Menové riziko nie je zaistené. Fond nemá stanovený cieľ výnosnosti na základe indexu alebo ukazovateľa (benchmark).

NOVIS Discovery Poistný Fond
Názov podkladového aktíva ISIN Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu Výnos (v mene podkladového aktíva) Výnos (EUR) Vážený zisk podkladového aktíva (EUR)
Bank Deposits EUR Bank Deposits 20.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity DE0008488214 29.68 % 0.38 % 0.38 % 0.11 %
Scottish Mortgage Investment Trust plc fund GB00BLDYK618 19.55 % 6.22 % 6.36 % 1.24 %
Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund Class A EUR Acc IE00BK5TW941 30.77 % -0.51 % -0.51 % -0.16 %
Spolu 100.00 % 1.20 %
Bank Deposits EUR
ISIN: Bank Deposits
Výnos (v mene podkladového aktíva): 0.00 %
Výnos (EUR): 0.00 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 20.00 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.00 %
UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity
ISIN: DE0008488214
Výnos (v mene podkladového aktíva): 0.38 %
Výnos (EUR): 0.38 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 29.68 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.11 %
Scottish Mortgage Investment Trust plc fund
ISIN: GB00BLDYK618
Výnos (v mene podkladového aktíva): 6.22 %
Výnos (EUR): 6.36 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 19.55 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 1.24 %
Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund Class A EUR Acc
ISIN: IE00BK5TW941
Výnos (v mene podkladového aktíva): -0.51 %
Výnos (EUR): -0.51 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 30.77 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): -0.16 %
Spolu
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 100.00 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 1.20 %
Údaje k 31. 05. 2024
Dátový rozsah grafu  : -
V percentách Mesačná výkonnosť poistného fondu (EUR)
2023 2024
Január 5.57 1.74
Február -2.62 0.54
Marec -0.95 3.32
Apríl -2.65 -2.88
Máj 5.75 1.20
Jún 0.54 -
Júl 2.72 -
August -2.51 -
September -2.84 -
Október -3.88 -
November 6.96 -
December 4.74 -
Výkonnosť za posledné tri roky 
(2021 - 2023)
EUR
-17.98 %
Výkonnosť od vzniku fondu
(31.12.2022)
EUR
-20.24 %

Fond je vlastný fond Poisťovne. Fond je negarantovaný, čo znamená, že investičné riziká plne znáša poistník a Poisťovňa neposkytuje garanciu kapitálu ani výnosu.

Fond priamo ale nepriamo investuje do akcií alebo dlhopisov v zmysle nasledujúcich pravidiel:
- Najmenej 45% aktív Fondu (okrem bankových vkladov a hotovosti) je investovaných do spoločností zaoberajúcich sa výrobou čistej energie bez negatívnych vplyvov na životné protredie (ako napr. vypúšťanie skleníkových plynov CO2) (“čistá energia“). Tento cieľ je môžné dosiahnúť prostredníctvom podkladových aktív, ktoré sú zamerané na “čistú energiu”.
- Okrem toho najmenej 45% aktív Fondu (okrem bankových vkladov a hotovosti) sa musí investovať v súvislosti s využitím morských zdrojov pre účely hospodárskeho rastu, zlepšia živobytia a vytvorenia pracovných miest pri zachovaní ekosystémov oceánov (“modrá ekonomika”). Tento cieľ je môžné dosiahnúť prostredníctvom podkladových aktív CO2, ktoré sú zamerané na “modrú ekonomiku”.

Fond a jeho podkladové aktíva neinvestujú do žiadnych podkladových fondov, ktorých emitenti sa podieľajú na výrobe zbraní, tabaku, ťažbe uhlia a/alebo nekonvenčnej ťažbe ropy a zemného plynu. Tiež sú vylúčení aj emitenti, ktorí porušujú zásady Global Compact OSN (Globálny Pakt OSN).

Pri výbere dlhových cenných papierov, do ktorých Fond investuje nie je obmedzujúcim kritériom ich trvanie. Rovnako nie je stanovená ani maximálna modifikovaná durácia portfólia majetku Fondu, prípadne iné ukazovatele, ktorými sa limituje úrokové alebo kreditné riziko.

Fond je denominovaný v eurách, ale podkladové aktíva môžu byť denominované v iných menách, čo znamená, že výnos vo Fonde môže byť ovplyvnený nielen výkonnosťou aktív, ale aj výmenným kurzom mien. Menové riziko nie je zaistené.

Fond nemá stanovený cieľ výnosnosti na základe indexu alebo ukazovateľa (benchmark).


