AKTUÁLNY PRÁVNY STAV - MAREC 2024 >>

SPRÁVA O SOLVENTNOSTI A FINANČNOM STAVE 2017

06.05.2018
Raz ročne ukladá poisťovniam režim Solvency II zverejniť Správu o solventnosti a finančnom stave. NOVIS Poisťovňa zostavila danú správu k 31.decembru 2017. Správa zahŕňa opis činností, výkonnosť v jednotlivých oblastiach, systém riadenia a správy, rizikový profil, oceňovanie na účely solventnosti a riadenia kapitálu. 

Okrem uvedeného významnými udalosťami pre NOVIS Poisťovňu boli pokračujúca expanzia na zahraničných trhoch. V roku 2017 pribudlo Poľsko, Fínsko, Taliansko a začali sa prípravy súviasiace so vstupom na trh Švédska, Litvy a Islandu. NOVIS Poisťovňa zaznamela 96 % nárast predpísaného a zaplateného poistného oproti predchádzajúcemu roku, ďalej 58 % nárast novo upísaných poistných zmlúv a tiež 50 % nárast zisku po zdanení oproti roku 2016. Viac informácií nájdete v Správe o solventnosti a finančnom stave NOVIS Poisťovne za rok 2017.