AKTUÁLNY PRÁVNY STAV - MAREC 2024 >>

NOVIS životné poistenie: najrozsiahlejšie poistné krytie

15.01.2019
Čím je ponuka NOVIS Poisťovne jedinečná a ako si nastaviť poistnú zmluvu?

NOVIS ponúka životné poistenie, ako aj možnosť investovať do výnimočne veľkého výberu poistných fondov. Na základe svojho inovatívneho prístupu vytvorila NOVIS Poisťovňa jedinečnú ponuku, ktorej cieľom je, aby bol klient dlhodobo spokojný. Produkt je navrhnutý tak, aby bol spravodlivý, transparentný a flexibilný.

Niektoré vlastnosti poistnej zmluvy výrazne odlišujú NOVIS životné poistenie od konkurenčných produktov, kvôli čomu je atraktívnym pre klientov, ako aj pre distribučnú sieť. Sú to hlavne:

Jednotlivé rizikové balíky zabezpečujú krytie klienta takmer vo všetkých prípadoch

Rozsiahle poistné krytie je ponúkané vo forme jednotlivých rizikových balíkov. Klient si môže vybrať skupinu balíkov a osobitne určiť poistnú sumu pre každý z nich, a to pre každú poistenú osobu v rámci zmluvy.

Medzi rizikové balíky patria:
  • Poistenie pre prípad smrti,
  • Poistenie chorôb a operácii (zahŕňa kritické choroby, operácie v dôsledku choroby, hospitalizáciu a práceneschopnosť v dôsledku choroby),
  • Plnohodnotné poistenie v dôsledku úrazu(zahŕňa trvalé následky v dôsledku úrazu, smrť spôsobenú úrazom, rozšírené úrazové krytie a práceneschopnosť v dôsledku úrazu),
  • Poistenie invalidity,
  • Poistenie oslobodenia od povinnosti platiť poistné *.
Pri výbere akéhokoľvek balíka, poistený obdrží plné poistné krytie na základe typu, závažnosti a následkov poistnej udalosti. Na rozdiel od konkurenčných poistných produktov, poistený nikdy nebude čeliť situácii, keď nebude môcť obdržať poistné plnenie z dôvodu zle nastavenej poistnej zmluvy s výberom najlacnejších rizík, ktoré pravdepodobne nikdy nenastanú.

NOVIS životné poistenie je platné po celom svete

Či už poistená osoba cestuje alebo žije v zahraničí, vždy sa môže spoliehať na poistnú zmluvu, ktorá nie je obmedzená geografickými hranicami.

Stále viac a viac ľudí sa otvára kariére a životným príležitostiam za hranicami svojej krajiny. Je preto vhodné, aby investovali do dlhodobej zmluvy životného poistenia, ktorá zabezpečuje poistné krytie v každom kúte sveta.

Nevídaná flexibilita zmeny zmluvy kedykoľvek bez ďalších nákladov

Životné poistenie od NOVISu je vhodné pre všetky vekové kategórie (počnúc narodením), bez obmedzenia platnosti zmluvy. Zároveň ponúka možnosť, aby sa aj dieťa mohlo stať poistníkom.

Keďže časom sa životná situácia a priority menia, takmer každý prvok poistnej zmluvy od NOVIS Poisťovne môže byť mesačne menený bez ďalších poplatkov **.

Skupinu rizikových balíkov, ako aj poistnú sumu pre každý z nich, je možné prispôsobiť aktuálnym požiadavkám klienta. Napríklad mladší človek, ktorý sa musí starať o deti, platiť hypotéku či inú pôžičku, potrebuje vyššie krytie pre prípad smrti, ako aj pre ostatné riziká v porovnaní s osobou v strednom veku bez nezaopatrených detí a väčších finančných záväzkov.

Posúdenie poistného rizika je možné upraviť len v prospech klienta

Počas celej doby trvania poistnej zmluvy nie je možné prehodnotiť pôvodné riziká v neprospech klienta. V prípade, že sa poistený rozhodne pre viac rizikovú prácu, začne vykonávať extrémny šport alebo sa jeho zdravotný stav zhorší, podmienky zostanú rovnaké.

Pôvodné posúdenie rizika môže byť zmenené len v prospech klienta, napríklad ak zmení prácu za menej riskantnú alebo sa vzdá určitého športu. Stačí poskytnúť NOVIS Poisťovni relevantné informácie.

V prípade potreby navýšenia poistnej sumy, NOVIS posúdi riziká na základe aktuálnej situácie a ponúkne klientovi nové podmienky.

Spravodlivé zrážky pre jednotlivé riziká

S NOVIS Poisťovňou, čím je klient mladší, tým menej platí za individuálne riziká. Následne je vyššia hodnota poistného účtu investovaná aby prinášala potenciálne vyšší výnos. Keď sa s vekom mesačné zrážky začínajú navyšovať, pre staršiu osobu môže byť vhodné poistnú sumu pre jednotlivé riziká upraviť.

V porovnaní s bežným rizikovým životným poistením s rovnakými rizikovými nákladmi pre ľudí všetkých vekových skupín, je prístup NOVIS Poisťovne oveľa spravodlivejší. Z dlhodobého hľadiska klient vidí pozitívny vývoj poistného účtu a v prípade potreby môže počítať s odkupom.

Bez kontroly príjmu pri vzniku poistnej udalosti

NOVIS nekontroluje výšku príjmu klienta pri vzniku poistnej udalosti. V prípade potreby si túto informáciu žiadame len v štádiu podpisu poistnej zmluvy.

Je spravodlivé, aby klient dostal plné poistné krytie, na ktoré sa spolieha, ak má dohodnuté pravidelne platené poistné bez ohľadu na to, že príjem môže byť nižší ako pri vzniku poistnej zmluvy.

* * *
Nastavenie sumy poistného krytia

Pri vytváraní modelu poistnej zmluvy pomocou NOVIS kalkulačky alebo pri vyplnení Návrhu na uzavretie poistnej zmluvy je dôležité nastaviť výšku poistnej sumy tak, aby spĺňala aktuálne požiadavky a potreby klienta.

Existujú rôzne prístupy k určeniu výšky poistnej sumy jednotlivých poistných krytí, ale neexistuje žiadne pravidlo. Je potrebné vziať do úvahy niekoľko faktorov, ktoré pomáhajú stanoviť primeranú sumu.
  • Má poistená osoba a jeho/jej rodina príležitosť šetriť na “horšie dni”?
  • Koľko rodinných príslušníkov má príjem?
  • Majú niekoho, kto by ich podporil v ťažkých časoch?
  • Koľko sú ochotní mesačne platiť za životné poistenie?

Všetky vyššie uvedené a mnohé ďalšie špecifiká môžu ovplyvniť spôsob, akým bude poistná zmluva nastavená.

Poistná suma pre prípad smrti

Je rozumné poistiť život človeka, ktorého strata by zapríčinila významný pokles príjmov pre blízke osoby.

Poistnú sumu pre prípad smrti je možné stanoviť na základe nasledujúcich faktorov alebo ich kombinácie.

Ak je dôvodom poistenia pokrytie hypotéky alebo pôžičky, ich hodnota môže byť východiskovým bodom na stanovenie poistnej sumy. Suma môže byť nastavená ako postupne klesajúca. Čím menší dlh, tým je požadované nižšie krytie a mesačne platené poistné.

V prípade, ak je poistník živiteľom rodiny, rozhodujúcim faktorom môže byť jeho celkový ročný príjem. Celkový príjem za dva až päť rokov je primeranou poistnou sumou na podporu najbližších v prvých rokoch, aby mali dostatok času na usporiadanie svojho života.

Poistná suma pre poistenie chorôb a operácií

Pri výbere primeranej poistnej sumy na krytie chorôb (vrátane kritických chorôb, ako je infarkt myokardu, rakovina, HIV, kóma a iné), operácií spôsobených chorobou, hospitalizácie a neschopnosti pracovať viac ako 30 dní, je dôležité zvážiť dočasné či trvalé zníženie príjmu alebo jeho úplnú stratu, ako aj zvýšenie výdavkov súvisiacich s poistnou udalosťou.

