NOVIS fondy

NOVIS Garantovane Rastúci Poistný Fond

Tento poistný fond poskytuje stopercentnú kapitálovú garanciu počas celého trvania poistnej zmluvy. Navyše, NOVIS Garantovaný Poistný Fond zahŕňa aj pozitívne mesačné zhodnotenie, ktoré bude zverejnené na webovej stránke Poistiteľa vždy na konci kalendárneho roka pre nasledujúci kalendárny rok.

Od začiatku existencie tohto fondu bolo v rokoch 2014 až 2016 garantované a aj pripísané zhodnotenie prostriedkov slovenských klientov vo výške 0,3 % mesačne (p.m.), čo predstavuje 3,66 % ročne (p.a.). Výšku ročného zhodnotenia pozitívne ovplyvnili úroky z úrokov, keďže zhodnotenie sa pripisuje na mesačnej báze.

NOVIS Garantovaný Poistný Fond predstavuje mimoriadne atraktívnu alternatívu k termínovaným účtom, vkladným knižkám v bankách, ako aj k stavebnému sporeniu.

Poistiteľ sa zaväzuje pravidelne každý rok v decembri zverejniť na svojej webovej stránke očakávané zhodnotenie tohto garantovaného fondu pre nasledujúci kalendárny rok.

Mena fondu je EURO.

Predstavenstvo spoločnosti NOVIS Poisťovňa a.s. schválilo očakávané zhodnotenie NOVIS Garantovaného Poistného Fondu pre klientov zo Slovenska na rok 2017 vo výške 0,3 % mesačne, čo predstavuje 3,66 % p.a.

Výška zhodnotenia garantovaného fondu môže byť s určitými skupinami klientov dohodnutá v odlišnej výške. V takom prípade bude zhodnotenie uvedené priamo v poistnej zmluve alebo vo Všeobecných poistných podmienkach. Takáto dohoda bude možná len v prípade splnenia dodatočných kritérií klientom definovaných v poistnej zmluve.  

Zhodnotenie za rok 2016 je anualizované. 
V percentách Mesačná výkonnosť poistného fondu
2015 2016 2017
Január 0.30 0.30 0.30
Február 0.30 0.30 0.30
Marec 0.30 0.30 0.30
Apríl 0.30 0.30 0.30
Máj 0.30 0.30 0.30
Jún 0.30 0.30 0.30
Júl 0.30 0.30 0.30
August 0.30 0.30 0.30
September 0.30 0.30 0.30
Október 0.30 0.30 0.30
November 0.30 0.30 0.30
December 0.30 0.30 0.30
V percentách Mesačná výkonnosť poistného fondu
2015 2016 2017*
Ročne 3.66 3.66 3.66
*v prepočte na rok
 


NOVIS ETF Akciový Poistný Fond

NOVIS ETF Akciový Fond je negarantovaný poistný fond. Poistiteľ investuje prostriedky do veľmi populárnych a atraktívnych indexových ETF fondov, ktoré sú obľúbené kvôli mimoriadne nízkym nákladom.

Vývoj ETF fondov závisí od vývoja akciových burzových indexov, na ktoré sú viazané. ETF akciové fondy majú dlhodobú tendenciu rastu,  avšak  počas doby investície môžu vykazovať pokles a to najmä v krátkodobom a strednodobom období.

Klient  šetrí na nákladoch nielen využitím nízko nákladových fondov, ale aj každoročne tým, že investovanie nie je realizované sprostredkovane cez správcovské spoločnosti. Tieto poplatky sú značné a v dlhodobom horizonte môžu znamenať, že klient zhodnotí svoje finančné prostriedky aj o viac ako 50 % lepšie len vďaka tomu, že nemusí platiť poplatky správcovských spoločností.

