PIĘCIOKĄT INNOWACJI

Ilość osób ubezpieczonych w ramach jednej umowy jest nieograniczona. Ubezpieczenie jest przeznaczone dla osób w każdym wieku i korzystne także dla osób starszych, powyżej 50. roku życia. Można nim objąć wszystkich członków rodziny,a nawet osoby nie pozostające w stosunku pokrewieństwa.
Stosownie do zmian w sytuacji życiowej oraz różnych priorytetów ubezpieczających, każdy element polisy może zostać zmieniony lub odpowiednio dostosowany.
Wiele tradycyjnie stosowanych, ale zbędnych i przestarzałych metod opłacania składki ubezpieczeniowej nie zostało w ogóle wprowadzonych w życie przez NOVIS. Zamiast tego wprowadzono elastyczny sposób płatności, gdzie ubezpieczający sam decyduje, kiedy i ile będzie wpłacał. Obowiązuje go jedynie dotrzymanie ustalonej kwoty minimum.
Płatności przekraczające ustaloną z góry kwotę minimalną są inwestowane w imieniu ubezpieczającego w pełnej wysokości, dzięki czemu osiągane są większe zyski. Ponadto może to prowadzić do zniesienia obowiązku uiszczania regularnych wpłat.
Koszty umowy ubezpieczenia nie są naliczane od rzeczywiście uiszczanych wpłat, lecz jedynie od ustalonej minimalnej składki ubezpieczeniowej. Zamiast funduszy zewnętrznych, nabywanych przez spółki nimi administrujące, NOVIS posiada własne fundusze ubezpieczeniowe, co pozwala zaoszczędzić na podwójnych opłatach. „NOVIS Wealth Insuring” można w prosty sposób i bez ponoszenia dodatkowych opłat dostosować do różnorakich sytuacji życiowych, w których zwykle należałoby zawrzeć nowe umowy ubezpieczenia, a tym samym ponieść dodatkowe koszty związane z ich zawarciem.
Ten fundusz ubezpieczeniowy zapewnia stuprocentową gwarancję kapitału przez cały czas obowiązywania umowy ubezpieczenia. Ponadto NOVIS Gwarantowanie Rosnący Fundusz Ubezpieczeniowy zawiera również wzrosty miesięczne, które publikowane są na stronie internetowej zakładu ubezpieczeń zawsze na końcu roku kalendarzowego na okres następnego roku kalendarzowego.
Ten fundusz NOVIS inwestuje wyłącznie w giełdowe fundusze (ETF), które mają znacznie niższe koszty zarządzania niż rodzaje środków powszechnie stosowanych przez spółki zarządzania aktywami oraz w które tradycyjne firmy ubezpieczeniowe inwestują. NOVIS ETF-fundusz akcyjny zwalnia klientów NOVIS od ciężaru płacenia dwóch oddzielnych opłat.
NOVIS inwestuje środki z tego funduszu w złoto lub instrumenty finansowe, których wartość jest powiązana z kursem złota, dlatego wartość jednostek uczestnictwa w tym funduszu zależy bezpośrednio od zmian kursu złota. Ubezpieczający mogą dzięki temu inwestować zaoszczędzone środki w złoto, nie ponosząc strat, jakie zwykle występują przy transakcjach zakupu i sprzedaży.
Ten fundusz ubezpieczeniowy pozyskuje udziały w obiecujących przedsiębiorstwach, w różnych formach. Pierwszą z nich jest udział w kapitale własnym rozwojowego przedsiębiorstwa, drugą stanowią instrumenty kredytowe dla przedsiębiorstw, trzecią zaś – udziały w private equity, venture capital i podobnych instrumentach inwestycyjnych.
Środki tego funduszu NOVIS inwestuje w kredyty zabezpieczone hipotecznie. Inna część tych środków jest inwestowana w hipoteczne listy dłużne i inne instrumenty finansowe zabezpieczone zastawem, a także w wartości powiązane z rynkami nieruchomości.
Fundusz Family Office NOVIS jest niegwarantowanym funduszem ubezpieczeniowym inwestującym głównie w narzędzia inwestycyjne, którymi posługują się renomowane spółki skutecznie zarządzające majątkiem wielkich prywatnych inwestorów.