 
NOVIS Sustainability Plus Poistný Fond
Názov podkladového aktíva ISIN Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu Výnos (v mene podkladového aktíva) Výnos (EUR) Vážený zisk podkladového aktíva (EUR)
Bank Deposits EUR Bank Deposits 20.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS USD (SW) IE00B1XNHC34 26.79 % 11.16 % 9.79 % 2.62 %
BNP ECPI BLUE ECONOMY ETF FUND LU2194447293 53.21 % 3.92 % 3.92 % 2.08 %
Spolu 100.00 % 4.71 %
Bank Deposits EUR
ISIN: Bank Deposits
Výnos (v mene podkladového aktíva): 0.00 %
Výnos (EUR): 0.00 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 20.00 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.00 %
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS USD (SW)
ISIN: IE00B1XNHC34
Výnos (v mene podkladového aktíva): 11.16 %
Výnos (EUR): 9.79 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 26.79 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 2.62 %
BNP ECPI BLUE ECONOMY ETF FUND
ISIN: LU2194447293
Výnos (v mene podkladového aktíva): 3.92 %
Výnos (EUR): 3.92 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 53.21 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 2.08 %
Spolu
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 100.00 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 4.71 %
Údaje k 31. 05. 2024
Dátový rozsah grafu  : -
V percentách Mesačná výkonnosť poistného fondu (EUR)
2023 2024
Január 0.67 -1.89
Február -0.24 1.08
Marec 0.52 1.81
Apríl -1.79 -0.06
Máj -0.32 4.71
Jún -1.77 -
Júl 1.51 -
August -3.89 -
September -3.56 -
Október -6.61 -
November 4.68 -
December 7.40 -
Výkonnosť za posledné tri roky 
(2021 - 2023)
EUR
N/A
Výkonnosť od vzniku fondu
(31.12.2022)
EUR
-14.65 %

Tento poistný fond poskytuje stopercentnú kapitálovú garanciu počas celého trvania poistnej zmluvy. Navyše, NOVIS Garantovaný Poistný Fond zahŕňa aj pozitívne mesačné zhodnotenie, ktoré bude zverejnené na webovej stránke Poistiteľa vždy na konci kalendárneho roka pre nasledujúci kalendárny rok.

Od začiatku existencie tohto fondu bolo v rokoch 2014 až 2023 garantované a aj pripísané zhodnotenie prostriedkov slovenských klientov vo výške 0,3 % mesačne (p.m.), čo predstavuje 3,66 % ročne (p.a.). Výšku ročného zhodnotenia pozitívne ovplyvnili úroky z úrokov, keďže zhodnotenie sa pripisuje na mesačnej báze.

NOVIS Garantovaný Poistný Fond predstavuje mimoriadne atraktívnu alternatívu k termínovaným účtom, vkladným knižkám v bankách, ako aj k stavebnému sporeniu. Investičným cieľom Fondu je v dlhodobom horizonte dosiahnuť návratnosť investícií na úrovni inflácie. Fond investuje do štátnych dlhopisov krajín eurozóny. Bez ohľadu na investície vykonané fondom garantujeme hodnotu kapitálu investovaného do tohto fondu, ako aj mesačný výnos do konca roka na základe sadzby uverejnenej na internetovej stránke poisťovateľa pred koncom predchádzajúceho kalendárneho roka. Na zabezpečenie potrebnej likvidity môže Fond investovať v obmedzenom rozsahu (do 20%) do bankových vkladov v bankách nachádzajúcich sa v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru. Štruktúra portfólia nie je fixná, ale môže sa časom meniť v závislosti od trhových podmienok. Príjmy a výnosy Fondu sú reinvestované a nie sú určené na vyplácanie dividend. Keďže návratnosť za každý rok je garantovaná, návratnosť investície a hodnota investície nezávisia priamo od vývoja podkladových aktív. Dosiahnutý výnos podkladových aktív môže ovplyvniť budúcu hodnotu garantovaného zhodnotenia Fondu. Fond je denominovaný v EUR, ako aj podkladové aktíva. Fond nesleduje a ani nekopíruje žiadny index a nemá referenčnú hodnotu (benchmark).

Poistiteľ sa zaväzuje pravidelne každý rok v decembri zverejniť na svojej webovej stránke garantované zhodnotenie tohto garantovaného fondu pre nasledujúci kalendárny rok.

Mena fondu je EURO.

Predstavenstvo spoločnosti NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s. schválilo garantované zhodnotenie NOVIS Garantovaného Poistného Fondu pre klientov zo Slovenska na rok 2024 vo výške 0,3 % mesačne, čo predstavuje 3,66 % p.a.

Výška zhodnotenia garantovaného fondu môže byť s určitými skupinami klientov dohodnutá v odlišnej výške. V takom prípade bude zhodnotenie uvedené priamo v poistnej zmluve alebo vo Všeobecných poistných podmienkach. Takáto dohoda bude možná len v prípade splnenia dodatočných kritérií klientom definovaných v poistnej zmluve.  

Zhodnotenie za rok 2023 je anualizované. 
V percentách Mesačná výkonnosť poistného fondu (EUR)
2021 2022 2023
Január 0.30 0.30 0.30
Február 0.30 0.30 0.30
Marec 0.30 0.30 0.30
Apríl 0.30 0.30 0.30
Máj 0.30 0.30 0.30
Jún 0.30 0.30 0.30
Júl 0.30 0.30 0.30
August 0.30 0.30 0.30
September 0.30 0.30 0.30
Október 0.30 0.30 0.30
November 0.30 0.30 0.30
December 0.30 0.30 0.30
V percentách Mesačná výkonnosť poistného fondu (EUR)
2021 2022 2023*
Ročne 3.66 3.66 3.66
*v prepočte na rok
 

Investičným cieľom Fondu je v dlhodobom horizonte dosiahnuť návratnosť investícií výrazne nad úrovňou inflácie investovaním do akciových fondov obchodovaných na burze (akciové ETF), ktoré sa zameriavajú na spoločnosti z rozvinutých aj rozvíjajúcich sa trhov bez obmedzenia na určité sektory hospodárstva. Akciové ETF sú špecifické typy investičných fondov obchodovaných na burzách cenných papierov, ktoré investujú do akcií spoločností a ktorých investičným cieľom je kopírovať vývoj vybraného akciového indexu, jeho zloženie a teda pomerný podiel spoločností. Investičná politika Fondu nereplikuje, nenasleduje ani nekopíruje žiadne indexy alebo referenčné hodnoty (benchmark). Na zabezpečenie potrebnej likvidity môže Fond investovať v obmedzenom rozsahu (do 20%) do bankových vkladov v bankách nachádzajúcich sa v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru.