V závislosti od prípadu, výdavky môžu zahŕňať liečbu, rehabilitácie, lieky, zdravotnícke vybavenie, lekársku starostlivosť vyššieho štandardu a veľa ďalších nákladov, ktoré nikdy nie je možné vopred predvídať.

Poistnú sumu je odporúčané počítať na základe ročného príjmu za 3 roky. Ak je napríklad mesačný príjem vo výške 1 000 Eur, poistná suma sa môže stanoviť na
36 000 Eur. Denná nemocenská dávka, ktorá je 1 ‰ (jedno promile) poistnej sumy, bude vo výške 36 Eur. V tomto prípade bude poistený dostávať dostatočnú sumu na kompenzáciu mesačného príjmu v prípade 30-dňovej práceneschopnosti. Súčasne, ak je diagnostikovaná jedna z kritických chorôb, osoba mladšia ako 65 rokov obdrží 100 % poistnej sumy za toto poistné riziko.

Poistná suma pre plnohodnotné poistenie v dôsledku úrazu

Podobne ako pri poistení chorôb a operácií, úrazy môžu spôsobiť dočasnú či trvalú pracovnú neschopnosť vedúcu k zníženiu alebo strate príjmu a dodatočným nákladom súvisiacich napríklad s liečbou, starostlivosťou a rehabilitáciou.

Na základe vyššie uvedeného príkladu môže osoba poistená na 36 000 Eur nahradiť zvyčajný príjem dennou dávkou, ktorá sa počíta ako 1 ‰ poistnej sumy v prípade nevyhnutnej liečby. Je to mimoriadne dôležité v prípade trvalých následkov úrazu, keď sa denná dávka po poistnej udalosti vypláca po dobu jedného roka.

Ak nastane smrť poistenej osoby v priebehu roka následkom úrazu, celková poistná suma za úraz (36 000 Eur v danom príklade) sa vyplatí oprávneným osobám. Ak je daná osoba už poistená pre prípad smrti, nemusí byť nastavená vysoká poistná suma pre prípad smrti dôsledkom úrazu, pretože poistné plnenie týchto dvoch poistných udalostí sa vypláca súčasne.

Poistná suma pre poistenie invalidity

Poistná suma pre prípad invalidity môže byť stanovená v rovnakej výške ako poistenie pre prípad smrti, pretože táto poistná udalosť vedie k vážnym následkom a môže vyžadovať podstatnú zmenu života.

Ak je pracovná neschopnosť hodnotená nad 70 %, poistená osoba sa môže spoľahnúť na vyplatenie plnej poistnej sumy. Dvojnásobok poistnej sumy sa vypláca v prípade, ak je súčasne potrebná aj ošetrovateľská starostlivosť.

Na základe predošlých príkladov, osoba poistená na 60 000 Eur (celkový príjem za 5 rokov) môže v najhoršom prípade poistnej udalosti obdržať maximálne poistné krytie 120 000 Eur.

V každom prípade, výber vhodných poistných súm pre jednotlivé riziká by mal byť tímovou prácou finančného poradcu a klienta. Hlavným cieľom je, aby našli najlepší spôsob, ako nastaviť zmluvu životného poistenia tak, aby v prípade poistnej udalosti poistený najlepšie využil flexibilné a spravodlivé riešenie NOVIS Poisťovne.

* Dostupnosť rizikových balíkov, ako aj obmedzenia poistných súm, sa môžu líšiť na základe Všeobecných poistných podmienok jednotlivých zmlúv.

** Pre zmenu poistnej zmluvy môžu platiť určité obmedzenia a / alebo pravidlá podľa Všeobecných poistných podmienok jednotlivých zmlúv. Ak zmena poistnej zmluvy vyžaduje zvýšenie dohodnutého poistného, môžu sa zvýšiť aj obstarávacie náklady, hoci toto navýšenie bude výrazne nižšie v porovnaní s obstarávacími nákladmi novej zmluvy.