NOVIS OFERUJE TE SAME USŁUGI Z RÓWNĄ SZYBKOŚCIĄ I JAKOŚCIĄ JAK PRZED PANDEMIĄ. Kliknij, aby uzyskać więcej informacji

NOVIS Life Insurance: Najszerszy zakres ochrony ubezpieczeniowej

15.01.2019
Co sprawia, że oferta NOVIS jest wyjątkową i najlepiej dostosowaną umową ubezpieczeniową

Polityka NOVIS obejmuje zarówno ubezpieczenia na życie, jak i możliwość inwestowania w wybitny zakres funduszy ubezpieczeniowych. W oparciu o swoje nowatorskie podejście NOVIS stworzył unikalną ofertę, której celem jest zadowolenie klienta w długoterminowej perspektywie czasu. Produkt został zaprojektowany w sposób uczciwy, przejrzysty i elastyczny.


Istnieją pewne cechy, które znacząco odróżniają NOVIS Life Insurance od produktów konkurencji, dzięki czemu jest on atrakcyjny zarówno dla klientów, jak i dla sieci dystrybucyjnej.

Indywidualne pakiety ryzyka zapewniają, że klient będzie objęty ochroną ubezpieczeniową niemal w każdej sytuacji

Szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej oferowany jest w formie indywidualnych pakietów ryzyka. Klient może wybrać zakres ochrony i określić sumę ubezpieczenia dla każdej osoby oddzielnie, a także dla każdej ubezpieczonej osoby uwzględnionej w umowie.
  • Pakiety ubezpieczeniowe obejmują:
  • Śmierć;
  • Choroby, operacje i opieka długoterminowa (w tym choroby krytyczne, operacje, hospitalizacja i niezdolność do pracy);
  • Wypadek, przedłużoną ochronę wypadkowa i przypadkowę śmierć (w tym śmierć w wyniku wypadków, trwałe konsekwencje wypadków i dzienne świadczenie w okresie leczenia małych wypadków);
  • Inwalidztwo. *
Wybierając konkretny pakiet, ubezpieczony otrzymuje pełne pokrycie w zależności od rodzaju i rangi ubezpieczonego zdarzenia oraz jego konsekwencji niemal w każdej sytuacji. W przeciwieństwie do produktów ubezpieczeniowych konkurencji, ubezpieczający nigdy nie spotka się z sytuacją, w której nie jest w stanie uzyskać ubezpieczenia na wypadek zdarzenia ubezpieczeniowego z powodu źle dobranej umowy, wybierając najtańsze ryzyko, które najprawdopodobniej nigdy nie wystąpi.

Obowiązuje na całym świecie

Polityka ubezpieczenia na życie NOVIS jest ważna na całym świecie. Wszędzie tam, gdzie ubezpieczony podróżuje lub mieszka, może liczyć na polisę ubezpieczeniową, która nie jest ograniczona granicami geograficznymi. Ponieważ ludzie stają się bardziej otwarci na możliwości zrobienia kariery zawodowej  i / lub życia poza krajem ojczystym, uzasadnione jest zainwestowanie w długotrwałą umowę ubezpieczenia na życie, która zapewni ochronę w każdym miejscu na świecie.

Wysoki elastyczność do zmiany umowy w dowolnym momencie bez dodatkowych kosztów

NOVIS ubezpiecza osoby w każdym wieku (począwszy od urodzenia) bez ograniczeń ważności umowy. Daje to nawet możliwość posiadania dzieciom polis ubezpieczeniowych.

Ponieważ z czasem zmieniają się sytuacje życiowe i priorytety, prawie każdy element polisy ubezpieczeniowej na życie NOVIS może być korygowany co miesiąc bez dodatkowych opłat. **

Zestaw pakietów ryzyka, a także sumę ubezpieczenia dla każdej z nich można dostosować do aktualnych wymagań. Na przykład, młodsza osoba posiadająca dzieci do opieki oraz hipoteki i pożyczki do spłaty wymagałaby większego ubezpieczenia na wypadek śmierci i innych zagrożeń niż osoba w średnim wieku, bez osób na utrzymaniu i / lub istotnych zobowiązań finansowych.