Štruktúra portfólia nie je pevne daná, ale môže sa časom meniť v závislosti od trhových podmienok. Príjmy a výnosy fondu sú v plnom rozsahu znovu investované a nie sú určené na vyplácanie dividend. Ďalšie informácie o investičnej politike Fondu, prípustných podkladových aktívach a maximálnom podiele jednotlivých druhov finančných aktív,  môžete nájsť v štatúte fondu, v časti "Zameranie a ciele investičnej politiky Fondu". Hlavnými faktormi, od ktorých závisí celková návratnosť produktu sú: výnosnosť podkladových aktív, výmenný kurz mien, náklady produktu a rozsah zvoleného poistného krytia. Výnosnosť podkladových aktív: Medzi výnosnosťou podkladových aktív a návratnosťou produktu existuje priamy vzťah, teda výnosnosť podkladových aktív priamo ovplyvňuje zhodnotenie Fondu. Podrobnejšie informácie o spôsobe oceňovania majektu a teda aj spôsobe určenia návratnosti vo Fonde nájdete v štatúte fondu v časti "Pravidlá oceňovania majetku vo Fonde".

Výmenný kurz mien: Fond je denominovaný v EUR, ale podkladové aktíva môžu byť denominované v iných menách, čo znamená, že výnos vo Fonde môže byť ovplyvnený nielen výkonnosťou aktív, ale aj výmenným kurzom mien. Menové riziko nie je zaistené. Náklady produktu: celkovú návratnosť znižujú náklady produktu.

Bližšie informácie o nákladoch produktu nájdete v časti "Aké sú náklady". Rozsah poistného krytia: celkovú návratnosť znižuje rozsah zvoleného poistného krytia. Bližšie informácie nájdete v časti "Poistné plnenia a náklady". Fond neposkytuje garanciu kapitálu alebo návratnosti.

Podkladové aktíva NOVIS ETF Akciového Poistného Fondu
Názov podkladového aktíva ISIN Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu Výnos (v mene podkladového aktíva) Výnos (EUR) Vážený zisk podkladového aktíva (EUR)
iShare MSCI EM - ACC (EUR) IE00B4L5YC18 7.76 % 0.56 % 0.56 % 0.04 %
iShare MSCI WORLD ETF (USD) US4642863926 92.24 % 2.41 % 1.14 % 1.05 %
Spolu 100.00 % 1.10 %
iShare MSCI EM - ACC (EUR)
ISIN: IE00B4L5YC18
Výnos (v mene podkladového aktíva): 0.56 %
Výnos (EUR): 0.56 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 7.76 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.04 %
iShare MSCI WORLD ETF (USD)
ISIN: US4642863926
Výnos (v mene podkladového aktíva): 2.41 %
Výnos (EUR): 1.14 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 92.24 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 1.05 %
Spolu
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 100.00 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 1.10 %
Údaje k 31. 05. 2024
Dátový rozsah grafu  : -
V percentách Mesačná výkonnosť poistného fondu (EUR)
2023 2024
Január 4.02 3.56
Február 0.35 2.90
Marec -0.69 3.76
Apríl 1.18 -1.34
Máj 3.01 1.10
Jún 2.03 -
Júl 3.03 -
August -0.92 -
September -1.74 -
Október -3.56 -
November 6.08 -
December 4.15 -
Výkonnosť za posledné tri roky 
(2021 - 2023)
EUR
2.87 %
Výkonnosť od vzniku fondu
(31.12.2022)
EUR
154.10 %
 

Investičným cieľom Fondu je v dlhodobom horizonte dosiahnuť návratnosť investícií nad úrovňou inflácie investovaním do investičných fondov obchodovaných na burze, ktorých zmena hodnoty je spojená so zmenou ceny zlata (zlaté ETF). Samotný Fond nemôže držať fyzické zlato alebo drahé kovy, ale jeho podkladové aktíva investujú do fyzického zlata alebo drahých kovov. Na zabezpečenie potrebnej likvidity môže Fond investovať v obmedzenom rozsahu (do 20%) do bankových vkladov v bankách nachádzajúcich sa v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru. Štruktúra portfólia nie je pevne daná, ale môže sa časom meniť v závislosti od trhových podmienok. Príjmy a výnosy Fondu sú v plnom rozsahu znovu investované a nie sú určené na vyplácanie dividend.  Ďalšie informácie o investičnej politike Fondu, prípustných podkladových aktívach a maximálnom podiele jednotlivých druhov finančných aktív,  môžete nájsť v štatúte fondu, v časti "Zameranie a ciele investičnej politiky Fondu".

