AKTUÁLNY PRÁVNY STAV - MAREC 2024 >>

Charta zodpovednosti

Spoločnosť s identitou

NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s., vedomá si svojej zodpovednosti voči štátu, životnému prostrediu, svojim obchodným partnerom, zamestnancom a klientom, dobrovoľne prijíma a verejne deklaruje svoje nasledovné záväzky a vyhlásenia:

NOVIS Poisťovňa ako moderná a transparentná firma sa zaväzuje vo vzťahu voči spoločnosti a štátu:

 • zorganizovať svoje podnikateľské aktivity tak, aby dosiahla nadpriemernú produktivitu vedúcu k vyšším daniam a odvodom do štátneho rozpočtu,
 • vyvíjať produkty s takou poistnou ochranou, ktorá prispeje k zníženiu počtu ľudí odkázaných na sociálnu pomoc,
 • nežiadať štát o žiadne subvencie ani daňové úľavy a nevyvíjať žiadne lobingové aktivity v tomto smere,
 • posilniť významnosť regiónu vytvorením riadiaceho centra pre svoje medzinárodné aktivity v Bratislave, a tým aj pracovných pozícií s vysokou pridanou hodnotou,
 • vyvodiť konzekvencie z finančnej krízy a dôsledne ich uplatňovať v praxi.

NOVIS Poisťovňa sa ako spoločnosť, ktorej záleží na ochrane životného prostredia, zaväzuje:

 • uviesť flexibilné pracovné postupy a používať moderné technológie v záujme zníženia objemu cestovania,
 • používať systematicky, vo vzťahu ku klientom, elektronickú komunikáciu namiesto komunikácie v papierovej podobe,
 • časť svojich investícií umiestňovať do ekologických projektov,
 • neinvestovať do spoločností a odvetví, ktoré ničia svetový ekosystém,
 • nekupovať služobné autá pre svojich manažérov.

NOVIS Poisťovňa voči svojim obchodným partnerom uvádza nasledovné vyhlásenia:

 • bude preferovať dlhodobé strategické partnerstvá namiesto častých a formálnych obstarávaní,
 • jej funkcionári a manažéri sú aj akcionármi, ktorí uprednostňujú dlhodobú prosperitu firmy,
 • sústredí sa na svoje kľúčové kompetencie, a preto pre výkon jej podporných aktivít vzniknú nové podnikateľské príležitosti pre externé spoločnosti,
 • nezneužije svoju silu finančnej inštitúcie na jednostranné presadenie svojich záujmov voči partnerom,
 • ponúkne vždy konkurencieschopné produkty, čím vytvorí pre svojich partnerov prostredie na stabilné podnikanie.

Voči svojim zamestnancom sa NOVIS Poisťovňa zaväzuje:

 • vytvoriť plochú organizačnú štruktúru, ktorá umožní autonómnejšiu a zodpovednejšiu prácu,
 • pripraviť reálnu dlhodobú stratégiu, ktorá okrem iného zabezpečí aj dlhodobo stabilné pracovné miesta,
 • vytvoriť spravodlivé a predvídateľné finančné ohodnotenie podľa individuálnej miery prispenia,
 • použiť časť dosiahnutého zisku spoločnosti na emitovanie nových akcií pre zamestnancov,
 • ponúknuť zamestnancom vždy zmysluplnú prácu.

Voči svojim zákazníkom prijíma NOVIS Poisťovňa nasledovné záväzky:

 • bude ponúkať len také produkty, ktorých užitočnosť pre klientov je nesporná,
 • neustále vyvíjať produkty, ktoré dokážu kompenzovať slabnúcu sociálnu funkciu štátu a voľnejšie rodinné väzby,
 • sprehľadniť vo svojich produktoch všetky náklady klientov a zároveň neuplatňovať žiadne skryté poplatky,
 • mať napísané Všeobecné poistné podmienky a iné dokumenty v normálnom, zrozumiteľnom jazyku,
 • umožniť komunikáciu klientov priamo s odborníkmi poisťovne namiesto komunikácie s pracovníkmi v Call centrách.