Ocenę ryzyka można zmienić tylko na korzyść klienta

Początkowe ryzyko nie może być ponownie ocenione na niekorzyść klienta przez cały czas trwania umowy ubezpieczenia. Nawet jeśli ubezpieczony zaczyna bardziej ryzykowną pracę, lubi sporty ekstremalne lub stan zdrowia pogarsza się, warunki pozostają takie same.

Wstępną ocenę ryzyka można zmienić tylko na korzyść klienta. Na przykład, jeśli przechodzi na mniej ryzykowną pracę lub rezygnuje z określonego sportu. Klient musi po prostu przekazać NOVIS odpowiednie informacje.

W przypadku konieczności zwiększenia sumy ubezpieczenia, NOVIS oceni ryzyko w oparciu o obecną sytuację oferującą nowe warunki.

Uczciwy koszt poszczególnych ryzyk

Zgodnie z polityką NOVIS im młodszy klient, tym mniej płaci za indywidualne ryzyko. Oznacza to, że więcej środków przeznacza się na saldo konta ubezpieczeniowego, które jest inwestowane w celu uzyskania wyższego potencjalnego zwrotu. Gdy miesięczne potrącenia zaczynają rosnąć wraz z wiekiem, rozsądne może być dostosowanie przez starszą osobę sumy ubezpieczenia dla poszczególnych ryzyk.

Podejście NOVIS jest znacznie bardziej sprawiedliwe w porównaniu z powszechnym ubezpieczeniem na życie, które obejmuje równe koszty ryzyka dla osób w każdym wieku. W perspektywie długoterminowej klient doświadcza dodatniej dynamiki konta ubezpieczeniowego i może liczyć na wykup (jeśli jest taka potrzeba).

Brak kontroli dochodów w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego

NOVIS nie sprawdza poziomu dochodu klienta w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego. Można to zrobić tylko na etapie podpisywania umowy (w razie potrzeby).

Pomaga to uniknąć dodatkowych komplikacji podczas już stresującej sytuacji. Sprawiedliwe jest, aby osoba otrzymała pełne ubezpieczenie, na które liczy, jeśli uzgodniona składka jest wypłacana regularnie, niezależnie od tego, że dochód może się zmniejszyć do czasu zdarzenia ubezpieczeniowego.
 
* * *

Definiowanie sumy ubezpieczenia

Podczas generowania modelu ubezpieczeniowego w kalkulatorze NOVIS lub wypełniania wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia ważne jest, aby odpowiednio określić sumę ubezpieczenia, tak by spełnić bieżące wymagania klienta.

Istnieją różne podejścia do ustalania kwoty konkretnego indywidualnego pokrycia ryzyka, ale nie istnieje żadna reguła. Należy wziąć pod uwagę kilka czynników, które pomagają ustalić rozsądną kwotę. Obejmują one:

Możliwość zaoszczędzenia środków przez ubezpieczonego i jego rodzinę na "gorsze czasy", liczbę żywicieli rodziny, elastyczność w zmianie stylu życia w razie potrzeby, kogoś, kto będzie ich wspierać w trudnych czasach oraz ile gotowi są płacić co miesiąc za swoje ubezpieczenie na życie. Te i wiele innych danych może wpływać na sposób ustalania umowy ubezpieczenia.


Suma ubezpieczenia na wypadek śmierci

Rozsądne jest ubezpieczenie życia osoby, której utrata spowodowałaby znaczny spadek dochodów dla osób bliskich.

Suma ubezpieczenia może być określona na podstawie następujących powodów.

Jeżeli powodem jest pokrycie hipoteki lub pożyczki - jej wartość może stanowić punkt wyjścia do ustalenia sumy ubezpieczenia. Suma może być ustawiona jako stopniowo malejąca. Im niższe zadłużenie, tym niższy wymagany jest zakres ochrony, a tym samym niższa składka do zapłacenia.

W przypadkach, w których ubezpieczający jest żywicielem rodziny, który chce zapewnić stabilność finansową zależnych członków rodziny, powinien być wziety pod uwagę jego roczny przychód. Całkowity dochód od dwóch do pięciu lat może być rozsądną sumą ubezpieczenia, aby wesprzeć bliskich przez pierwsze lata.

Kolejnym powodem może być pokrycie znacznych wydatków na pogrzeb (jeśli jest to wymagane).