Fundusz World Brands NOVIS jest nigwarantowanym funduszem ubezpieczeniowym. Fundusz ten inwestuje swoje środki bezpośrednio lub pośrednio w firmy o szczególnie wysokiej wartości marki.
NOVIS Digital Assets Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy nie jest funduszem gwarantowanym. Ten fundusz umożliwia inwestowanie we wszystkie aktualne i przyszły kryptowaluty, używając głównie technik tradingowych (wykorzystując możliwość arbitrażu) oraz „bitcoin mining”.
W odróżnieniu od tradycyjnych produktów ubezpieczeniowych, NOVIS nie wymaga zakupu ubezpieczenia na wypadek zgonu od wszystkich ubezpieczonych. Tylko jedna osoba (niekoniecznie właściciel polisy ubezpieczeniowej) musi pokrywać koszty ubezpieczenia na wypadek zgonu.
W przypadku gdy ubezpieczający wyznaczy NOVIS jako osobę uposażoną, otrzyma on z tego tytułu dodatkowy bonus. Ubezpieczyciel rozdysponuje wszystkie uzyskane w ten sposób środki miesięcznie na ubezpieczających, którzy wybrali ten bonus. Dzięki temu ubezpieczający uzyska od towarzystwa ubezpieczeniowego znacznie wyższą rentę względnie wypłatę.
W przypadku gdy ubezpieczony stanie się ofiarą wypadku, ubezpieczyciel wypłaci świadczenie pieniężne, nawet jeśli wypadek ten nie spowoduje trwałych następstw.
Jest to ubezpieczenie zdrowotne równoległe do powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Klienci NOVIS otrzymują świadczenie pieniężne, a cel inwestowania środków nie jest ściśle określony. Ubezpieczenie obowiązuje na całym świecie.
Lojalność klientów NOVIS nagradzamy bonusem lojalnościowym NOVIS w wysokości  2000 zł lub 4000 zł. Prowadzi to do otrzymywania przez naszych klientów wyższej emerytury w przyszłości.
Niezależnie od swojego wieku ubezpieczający może w każdym czasie zamienić część lub całość zaoszczędzonych przez siebie środków na dożywotnią rentę. Umowa ubezpieczenia pozostaje w mocy w pełnym zakresie, nawet wówczas, gdy pobierana jest renta.
Ubezpieczającemu przysługuje prawo do wyznaczenia również innych osób, którym ubezpieczyciel winien wypłacać rentę (np. mąż, żona, rodzice, również osoby niespokrewnione).
Jeśli zachodzi konieczność opieki, NOVIS umożliwia osobom ubezpieczonym pobieranie dodatkowej renty. Początkowo renta z dodatkiem pielęgnacyjnym jest niższa od standardowej renty dożywotniej. Jednakże, jeśli ubezpieczony wymaga opieki pielęgnacyjnej, miesięczna renta może zostać odpowiednio podwyższona.
Każda umowa ubezpieczenia oferuje automatycznie możliwość finansowego zabezpieczenia dzieci (rozmaite zakresy ubezpieczenia, stypendium, posag i in.).
W przypadku gdy ubezpieczony popadnie w tarapaty finansowe i nie będzie w stanie opłacać uzgodnionej składki ubezpieczeniowej, nie musi on rozwiązywać swojej umowy ubezpieczenia, dzięki czemu nadal pozostaje ubezpieczony.
System zaliczki na poczet świadczenia ubezpieczeniowego oferuje klientowi możliwość zachowania permanentnej płynności finansowej. Zaoszczędzone na koncie funduszu środki ubezpieczającego nie ulegają zmianie wskutek wypłaty zaliczki. Sam ubezpieczający decyduje o sposobie i terminie spłaty zaliczki.
Ubezpieczający może zadysponować częściową wypłatą zgromadzonych przez siebie środków. Po upływie minimalnego okresu ubezpieczenia, częściowa wypłatą może mieć miejsce bez konieczności zakończenia umowy ubezpieczeniowej, która nadal pozostaje w mocy.

Ta strona używa cookies (tzw. ciasteczka) w celu optymalizacji wizyty na naszej stronie internetowej. Korzystając z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na temat plików cookie tutaj.