MSCI EMD Index bol vytvorený 25.9.2009.
MSCI World Index bol vytvorený 10.1.2012.
Graf znázorňuje aký bol vývoj hodnoty dominantného aktíva v NOVIS ETF Akciový Poistný Fond.
Červená krivka reprezentuje MSCI World Index, najpoužívanejší index pre akcie podnikov kótovaných na najväčších svetových trhoch.
Modrá krivka reprezentuje MSCI EMD index, najpoužívanejší index pre akcie podnikov kótovaných na trhoch rozvojových krajín.
V percentách Mesačná výkonnosť poistného fondu
2015 2016 2017
Január 4.58 -8.44 0.59
Február 4.27 1.76 4.31
Marec 2.17 5.70 0.75
Apríl 1.81 1.00 -0.83
Máj 0.37 0.56 -0.20
Jún -5.28 0.31 -1.90
Júl 0.11 4.22 -
August -10.40 1.34 -
September -2.47 -0.41 -
Október 12.04 1.13 -
November 2.37 3.05 -
December -5.63 2.48 -
 

NOVIS Gold Poistný Fond

NOVIS Gold Poistný Fond je negarantovaný poistný fond. Poistiteľ investuje prostriedky tohto poistného fondu do fyzického zlata alebo do finančných inštrumentov, ktorých hodnota závisí od hodnoty zlata. Hodnotu poistného účtu je možné vyplatiť aj vo fyzickom zlate za podmienok stanovených poistiteľom.

Hodnoty London Gold Fixing od 1.1.2009. Graf znázorňuje aký bol vývoj hodnoty dominantného aktíva v NOVIS Gold Poistný Fond. London Gold Fixing Londýn je spôsob ktorým sa stanovuje oficiálna cena zlata na svetových trhoch.
V percentách Mesačná výkonnosť poistného fondu
2015 2016 2017
Január 12.58 4.82 -1.42
Február -3.33 10.24 6.08
Marec 2.38 -4.38 -1.42
Apríl -2.58 3.61 -0.60
Máj 0.92 -2.56 -2.80
Jún -2.91 9.34 -3.20
Júl -5.89 1.38 -
August 2.07 -2.26 -
September -0.56 0.57 -
Október 3.23 -1.67 -
November -3.81 -4.11 -
December -3.72 -1.76 -
 


NOVIS Podnikateľský Poistný Fond

NOVIS Podnikateľský Poistný Fond je negarantovaný poistný fond. Tento poistný fond bude v budúcnosti podporovať perspektívne regionálne firmy formou účasti na ich základnom imaní. Poistníci týmto priamo profitujú z rastu hodnoty firiem a môžu tak investovať svoje finančné prostriedky podobným spôsobom ako veľkí investori.

Ďalšiu formu investovania fondu predstavujú High Yield ETF fondy, ktoré sú obchodované na dennej báze. U týchto fondov očakávame najvyššiu volatilitu, preto sú vhodné predovšetkým pre investorov, ktorí sú pripravení znášať riziko, a aj to len v dlhodobom horizonte.

Hodnoty S&P Listed Private Equity Index od 1.1.2009. Graf znázorňuje aký bol vývoj hodnoty dominantného aktíva v NOVIS Podnikateľsky Poistný Fond. S&P Listed Private Equity Index reprezentuje vývoj akcii spoločnosti z USA, Európy a Ázie, investujúcich do firiem ktoré nie sú kótovane na verejnej burze.
V percentách Mesačná výkonnosť poistného fondu
2015 2016 2017
Január 5.58 -9.13 1.82
Február 4.70 0.60 3.23
Marec 1.85 6.09 0.03
Apríl 0.41 1.91 3.16
Máj 0.17 2.59 -3.90
Jún -4.83 -5.24 1.30
Júl 3.64 6.19 -
August -6.93 2.34 -
September -7.25 -0.26 -
Október 9.79 1.76 -
November 3.57 5.61 -
December -8.40 0.11 -
 

NOVIS Hypotekárny Poistný Fond

NOVIS Hypotekárny Poistný Fond je negarantovaný poistný fond. Poistiteľ investuje prostriedky do hypotekárnych záložných listov a do iných finančných inštrumentov, ktoré sú zabezpečené prostredníctvom záložných práv, alebo ktorých hodnota sa vzťahuje na vývoj realít.

