NOVIS žaluje NBS. Ďalšie dôležité informácie >>

NOVIS podal správnu žalobu proti rozhodnutiu NBS o odňatí licencie

23.08.2023

NOVIS podal správnu žalobu dňa 4.8.2023. Správnou žalobou žiada zrušenie nezákonného rozhodnutia Národnej banky Slovenska o odňatí licencie a súčasne žiada súd o priznanie odkladného účinku, t.j. aby sa pozastavili účinky napadnutého rozhodnutia NBS až do právoplatného rozhodnutia súdu o žalobe NOVIS-u.

Správna žaloba obsahuje v 664 bodoch na 115 stranách vyčerpávajúci popis skutočností na základe ktorých je zrejmé, že rozhodnutie NBS je nezákonné a malo by byť súdom v plnom rozsahu zrušené.

O konkrétnych bodoch žaloby bude spoločnosť NOVIS bližšie informovať v rozsahu a čase primerane s ohľadom na prebiehajúci súdny proces.Naše vyjadrenie zo dňa 6.6.2023

Dňa 5.6.2023 bolo NOVIS-u doručené rozhodnutie NBS o odobratí poistnej licencie. NOVIS si doručené rozhodnutie podpísané guvernérom NBS p. Petrom Kažimírom preštudoval a je prekvapený množstvom v ňom obsiahnutých chýb. Naviac, všetky dôkazy, ktoré NOVIS doručil NBS boli odignorované. A to dokonca aj znalecký posudok súdneho znalca z Viedne, ktorý konštatuje, že NBS pre účely tohto rozhodnutia skreslila Solvency súvahu NOVIS-u do takej miery, že znalec v súvislosti s postupom NBS použil pojem falzifikácia.

NOVIS je presvedčený, že rozhodnutie NBS je nesprávne a založené na chybnom vyhodnotení faktov a nesprávnom uplatnení príslušných zákonov. Poisťovňa preto pripravuje správnu žalobu a požiada súd o odklad účinnosti rozhodnutia. NOVIS očakáva od súdu spravodlivý proces aj z dôvodu, že v rámci konania pred NBS, mu zámerne neboli sprístupnené viaceré dôležité dokumenty. NOVIS opakovane a dlhodobo poukazoval na preukázanú zaujatosť a protizákonné konanie konkrétnych úradníkov NBS a preto sa obrátil aj na Generálnu prokuratúru.

NOVIS nie je v zmysle tohto rozhodnutia oprávnený uzatvárať nové poistné zmluvy, ale pre existujúcich klientov sa nič nemení, naďalej majú platné dohodnuté poistné krytie ako aj povinnosť platiť poistné. Pritom poisťovňa má v prípade slovenských klientov vyššie technické rezervy, než sú ich odkupné hodnoty.
 

Ďalšie dôležité informácie: