NOVIS ponúka rovnaké služby s rovnakou rýchlosťou a kvalitou ako pred pandémiou. Kliknite pre viac informácií

Informácie pre klientov

PREDDAVOK NA POISTNÉ PLNENIE

Poistiteľ má právo k výročiu poskytnutia preddavku zmeniť sadzbu zrážky za poskytovanie preddavku len v prípade výrazných zmien makroekonomickej situácie alebo legislatívy. O zmene sadzby bezodkladne informuje poistníkov. V prípade, ak poistník so zmenou sadzby nesúhlasí, má možnosť bezplatne a s okamžitou účinnosťou vypovedať poistnú zmluvu. K poslednému dňu každého kalendárneho mesiaca je účtovaná zrážka za daný kalendárny mesiac v aktuálnej sadzbe za tento mesiac a táto zrážka sa vypočíta z najvyššej hodnoty pohľadávky poistiteľa voči poistníkovi zo všetkých už poskytnutých preddavkov v ktorýkoľvek deň príslušného kalendárneho mesiaca, za ktorý sa zrážka zúčtováva.

Sadzba zrážky za poskytovanie preddavku na poistné plnenie je vo výške 0,7 % mesačne.


Miesto zverejnenia správy o finančnom stave poisťovateľa podľa osobitného predpisu: https://www.novis.eu/sk/spravy-o-hospodareni-spolocnosti

KLASIFIKÁCIA POISTNÝCH ODVETVÍ PODĽA POISTNÝCH DRUHOV

Čast B – poistné odvetvia životného poistenia

1. Poistenie

a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami,

b) dôchodkové poistenie,

c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby.

2. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) spojené s investičnými fondmi.