Hlavnými faktormi, od ktorých závisí celková návratnosť produktu sú: výnosnosť podkladových aktív, výmenný kurz mien, náklady produktu a rozsah zvoleného poistného krytia. Výnosnosť podkladových aktív: Medzi výnosnosťou podkladových aktív a návratnosťou produktu existuje priamy vzťah, teda výnosnosť podkladových aktív priamo ovplyvňuje zhodnotenie Fondu. Podrobnejšie informácie o spôsobe oceňovania majektu a teda aj spôsobe určenia návratnosti vo Fonde nájdete v štatúte fondu v časti "Pravidlá oceňovania majetku vo Fonde". Výmenný kurz mien: Fond je denominovaný v EUR, ale podkladové aktíva môžu byť denominované v iných menách, čo znamená, že výnos vo Fonde môže byť ovplyvnený nielen výkonnosťou aktív, ale aj výmenným kurzom mien.

Menové riziko nie je zaistené. Náklady produktu: celkovú návratnosť znižujú náklady produktu. Bližšie informácie o nákladoch produktu nájdete v časti "Aké sú náklady". Rozsah poistného krytia: celkovú návratnosť znižuje rozsah zvoleného poistného krytia. Bližšie informácie nájdete v časti "Poistné plnenia a náklady".

Fond nesleduje a ani nekopíruje žiadny index a nemá referenčnú hodnotu (benchmark). Fond neposkytuje garanciu kapitálu alebo návratnosti.

Podkladové aktíva NOVIS Gold Poistného Fondu
Názov podkladového aktíva ISIN Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu Výnos (v mene podkladového aktíva) Výnos (EUR) Vážený zisk podkladového aktíva (EUR)
SPDR Gold Trust USD US78463V1070 100.00 % 0.18 % -1.06 % -1.06 %
Spolu 100.00 % -1.06 %
SPDR Gold Trust USD
ISIN: US78463V1070
Výnos (v mene podkladového aktíva): 0.18 %
Výnos (EUR): -1.06 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 100.00 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): -1.06 %
Spolu
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 100.00 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): -1.06 %
Údaje k 31. 05. 2024
Dátový rozsah grafu  : -
V percentách Mesačná výkonnosť poistného fondu (EUR)
2023 2024
Január 4.24 0.43
Február -3.55 -0.03
Marec 6.41 7.99
Apríl -0.66 7.36
Máj 1.28 -1.06
Jún -4.36 -
Júl 1.23 -
August 0.57 -
September -1.45 -
Október 6.60 -
November -0.52 -
December -0.07 -
Výkonnosť za posledné tri roky 
(2021 - 2023)
EUR
15.59 %
Výkonnosť od vzniku fondu
(31.12.2022)
EUR
97.54 %
 

Investičným cieľom Fondu je v dlhodobom horizonte dosiahnuť návratnosť investícií nad úrovňou inflácie. Fond sa zameriava na investície do private equity alebo budúcich spoločností a projektov z rozvinutých a rozvíjajúcich sa trhov bez územného obmedzenia a bez zamerania na určité sektory hospodárstva. Fond môže zahŕňať investície do projektov prispievajúcich k rastu hospodárstva a tvorbe pracovných miest v rozvojových a rozvíjajúcich sa krajinách. Za týmto účelom Fond investuje do investičných fondov alebo do fondov obchodovaných na burze cenných papierov (akciové ETF), ktoré replikujú index kótovaných súkromných kapitálových spoločností. Hlavné aktíva použité v týchto fondoch sú akcie a podnikové dlhopisy. Na zabezpečenie potrebnej likvidity môže Fond investovať v obmedzenom rozsahu (do 20%) do bankových vkladov v bankách nachádzajúcich sa v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru. Štruktúra portfólia nie je pevne daná, ale môže sa časom meniť v závislosti od trhových podmienok. Príjmy a výnosy Fondu sú v plnom rozsahu znovu investované a nie sú určené na vyplácanie dividend. 

Ďalšie informácie o investičnej politike Fondu, prípustných podkladových aktívach a maximálnom podiele jednotlivých druhov finančných aktív,  môžete nájsť v štatúte fondu, v časti "Zameranie a ciele investičnej politiky Fondu". Hlavnými faktormi, od ktorých závisí celková návratnosť produktu sú: výnosnosť podkladových aktív, výmenný kurz mien, náklady produktu a rozsah zvoleného poistného krytia. Výnosnosť podkladových aktív: Medzi výnosnosťou podkladových aktív a návratnosťou produktu existuje priamy vzťah, teda výnosnosť podkladových aktív priamo ovplyvňuje zhodnotenie Fondu.

Podrobnejšie informácie o spôsobe oceňovania majektu a teda aj spôsobe určenia návratnosti vo Fonde nájdete v štatúte fondu v časti "Pravidlá oceňovania majetku vo Fonde". Výmenný kurz mien: Fond je denominovaný v EUR, ale podkladové aktíva môžu byť denominované v iných menách, čo znamená, že výnos vo Fonde môže byť ovplyvnený nielen výkonnosťou aktív, ale aj výmenným kurzom mien. Menové riziko nie je zaistené.

Náklady produktu: celkovú návratnosť znižujú náklady produktu. Bližšie informácie o nákladoch produktu nájdete v časti "Aké sú náklady". Rozsah poistného krytia: celkovú návratnosť znižuje rozsah zvoleného poistného krytia. Bližšie informácie nájdete v časti "Poistné plnenia a náklady". Fond nesleduje a ani nekopíruje žiadny index a nemá referenčnú hodnotu (benchmark). Fond neposkytuje garanciu kapitálu alebo návratnosti.

Podkladové aktíva NOVIS Podnikateľského Poistného Fondu
Názov podkladového aktíva ISIN Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu Výnos (v mene podkladového aktíva) Výnos (EUR) Vážený zisk podkladového aktíva (EUR)
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD IE00B1TXHL60 30.50 % -0.55 % -0.55 % -0.17 %
ISHARES S&P LISTED PRIVATE USD (LN) IE00B1TXHL60 42.01 % 0.85 % -0.40 % -0.17 %
iShares Euro High Yield Corporate Bond EUR (GF) IE00B66F4759 13.46 % 0.51 % 0.51 % 0.07 %
responsAbility Micro and SME Finance Fund II LU1050624516 14.04 % 0.40 % 0.40 % 0.06 %
Spolu 100.00 % -0.21 %
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD
ISIN: IE00B1TXHL60
Výnos (v mene podkladového aktíva): -0.55 %
Výnos (EUR): -0.55 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 30.50 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): -0.17 %
ISHARES S&P LISTED PRIVATE USD (LN)
ISIN: IE00B1TXHL60
Výnos (v mene podkladového aktíva): 0.85 %
Výnos (EUR): -0.40 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 42.01 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): -0.17 %
iShares Euro High Yield Corporate Bond EUR (GF)
ISIN: IE00B66F4759
Výnos (v mene podkladového aktíva): 0.51 %
Výnos (EUR): 0.51 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 13.46 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.07 %
responsAbility Micro and SME Finance Fund II
ISIN: LU1050624516
Výnos (v mene podkladového aktíva): 0.40 %
Výnos (EUR): 0.40 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 14.04 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.06 %
Spolu
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 100.00 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): -0.21 %
Údaje k 31. 05. 2024
Dátový rozsah grafu  : -
V percentách Mesačná výkonnosť poistného fondu (EUR)
2023 2024
Január 5.77 1.75
Február 1.00 1.18
Marec -4.97 2.07
Apríl -0.17 0.35
Máj 2.71 -0.21
Jún 1.71 -
Júl 4.45 -
August -0.05 -
September 1.56 -
Október -4.51 -
November 8.60 -
December 5.85 -
Výkonnosť za posledné tri roky 
(2021 - 2023)
EUR
2.82 %
Výkonnosť od vzniku fondu
(31.12.2022)
EUR
143.05 %
 

Investičným cieľom Fondu je v dlhodobom horizonte dosiahnuť návratnosť investícií na úrovni inflácie investovaním do fondov obchodovaných na burze (ETF), ktoré investujú do zabezpečených dlhopisov emitovaných finančnými inštitúciami, ktoré financujú sektor nehnuteľností, do podnikových dlhopisov realitných fondov určených na financovanie nehnuteľností alebo do hypotekárnych záložných listov, bez územného obmedzenia. Na zabezpečenie potrebnej likvidity môže Fond investovať v obmedzenom rozsahu (do 20%) do bankových vkladov v bankách nachádzajúcich sa v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru. Štruktúra portfólia nie je pevne daná, ale môže sa časom meniť v závislosti od trhových podmienok. Príjmy a výnosy Fondu sú v plnom rozsahu znovu investované a nie sú určené na vyplácanie dividend. 

Ďalšie informácie o investičnej politike Fondu, prípustných podkladových aktívach a maximálnom podiele jednotlivých druhov finančných aktív,  môžete nájsť v štatúte fondu, v časti "Zameranie a ciele investičnej politiky Fondu". Hlavnými faktormi, od ktorých závisí celková návratnosť produktu sú: výnosnosť podkladových aktív, výmenný kurz mien, náklady produktu a rozsah zvoleného poistného krytia. Výnosnosť podkladových aktív: Medzi výnosnosťou podkladových aktív a návratnosťou produktu existuje priamy vzťah, teda výnosnosť podkladových aktív priamo ovplyvňuje zhodnotenie Fondu. Podrobnejšie informácie o spôsobe oceňovania majektu a teda aj spôsobe určenia návratnosti vo Fonde nájdete v štatúte fondu v časti "Pravidlá oceňovania majetku vo Fonde". Výmenný kurz mien: Fond je denominovaný v EUR, ale podkladové aktíva môžu byť denominované v iných menách, čo znamená, že výnos vo Fonde môže byť ovplyvnený nielen výkonnosťou aktív, ale aj výmenným kurzom mien.

Menové riziko nie je zaistené. Náklady produktu: celkovú návratnosť znižujú náklady produktu. Bližšie informácie o nákladoch produktu nájdete v časti "Aké sú náklady". Rozsah poistného krytia: celkovú návratnosť znižuje rozsah zvoleného poistného krytia. Bližšie informácie nájdete v časti "Poistné plnenia a náklady".

Fond nesleduje a ani nekopíruje žiadny index a nemá referenčnú hodnotu (benchmark). Fond neposkytuje garanciu kapitálu alebo návratnosti.

Podkladové aktíva NOVIS Hypotekárneho Poistného Fondu
Názov podkladového aktíva ISIN Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu Výnos (v mene podkladového aktíva) Výnos (EUR) Vážený zisk podkladového aktíva (EUR)
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF IE00B3B8Q275 100.00 % -0.18 % -0.18 % -0.18 %
Spolu 100.00 % -0.18 %
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF
ISIN: IE00B3B8Q275
Výnos (v mene podkladového aktíva): -0.18 %
Výnos (EUR): -0.18 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 100.00 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): -0.18 %
Spolu
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 100.00 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): -0.18 %
Údaje k 31. 05. 2024
Dátový rozsah grafu  : -
V percentách Mesačná výkonnosť poistného fondu (EUR)
2023 2024
Január 0.92 -0.61
Február -1.19 -0.77
Marec 1.04 1.10
Apríl -0.16 -0.46
Máj 0.74 -0.18
Jún -0.50 -
Júl 0.39 -
August 0.18 -
September -1.22 -
Október 0.97 -
November 1.74 -
December 2.51 -
Výkonnosť za posledné tri roky 
(2021 - 2023)
EUR
-8.31 %
Výkonnosť od vzniku fondu
(31.12.2022)
EUR
1.14 %
 

Investičným cieľom Fondu je v dlhodobom horizonte dosiahnuť návratnosť investícií nad úrovňou inflácie investovaním do alternatívnych investičných fondov, konkrétne Family Office fondov. Tieto fondy významne investujú do nekótovaných akcií a dlhopisov a obmedzená časť investícií môže byť rozdelená do rôznych iných aktív (napr. nehnuteľnosti, umelecké diela a zbierky alebo drahé kovy a drahé kamene). Fond môže tiež dlhodobo investovať do aktív zameraných na stabilný rast. Fond nemá geografické obmedzenia ani obmedzenia na základe sektorov hospodárstva. Na zabezpečenie potrebnej likvidity môže Fond investovať v obmedzenom rozsahu (do 20%) do bankových vkladov v bankách nachádzajúcich sa v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru. Štruktúra portfólia nie je pevne daná, ale môže sa časom meniť v závislosti od trhových podmienok. Príjmy a výnosy Fondu sú v plnom rozsahu znovu investované a nie sú určené na vyplácanie dividend.

Ďalšie informácie o investičnej politike Fondu, prípustných podkladových aktívach a maximálnom podiele jednotlivých druhov finančných aktív,  môžete nájsť v štatúte fondu, v časti "Zameranie a ciele investičnej politiky Fondu". Hlavnými faktormi, od ktorých závisí celková návratnosť produktu sú: výnosnosť podkladových aktív, výmenný kurz mien, náklady produktu a rozsah zvoleného poistného krytia. Výnosnosť podkladových aktív: Medzi výnosnosťou podkladových aktív a návratnosťou produktu existuje priamy vzťah, teda výnosnosť podkladových aktív priamo ovplyvňuje zhodnotenie Fondu.

Podrobnejšie informácie o spôsobe oceňovania majektu a teda aj spôsobe určenia návratnosti vo Fonde nájdete v štatúte fondu v časti "Pravidlá oceňovania majetku vo Fonde". Výmenný kurz mien: Fond je denominovaný v EUR, ale podkladové aktíva môžu byť denominované v iných menách, čo znamená, že výnos vo Fonde môže byť ovplyvnený nielen výkonnosťou aktív, ale aj výmenným kurzom mien. Menové riziko nie je zaistené.

Náklady produktu: celkovú návratnosť znižujú náklady produktu. Bližšie informácie o nákladoch produktu nájdete v časti "Aké sú náklady". Rozsah poistného krytia: celkovú návratnosť znižuje rozsah zvoleného poistného krytia.

Bližšie informácie nájdete v časti "Poistné plnenia a náklady". Fond nesleduje a ani nekopíruje žiadny index a nemá referenčnú hodnotu (benchmark). Fond neposkytuje garanciu kapitálu alebo návratnosti.

Podkladové aktíva NOVIS Family Office Poistného Fondu
Názov podkladového aktíva ISIN Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu Výnos (v mene podkladového aktíva) Výnos (EUR) Vážený zisk podkladového aktíva (EUR)
BP Family Office EUR THES (in liquidation) LI0287824523 75.05 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
UBS Bond Inflation – linked Global (EUR hedged) Q-acc. LU1240775087 7.25 % 0.50 % 0.50 % 0.04 %
Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR © LU1681048630 10.53 % -3.09 % -3.09 % -0.33 %
UBS (Lux) Bond SICAV – China Fixed Income (EUR) Q-acc. LU1717043910 7.18 % -0.64 % -0.64 % -0.05 %
Spolu 100.00 % -0.34 %
BP Family Office EUR THES (in liquidation)
ISIN: LI0287824523
Výnos (v mene podkladového aktíva): 0.00 %
Výnos (EUR): 0.00 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 75.05 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.00 %
UBS Bond Inflation – linked Global (EUR hedged) Q-acc.
ISIN: LU1240775087
Výnos (v mene podkladového aktíva): 0.50 %
Výnos (EUR): 0.50 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 7.25 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.04 %
Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR ©
ISIN: LU1681048630
Výnos (v mene podkladového aktíva): -3.09 %
Výnos (EUR): -3.09 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 10.53 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): -0.33 %
UBS (Lux) Bond SICAV – China Fixed Income (EUR) Q-acc.
ISIN: LU1717043910
Výnos (v mene podkladového aktíva): -0.64 %
Výnos (EUR): -0.64 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 7.18 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): -0.05 %
Spolu
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 100.00 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): -0.34 %
Údaje k 31. 05. 2024
Dátový rozsah grafu  : -
V percentách Mesačná výkonnosť poistného fondu (EUR)
2023 2024
Január 2.47 0.12
Február 0.02 0.98
Marec -0.04 -0.07
Apríl -0.02 -0.43
Máj -0.12 -0.34
Jún 0.40 -
Júl 0.39 -
August -0.94 -
September -1.00 -
Október -0.71 -
November 0.77 -
December 0.92 -
Výkonnosť za posledné tri roky 
(2021 - 2023)
EUR
-0.88 %
Výkonnosť od vzniku fondu
(31.12.2022)
EUR
22.56 %