Suma ubezpieczenia na wypadek chorób, operacji i długoterminowej opieki

Wybierając rozsądną sumę ubezpieczenia na pokrycie chorób (w tym chorób krytycznych, takich jak zawał mięśnia sercowego, rak, HIV, śpiączka i inne), operacji spowodowanych chorobą, hospitalizacji i niezdolności do pracy przez ponad 30 dni, ważne jest, aby rozważyć tymczasową, stałą lub całkowitą utratę dochodów oraz wzrost wydatków związanych z konkretnym zdarzeniem ubezpieczeniowym.

W zależności od przypadku wydatki mogą obejmować leczenie, rehabilitację, lekarstwa, sprzęt medyczny, podróż do wymaganej placówki medycznej, opiekę medyczną o wyższym standardzie i wiele innych wydatków, których nie można przewidzieć z góry.

Uzasadnione może być policzenie sumy ubezpieczenia na podstawie rocznego dochodu przez trzy lata. Biorąc miesięczny dochód równy 4000 zł jako przykład, suma ubezpieczenia może wynosić 144 000 zł. Dzienny zasiłek chorobowy w wysokości 1 ‰ sumy ubezpieczenia wynosi 144 zł. Tak więc w tym przypadku ubezpieczony otrzyma kwotę wystarczającą do zrekompensowania miesięcznego dochodu podczas niezdolności do pracy przez 30 dni. W tym samym czasie, jeśli zostanie zdiagnozowana jedna z chorób krytycznych, osoba poniżej 65 roku życia otrzyma 100% sumy ubezpieczenia na to ryzyko ubezpieczeniowe.

Suma ubezpieczenia w razie wypadku, rozszerzone ubezpieczenia w razie wypadku i śmierci w wypadku

Podobnie jak choroby, wypadki mogą spowodować tymczasową lub trwałą niezdolność do pracy prowadzącą do zmniejszenia lub utraty dochodów. Mogą również spowodować dodatkowe wydatki związane z leczeniem, pielęgnacją i rehabilitacją.

Odnosząc się do powyższego przykładu, osoba ubezpieczona na 144 000 zł będzie mogła zastąpić zwykły dochód otrzymującdzienne świadczenie, liczone jako 1 ‰ sumy ubezpieczenia w przypadku niezbędnego leczenia. Może to być szczególnie istotne, jeśli występią stałe konsekwencje wypadku. W takim przypadku zasiłek dzienny może być wypłacany przez rok po wydarzeniu ubezpieczeniowym.

Suma ubezpieczenia w razie niepełnosprawności

Niepełnosprawność może być pokryta taką samą sumą, jak śmierć, ponieważ prowadzi do poważnych konsekwencji i może wymagać znacznych zmian życiowych.

Ubezpieczony może liczyć na pełną sumę ubezpieczenia, która zostanie wypłacona, jeżeli jego niezdolność do pracy zostanie oceniona na ponad 70 %. Dwukrotna suma ubezpieczenia zostanie wypłacona, jeśli potrzebna będzie opieka pielęgniarska w tym samym czasie.

Tak więc, odnosząc się do tego samego przykładu, osoba ubezpieczona za 240 000 zł (całkowity dochód przez 5 lat), może otrzymać maksymalną kwotę 480 000 zł w najgorszym scenariuszu tego zdarzenia ubezpieczeniowego.

W każdym przypadku doradca finansowy i klient powinni współpracować, aby znaleźć najlepszy sposób na zawarcie umowy ubezpieczenia na życie, tak aby w przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego można było w największym stopniu skorzystać z elastycznego i sprawiedliwego rozwiązania NOVIS.

* Dostępność pakietów ryzyka, a także ograniczenia sum ubezpieczenia mogą się różnić w zależności od Ogólnych Warunków poszczególnych umów.

 ** Pewne ograniczenia i / lub zasady dotyczące zmian mogą obowiązywać zgodnie z Ogólnymi Warunkami indywidualnej umowy. Jeżeli zmiana umowy wymaga zwiększenia uzgodnionej składki, można również zwiększyć koszty nabycia. Jednak wzrost ten byłby znacznie niższy w porównaniu do kosztów nabycia związanych z nową umową.