AKTUÁLNY PRÁVNY STAV - MAREC 2024 >>

Odporúčania pri požiadavkách na zmeny poistnej zmluvy

1. Zmena alokačného pomeru, zmena oprávnenej osoby, zmena osobných údajov na poistnej zmluve

 • Použite prosím tlačivo Žiadosť o zmenu poistnej zmluvy. Verzie pre jednotlivé produkty nájdete v časti Žiadosti o zmenu.
 • Vypisujte prosím v každom prípade: číslo poistnej zmluvy, dátum, podpis poistníka. V prípade, že sa zmena týka poistenej osoby odlišnej od poistníka, prosíme aj o podpis poistenej osoby.
 • Okrem týchto povinných častí prosím vypisujte iba celú príslušnú časť, kde požadujete zmenu a to tak, že uvediete nové, želané údaje. 

Príklad: zmena alokačného pomeru

Pôvodná alokácia: 50 % Fixed Income Poistný fond, 50 % Global Select Poistný fond

Želaná alokácia: 50 % Fixed Income Poistný fond, 50 % Discovery Poistný fond

 Tlačivo:

 • Ak je žiadosť poslaná z e-mailu registrovaného k poistnej zmluve postačuje vyplnenie a poslanie v PDF dokumente.
 • Ak žiadosť posielate z iného e-mailu, žiadosť je potrebné vytlačiť, vlastnoručne podpísať a naskenovať.
 • Ak žiadosť posielate poštou, žiadosť je potrebné vytlačiť a vlastnoručne podpísať.
 • Adresy pre zasielanie:
 • Email: spravazmluv@novis.eu, predmet: Žiadosť o zmenu poistnej zmluvy, č. (doplňte číslo zmluvy)

 • Poštová adresa: Správa poistných zmlúv SR, NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s., Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811 02 Bratislava

TIP: Pri žiadosti o zmenu alokačného pomeru je potrebné vyplniť aj Dotazník pre posúdenie vhodnosti a primeranosti a v prípade voľby NOVIS Sustainability Plus Poistného fondu aj Dotazník pre posúdenie preferencií udržateľnosti. Pokiaľ ich vyplníte a priložíte k žiadosti, skrátite potrebný čas pre spracovanie. Tlačivá nájdete rovnako v časti Žiadosti o zmenu.

Prosíme, aby ste neposielali žiadosti duplicitne, a teda e-mailom aj poštou. Stačí jedna z týchto možností. O doručení Vašej žiadosti Vás budeme informovať, aby ste mali istotu, že sme ju v poriadku obdržali.

2. Čiastočný odkup alebo výpoveď poistnej zmluvy

 • V oboch prípadoch musí byť žiadosť:

a) riadne vypísaná a podpísaná

b) v prípade sumy vyššej ako 10.000 eur musí byť žiadosť úradne overená (notár alebo matrika), doplnená o číslo účtu na vyplatenie čiastočného odkupu alebo odkupnej hodnoty. Spracovanie zjednodušíte ak použijete číslo účtu z ktorého bolo platené poistné. Pokiaľ si nie ste istí, či výška čiastočného odkupu alebo odkupnej hodnoty presiahne 10.000 eur, odporúčame podať žiadosť vrátanie úradného overenia. Poisťovňa si vyhradzuje právo na vyžiadanie si dodatočného preverenia totožnosti v odôvodnených prípadoch.

c) doplnená o kópiu dokladu totožnosti poistníka (občiansky preukaz alebo cestovný pas; ďalej len skrátene OP/CP). 

 • Ak je poistník dieťa, prosíme zaslať:
 • podpisy oboch zákonných zástupcov + ich OP/CP (ak má dieťa nad 15 rokov aj jeho podpis + OP/CP),
 • v tlačive nezabudnite prosím vypísať časť „Zákonný zástupca“. 

 • Ak je platca poistného odlišný od poistníka, prosíme:

 • zaslať OP/CP poistníka aj OP/CP platcu poistného a uvedenie ich vzájomného vzťahu.
 • ak poistník žiada vyplatiť čiastočný odkup / odkupnú hodnotu na svoj účet, prosíme doložiť doklad k predmetnému účtu preukazujúci majiteľa, pričom musí byť jasné číslo IBAN a meno majiteľa (napríklad vrchná časť výpisu z účtu)

TIP: V prípade žiadosti o maximálny možný čiastočný odkup nie je potrebné uviesť sumu, ale stačí do políčka „vo výške“ uviesť „MAXIMUM“.
 

 • Ak je žiadosť poslaná z e-mailu registrovaného k poistnej zmluve a nie je potrebné úradné overenie, postačuje vyplnenie a poslanie v PDF dokumente.

 • Ak žiadosť posielate z iného e-mailu, žiadosť je potrebné vytlačiť, vlastnoručne podpísať a naskenovať.

 • Ak žiadosť posielate poštou, žiadosť je potrebné vytlačiť a vlastnoručne podpísať.

 • Adresy pre zasielanie:

 • Email: spravazmluv@novis.eu, predmet: Žiadosť o čiastočný odkup / výpoveď poistnej zmluvy, č. (doplňte číslo zmluvy)

 • Poštová adresa: Správa poistných zmlúv SR, NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s., Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811 02 Bratislava

Prosíme, aby ste neposielali žiadosti duplicitne, a teda e-mailom aj poštou. Stačí jedna z týchto možností. O doručení Vašej žiadosti Vás budeme informovať, aby ste mali istotu, že sme ju v poriadku obdržali.

 

Chceli by sme ubezpečiť klientov, že na Vašich žiadostiach intenzívne pracujeme a Vaša spokojnosť je v našom najvyššom záujme.