Investičným cieľom Fondu je v dlhodobom horizonte dosiahnuť návratnosť investícií v značnej miere nad úrovňou návratnosti akciového indexu investovaním do zmiešaných investičných fondov zameraných na spoločnosti s vysokou hodnotou značky, kde sa hodnota značky doteraz neodzrkadlila na navýšení ceny ich akcií. Fond investuje do jedného alebo všetkých podfondov zastrešujúceho „Wealth Fund“. Podfondy investujú do cenných papierov a nástrojov peňažného trhu, ktoré sú schválené alebo obchodované na regulovaných trhoch v alebo mimo Európskej únie a zahŕňajú akcie, dlhopisy, otvorené investičné fondy, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ (UCITS), a derivátové ekvivalenty, vo všetkých sektoroch hospodárstva a bez geografických obmedzení. Na zabezpečenie potrebnej likvidity môže Fond investovať v obmedzenom rozsahu (do 20%) do bankových vkladov v bankách nachádzajúcich sa v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru. Štruktúra portfólia nie je pevne daná, ale môže sa časom meniť v závislosti od trhových podmienok. Príjmy a výnosy Fondu sú v plnom rozsahu znovu investované a nie sú určené na vyplácanie dividend. 

Ďalšie informácie o investičnej politike Fondu, prípustných podkladových aktívach a maximálnom podiele jednotlivých druhov finančných aktív,  môžete nájsť v štatúte fondu, v časti "Zameranie a ciele investičnej politiky Fondu". Hlavnými faktormi, od ktorých závisí celková návratnosť produktu sú: výnosnosť podkladových aktív, výmenný kurz mien, náklady produktu a rozsah zvoleného poistného krytia. Výnosnosť podkladových aktív: Medzi výnosnosťou podkladových aktív a návratnosťou produktu existuje priamy vzťah, teda výnosnosť podkladových aktív priamo ovplyvňuje zhodnotenie Fondu. Podrobnejšie informácie o spôsobe oceňovania majektu a teda aj spôsobe určenia návratnosti vo Fonde nájdete v štatúte fondu v časti "Pravidlá oceňovania majetku vo Fonde". Výmenný kurz mien: Fond je denominovaný v EUR, ale podkladové aktíva môžu byť denominované v iných menách, čo znamená, že výnos vo Fonde môže byť ovplyvnený nielen výkonnosťou aktív, ale aj výmenným kurzom mien.

Menové riziko nie je zaistené. Náklady produktu: celkovú návratnosť znižujú náklady produktu. Bližšie informácie o nákladoch produktu nájdete v časti "Aké sú náklady". Rozsah poistného krytia: celkovú návratnosť znižuje rozsah zvoleného poistného krytia.

Bližšie informácie nájdete v časti "Poistné plnenia a náklady". Fond nesleduje a ani nekopíruje žiadny index a nemá referenčnú hodnotu (benchmark). Fond neposkytuje garanciu kapitálu alebo návratnosti.

Podkladové aktíva NOVIS World Brands Poistného Fondu
Názov podkladového aktíva ISIN Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu Výnos (v mene podkladového aktíva) Výnos (EUR) Vážený zisk podkladového aktíva (EUR)
IP PENSIONPLN BAL-EUR A FUND LU2053090630 47.62 % 0.47 % 0.47 % 0.23 %
IP PENSN PLN CH-EUR A FUND LU2053090804 52.38 % 1.29 % 1.29 % 0.67 %
Spolu 100.00 % 0.90 %
IP PENSIONPLN BAL-EUR A FUND
ISIN: LU2053090630
Výnos (v mene podkladového aktíva): 0.47 %
Výnos (EUR): 0.47 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 47.62 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.23 %
IP PENSN PLN CH-EUR A FUND
ISIN: LU2053090804
Výnos (v mene podkladového aktíva): 1.29 %
Výnos (EUR): 1.29 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 52.38 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.67 %
Spolu
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 100.00 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.90 %
Údaje k 31. 05. 2024
Dátový rozsah grafu  : -
V percentách Mesačná výkonnosť poistného fondu (EUR)
2023 2024
Január 0.20 3.24
Február -0.75 1.45
Marec 0.00 0.92
Apríl -1.10 0.65
Máj 4.41 0.90
Jún -0.19 -
Júl 2.37 -
August 0.10 -
September -2.72 -
Október -2.99 -
November 7.93 -
December 2.87 -
Výkonnosť za posledné tri roky 
(2021 - 2023)
EUR
-3.20 %
Výkonnosť od vzniku fondu
(31.12.2022)
EUR
28.37 %
 

