Pentagon inovácií

Produkt NOVIS Poisťovne vytvára výhodné podmienky určené pre každý vek, pre jednotlivcov, celé rodiny, ako aj pre partnerov bez príbuzenského vzťahu. Počet osôb na zmluve je neobmedzený a určený aj pre ľudí nad 50 rokov.
Počas celého trvania poistnej zmluvy môžu klienti meniť formy sporenia, pomer investícii a rovnako aj všetky parametre poistnej zmluvy. Tie si vedia ľahko prispôsobiť podľa aktuálnych životných situácií a nových priorít. Prestup medzi jednotlivými fondmi je bez poplatkov za transakcie.
NOVIS Poisťovňa poskytuje flexibilné platenie, pri ktorom sa poistník sám rozhoduje kedy a koľko zaplatí. Je len na ňom, ako si jednotlivé platby rozloží. Jedinou povinnosťou je zaplatiť vopred dohodnuté minimum.
V NOVIS Poisťovni sa obstarávacie náklady nevzťahujú na skutočne zaplatené vklady, ale len na dohodnuté minimálne poistné. Vďaka princípu Jedna zmluva na celý život nemusia klienti pri rôznych životných zmenách uzatvárať nové poistné zmluvy. Tým odpadá povinnosť platiť opätovné obstarávacie náklady. NOVIS Poisťovňa investuje prostriedky klientov samostatne, bez sprostredkovateľov, čím je odstránené dvojnásobné zaťaženie poplatkami (poplatky poisťovni i správcovskej spoločnosti).
Platby prekračujúce vopred dohodnuté mesačné minimum sú v mene poistníka investované v plnej výške, čím sa dosiahnu vyššie výnosy a môže dočasne zaniknúť aj povinnosť pravidelných platieb. Otvorená časť celkovo dohodnutého poistného tak môže byť kedykoľvek zaplatená predčasne.
Pri tomto fonde poisťovňa garantuje zhodnotenie prostriedkov o vopred stanovenú úrokovú sadzbu, ktorá môže byť zmenená raz ročne. Zhodnotenie je mesačne pripisované na fondový účet poistnej zmluvy, pričom NOVIS Poisťovňa neúčtuje žiadne poplatky za správu fondu. Pre rok 2017 bolo predstavenstvom NOVIS Poisťovne stanovené zhodnotenie 0,3 % mesačne.
Poisťovňa investuje do moderných ETF akciových fondov, ktoré majú nižšie náklady na správu a vyššie výnosy ako klasické akciové fondy.
Poisťovňa investuje do zlata a iných finančných inštrumentov naviazaných na hodnotu zlata. Poistníci tak môžu svoje nasporené prostriedky umiestniť do zlata bez obvyklých strát pri nákupe a predaji.
Poisťovňa investuje do perspektívnych firiem z regiónu. Cieľom tohto fondu je umožniť bežnému poistníkovi mať podobné výnosy ako dosahujú veľkí investori.
Poisťovňa investuje prostriedky najmä do hypotekárne zabezpečených úverov a hypotekárnych záložných listov. Výnosy poistníkov v tomto fonde tvoria celkové úroky z poskytnutých úverov a výnosy z hypotekárnych záložných listov.
Poisťovňa investuje prostriedky do jedného alebo viacerých Family Office fondov. Family Office fondy sú investičné fondy pre kvalifikovaných investorov. Kurzový vývoj Fondu závisí od vývoja zhodnotenia Family Office fondov, do ktorých Fond investuje.
Poisťovňa investuje prostriedky poistného fondu prevažne do akcií investičného fondu - Wealth Fund, vytvoreného spoločnosťou Mahrberg Wealth AG. Cieľom investičnej politiky tohto poistného fondu je získať investičný výnos, ktorý je vyšší ako výnos z investovania do akciového indexu.
Rovnako ako ostatné poistné krytia, je poistenie smrti v NOVIS Poisťovni voliteľné a nie je povinné. Za poistenie smrti nie je potrebné platiť, ak v zmluve nebolo dohodnuté. V prípade potreby si toto riziko môžete kedykoľvek pripoistiť.
Ak poistník nechce, aby sa po ňom dedilo, môže sa vzdať v prípade svojej smrti nasporenej hodnoty na fondovom účte poistnej zmluvy v prospech poisťovne. Poisťovňa prerozdelí tieto prostriedky medzi ostatných klientov, ktorí majú zvolený tento bonus, vďaka čomu získajú od poisťovne vyšší dôchodok.
Keď má klient NOVIS Poisťovne úraz, poskytne mu poisťovňa náhradné peňažné plnenie. A to aj v prípade, že po úraze nezostanú trvalé následky.
Ide o zdravotné poistenie súbežné s povinným zdravotným poistením, pri ktorom dostávajú klienti NOVIS Poisťovne peňažné plnenie bez skúmania účelu jeho použitia. Poistenie je platné na celom svete.
V prípade uznania invalidity poistenej osoby vypláca NOVIS Poisťovňa jednorazovo vyplatené poistné plnenie. Invaliditu posudzujú odborníci poisťovne nezávisle a môžu ju priznať aj v prípade, že sociálna poisťovňa invaliditu neuzná.
Poistník môže nezávisle od svojho veku, kedykoľvek, časť alebo celú svoju nasporenú sumu premeniť na doživotný dôchodok. Poistná zmluva aj v prípade čerpania dôchodku plnohodnotne pokračuje.
Zabezpečte vyplácanie dôchodku aj pre iné osoby (napríklad manželke, rodičom). Na jednu poistnú zmluvu je možné naviazať viacero doživotných dôchodkov.
NOVIS Poisťovňa umožňuje takto poisteným osobám čerpať vyšší dôchodok v prípade, že nastane potreba opatrovateľskej starostlivosti.
NOVIS Poisťovňa pripravuje pre klientov možnosť získať výrazne lepší dôchodok, ak prevedú vlastnícke práva svojej nehnuteľnosti na NOVIS Poisťovňu. Na základe hodnoty nehnuteľnosti bude poistníkovi vyplácaný atraktívny doživotný dôchodok, pričom poistník môže svoju nehnuteľnosť doživotne užívať.
Každá poistná zmluva NOVIS Poisťovne ponúka automaticky možnosť finančnej starostlivosti o deti. Poistník môže kedykoľvek stanoviť svoje dieťa ako oprávnenú osobu pre fixný plán výplat, ktoré bude dieťa pravidelne dostávať (časovo ohraničené štipendium, veno, rôzne poistné krytia).
Ak klient v ťažkom životnom období nemôže platiť poistné, nemusí kvôli tomu poistnú zmluvu rušiť. Aj naďalej zostáva poistený, pokiaľ uhradil vopred stanovené dohodnuté minimum.
NOVIS Poisťovňa z dôvodu zabezpečenia skutočnej disponibility s nasporenými prostriedkami vypláca preddavky na poistné plnenie do 24 hodín. Napriek vyplateniu preddavku sa na nasporenom majetku vo fonde nič nemení, naďalej je investovaný. Termín vrátenia preddavku si určuje poistník sám a nemusí byť vopred dohodnutý.
NOVIS Poisťovňa pripravuje pre klientov vlastnú kreditnú kartu. Kreditný limit na karte sa zvyšuje s rastúcou nasporenou sumou, pričom za aktívne využívanie karty dostáva klient extra bonus.
Aj bez ukončenia poistnej zmluvy si poistníci môžu nechať vyplatiť čiastočnú hodnotu fondového účtu, po istom čase tak môže urobiť bez zrážok.
Dlhodobo sporiaci klienti NOVIS Poisťovne môžu získať úver, pri ktorom je zohľadnená hodnota nasporenej sumy a výška mesačného poistného.

Používame cookies s cieľom čo najviac Vám spríjemniť návštevu našich webových stránok.
Tým, že stránky používate, súhlasíte s uložením cookies na Vašom počítači/zariadení. Viac o cookies TU.