V budúcnosti sa z prostriedkov tohto poistného fondu budú poskytovať aj hypotekárne zabezpečené úvery, pričom výnosy fondu sa budú tvoriť priamo zo zaplatených úrokov jednotlivých úverov.

Hodnoty Markit Iboxx ETF od 1.1.2009. Graf znázorňuje aký bol vývoj hodnoty dominantného aktíva v NOVIS Hypotekárny Poistný Fond. Markit Iboxx ETF reprezentuje index zložený z dlhopisov finančných inštitúcii ktoré investujú do hypotekárnych pôžičiek.
V percentách Mesačná výkonnosť poistného fondu
2015 2016 2017
Január 0.51 0.60 -0.30
Február 0.41 0.23 0.33
Marec 0.45 0.20 -0.32
Apríl 0.45 -0.48 -0.01
Máj 0.36 0.42 0.10
Jún 0.25 0.96 -0.20
Júl 0.63 0.17 -
August 0.33 0.60 -
September -0.15 -0.41 -
Október 0.27 -0.88 -
November 0.46 -0.82 -
December -0.61 0.23 -
 

NOVIS Family Office Poistný Fond

NOVIS Family Office Poistný Fond je negarantovaný poistný fond. Poistiteľ investuje prostriedky do jedného alebo viacerých Family Office fondov. V prípade Family Office fondov ide o podkladové aktíva určené pre kvalifikovaných investorov.
Prostriedky tohto fondu je možné investovať aj do investičných nástrojov, ktoré majú svoju investičnú stratégiu založenú na dlhodobom a stabilnom raste, príkladom je investičná politika severoamerických súkromných univerzít.

Graf znázorňuje aký bol vývoj hodnoty dominantného aktíva v NOVIS Family Office Poistnom Fonde. BP Family Office Fund je k dispozícii iba pre kvalifikovaných investorov a investuje do akcií family office fondov.
V percentách Mesačná výkonnosť poistného fondu
2016 2017
Január - 0.64
Február - 0.40
Marec - 0.60
Apríl - 0.34
Máj - 0.50
Jún - 0.50
Júl - -
August - -
September - -
Október 0.40 -
November 0.40 -
December 0.80 -
 

NOVIS World Brands Poistný Fond

NOVIS World Brands Poistný Fond je negarantovaný poistný fond. Poistiteľ investuje prostriedky do sub-fondov v rámci fondu fondov „Wealth Fund“. Primárne ide o investovanie do spoločností, ktoré majú vysokú hodnotu svojej značky.

Graf znázorňuje vývoj hodnoty troch dominantných aktív používaných v rámci NOVIS World Brands Poistného Fondu. Všetky tri dominantné aktíva sú podfondy investičného fondu fondov pod názvom „Wealth Fund“. Modrá krivka reprezentuje podfond “H2Progresive”, ktorý primárne investuje do akcií európskych a nemeckých malých a stredných podnikov. Šedá krivka reprezentuje podfond "World Class Brands", ktorý primárne investuje do spoločností z celého sveta, ktoré majú veľmi silnú značku. Červená krivka reprezentuje podfond "H2Conservative", ktorý primárne investuje do dlhopisov veľkých spoločností a do 30% investícií tvoria akcie veľkých spoločností.
V percentách Mesačná výkonnosť poistného fondu
2016 2017
Január - 1.76
Február - 2.84
Marec - 0.17
Apríl - 1.41
Máj - 3.00
Jún - -1.10
Júl - -
August - -
September - -
Október - -
November -2.11 -
December 2.18 -
 

Používame cookies s cieľom čo najviac Vám spríjemniť návštevu našich webových stránok.
Tým, že stránky používate, súhlasíte s uložením cookies na Vašom počítači/zariadení. Viac o cookies TU.