Investičným cieľom Fondu je v dlhodobom horizonte dosiahnuť návratnosť investície výrazne nad úrovňou inflácie investovaním do investičných fondov alebo fondov obchodovaných na burze so zameraním na akcie spoločností, ktoré vyvíjajú a poskytujú výpočtovú kapacitu (tzv. Cloud computing) alebo iné technologické spoločnosti, bez geografických obmedzení. Na zabezpečenie potrebnej likvidity môže Fond investovať v obmedzenom rozsahu (do 20%) do bankových vkladov v bankách nachádzajúcich sa v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru. Štruktúra portfólia nie je pevne daná, ale môže sa časom meniť v závislosti od trhových podmienok. Príjmy a výnosy Fondu sú v plnom rozsahu znovu investované a nie sú určené na vyplácanie dividend.  Ďalšie informácie o investičnej politike Fondu, prípustných podkladových aktívach a maximálnom podiele jednotlivých druhov finančných aktív,  môžete nájsť v štatúte fondu, v časti "Zameranie a ciele investičnej politiky Fondu".

Hlavnými faktormi, od ktorých závisí celková návratnosť produktu sú: výnosnosť podkladových aktív, výmenný kurz mien, náklady produktu a rozsah zvoleného poistného krytia. Výnosnosť podkladových aktív: Medzi výnosnosťou podkladových aktív a návratnosťou produktu existuje priamy vzťah, teda výnosnosť podkladových aktív priamo ovplyvňuje zhodnotenie Fondu. Podrobnejšie informácie o spôsobe oceňovania majektu a teda aj spôsobe určenia návratnosti vo Fonde nájdete v štatúte fondu v časti "Pravidlá oceňovania majetku vo Fonde". Výmenný kurz mien: Fond je denominovaný v EUR, ale podkladové aktíva môžu byť denominované v iných menách, čo znamená, že výnos vo Fonde môže byť ovplyvnený nielen výkonnosťou aktív, ale aj výmenným kurzom mien. Menové riziko nie je zaistené. Náklady produktu: celkovú návratnosť znižujú náklady produktu.

Bližšie informácie o nákladoch produktu nájdete v časti "Aké sú náklady". Rozsah poistného krytia: celkovú návratnosť znižuje rozsah zvoleného poistného krytia. Bližšie informácie nájdete v časti "Poistné plnenia a náklady". Fond nesleduje a ani nekopíruje žiadny index a nemá referenčnú hodnotu (benchmark). Fond neposkytuje garanciu kapitálu alebo návratnosti.

Podkladové aktíva NOVIS Digital Assets Poistného Fondu
Názov podkladového aktíva ISIN Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu Výnos (v mene podkladového aktíva) Výnos (EUR) Vážený zisk podkladového aktíva (EUR)
Bank Deposits EUR Bank Deposits 20.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF USD Acc. IE00BF16M727 30.91 % -2.42 % -3.63 % -1.12 %
First Trust Cloud Computing UCITS ETF USD Acc. IE00BFD2H405 32.83 % -1.35 % -2.56 % -0.84 %
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc. IE00BLCHJB90 16.26 % 2.40 % 1.14 % 0.19 %
Spolu 100.00 % -1.78 %
Bank Deposits EUR
ISIN: Bank Deposits
Výnos (v mene podkladového aktíva): 0.00 %
Výnos (EUR): 0.00 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 20.00 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.00 %
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF USD Acc.
ISIN: IE00BF16M727
Výnos (v mene podkladového aktíva): -2.42 %
Výnos (EUR): -3.63 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 30.91 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): -1.12 %
First Trust Cloud Computing UCITS ETF USD Acc.
ISIN: IE00BFD2H405
Výnos (v mene podkladového aktíva): -1.35 %
Výnos (EUR): -2.56 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 32.83 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): -0.84 %
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc.
ISIN: IE00BLCHJB90
Výnos (v mene podkladového aktíva): 2.40 %
Výnos (EUR): 1.14 %
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 16.26 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): 0.19 %
Spolu
Podiel podkladového aktíva na aktívach fondu: 100.00 %
Vážený zisk podkladového aktíva (EUR): -1.78 %
Údaje k 31. 05. 2024
Dátový rozsah grafu  : -
V percentách Mesačná výkonnosť poistného fondu (EUR)
2023 2024
Január 6.54 5.86
Február 3.46 0.68
Marec 0.18 0.89
Apríl -3.82 -1.42
Máj 14.47 -1.78
Jún 1.53 -
Júl 2.56 -
August -0.37 -
September -1.96 -
Október -4.79 -
November 10.34 -
December 6.66 -
Výkonnosť za posledné tri roky 
(2021 - 2023)
EUR
0.56 %
Výkonnosť od vzniku fondu
(31.12.2022)
EUR
236.80 %
 

Investičné riziko znáša klient, pokiaľ nie je pri konkrétnom fonde uvedené inak. Minulé zhodnotenie nie je žiadnou garanciou budúcej výkonnosti Vašej investície.