AKTUÁLNY PRÁVNY STAV - MAREC 2024 >>

Oznámenie o zmene obchodného mena

05.04.2019
Dovoľujeme si Vám týmto oznámiť, že spoločnosť NOVIS Poisťovňa a.s., so sídlom Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811 02 Bratislava, IČO: 47 251 301, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 5851/B (ďalej len „Spoločnosť“) s účinnosťou odo dňa 5.4.2019 zmenila svoje obchodné meno. Nové obchodné meno Spoločnosti je:
 
NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s.
 
Zmena oficiálneho názvu Spoločnosti bola vykonaná z dôvodu, že legislatíva SR neumožňuje použitie cudzojazyčných verzií názvu spoločností. My sme pritom presvedčení, že pre našich klientov v každej krajine je veľmi dôležité, aby vedeli, že sú v kontakte s poisťovňou.

V súvislosti so zmenou obchodného mena nedochádza k žiadnym iným zmenám identifikačných údajov Spoločnosti a taktiež nezmenené zostávajú telefonické a emailové kontakty. Táto zmena nemá zároveň žiadny vplyv na zmluvný vzťah s našimi klientmi, či obchodnými partnermi. Marketingová komunikácia spoločnosti rovnako ostáva v nezmenenej podobe.