AKTUÁLNY PRÁVNY STAV - MAREC 2024 >>

Aktuálny právny stav - marec 2024

20.03.2024

NOVIS si týmto dovoľuje informovať svojich klientov a partnerov o najnovšom vývoji v prebiehajúcich súdnych konaniach.


Pozadie


Dňa 1. júna 2023 vydala Banková rada Národnej banky Slovenska (NBS) rozhodnutie, ktorým odobrala NOVIS-u oprávnenie na výkon poisťovacej činnosti a následne podala na príslušný súd návrh na zrušenie a likvidáciu NOVIS-u.
Po dôkladnom oboznámení sa s rozhodnutím NBS nadobudol NOVIS presvedčenie, že rozhodnutie NBS bolo založené na chybnom vyhodnotení faktov a nesprávnom uplatnení príslušných právnych predpisov. Z tohto dôvodu podal NOVIS dňa 4. augusta 2023 na príslušný Správny súd v Bratislave správnu žalobu v rozsahu 115 strán, v ktorej napadol zákonnosť rozhodnutia NBS a ktorou sa domáha jeho zrušenia. NOVIS svoju argumentáciu v správnej žalobe podporil tromi novými zásadnými odbornými posudkami nezávislej znaleckej organizácie, zatiaľ čo akékoľvek obdobné nezávislé posúdenie podporujúce argumentáciu NBS absentuje.
 

Aktuálny stav


Dňa 13. februára 2024 prerušil Mestský súd Bratislava III konanie o zrušení a likvidácii NOVIS-u, ktoré iniciovala NBS, a to až do konečného rozhodnutia o správnej žalobe NOVIS-u proti rozhodnutiu NBS, ktorá je v súčasnosti preskúmavaná Správnym súdom v Bratislave. NOVIS je presvedčený, že toto prerušenie konania o zrušení a likvidácii možno interpretovať ako indikáciu pochybností súdu o zákonnosti rozhodnutia NBS.
Prevádzka NOVIS-u naďalej pokračuje ako doposiaľ, všetky poistné zmluvy zostávajú platné a nie sú ovplyvnené prebiehajúcimi súdnymi konaniami. NOVIS rýchlo a efektívne odpovedá na otázky a rieši požiadavky klientov.
NOVIS si váži Vašu pokračujúcu podporu a trpezlivosť počas týchto prebiehajúcich súdnych konaní a bude Vás priebežne informovať o ich ďalšom vývoji.

 

Ďalšie dôležité informácie: