AKTUALIZACJA PRAWNA NOVIS – MARZEC 2024 R >>

Fundusze NOVIS

Celem inwestycyjnym Funduszu jest zwiększenie w perspektywie długoterminowej wartości inwestycji powyżej poziomu inflacji poprzez inwestowanie bezpośrednio lub pośrednio w obligacje rządowe i korporacyjne o stałym oprocentowaniu, które stanowią większość inwestycji, podczas gdy dłużne papiery wartościowe o zmiennym oprocentowaniu mogą mieć mniejszy udział.

Fundusz może również inwestować w obligacje z ratingiem nieinwestycyjnym, o ile istnieje korzystny stosunek między oczekiwaną stopą zwrotu a powiązanym ryzykiem. W celu zapewnienia niezbędnej płynności Fundusz może inwestować w ograniczonym zakresie (do 20%) w depozyty bankowe w bankach znajdujących się w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Aktywa inne niż obligacje, depozyty bankowe i inne instrumenty pieniężne mogą stanowić maksymalnie 20% portfela Funduszu.

Oczekuje się, choć nie jest to zagwarantowane, że Fundusz ten będzie charakteryzował się mniejszą zmiennością i relatywnie stabilnymi dodatnimi wynikami. Fundusz inwestuje we wszystkich sektorach gospodarki i bez ograniczeń geograficznych. Struktura portfela nie jest stała, ale z czasem może się zmieniać w zależności od warunków rynkowych. Przychody i dochody Funduszu są w pełni reinwestowane i nie są przeznaczone na wypłatę dywidendy. Zwrot z inwestycji i wartość inwestycji są w dużej mierze zależne od rozwoju aktywów bazowych i istnieje bezpośredni związek między zwrotem z inwestycji a wynikami Funduszu.

Fundusz jest denominowany w euro, ale aktywa bazowe mogą być denominowane w innych walutach, co oznacza, że na zysk z Funduszu mają wpływ nie tylko wyniki aktywów, ale także kursy wymiany walut. Ryzyko walutowe nie jest zabezpieczane. Fundusz nie zapewnia żadnej gwarancji dochodu ani zwrotu z zainwestowanych środków. Fundusz nie monitoruje ani nie kopiuje żadnego indeksu i nie ma wskaźnika referencyjnego.

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy NOVIS Stały Dochód (NOVIS Fixed Income Insurance Fund)
Nazwa aktywu bazowego ISIN Wskaźnik udziału Zysk (waluta aktywa podstawowego) Zysk (PLZ) Ważony zysk z funduszu (PLZ)
Bank Deposits EUR Bank Deposits 20.00 % 0.00 % 1.04 % 0.21 %
Franklin European Total Return Fund Class A (Acc) LU0170473374 20.91 % 0.60 % 1.65 % 0.35 %
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A1-acc LU0415181899 33.59 % 0.57 % 1.62 % 0.54 %
Invesco Bond Fund LU1775947762 25.51 % 0.89 % 3.34 % 0.85 %
Ogółem 100.00 % 1.95 %
Bank Deposits EUR
ISIN: Bank Deposits
Zysk (waluta aktywa podstawowego): 0.00 %
Zysk (PLZ): 1.04 %
Wskaźnik udziału: 20.00 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 0.21 %
Franklin European Total Return Fund Class A (Acc)
ISIN: LU0170473374
Zysk (waluta aktywa podstawowego): 0.60 %
Zysk (PLZ): 1.65 %
Wskaźnik udziału: 20.91 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 0.35 %
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A1-acc
ISIN: LU0415181899
Zysk (waluta aktywa podstawowego): 0.57 %
Zysk (PLZ): 1.62 %
Wskaźnik udziału: 33.59 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 0.54 %
Invesco Bond Fund
ISIN: LU1775947762
Zysk (waluta aktywa podstawowego): 0.89 %
Zysk (PLZ): 3.34 %
Wskaźnik udziału: 25.51 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 0.85 %
Ogółem
Wskaźnik udziału: 100.00 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 1.95 %
Dane na dzień 30. 06. 2024
Wykres zakresu dat: -
W procentach Miesięczna stopa zwrotu funduszu ubezpieczeniowego (PLZ)
2023 2024
Styczeń 3.46 0.61
Luty -0.97 -0.44
Marzec -1.83 0.26
Kwiecień -1.77 -0.39
Maj -0.09 -1.07
Czerwiec -2.65 1.95
Lipiec -0.76 -
Sierpień 1.82 -
Wrzesień 3.93 -
Październik -4.71 -
Listopad -0.08 -
Grudzień 2.59 -
Wynik za ostatnie trzy lata
(2021 - 2023)
PLZ
-3.46 %
Wynik od początku
(31.12.2022)
PLZ
5.84 %

Celem inwestycyjnym Funduszu jest zwiększenie wartości inwestycji znacznie powyżej poziomu inflacji w perspektywie długoterminowej poprzez bezpośrednie lub pośrednie inwestowanie w akcje notowane na głównych giełdach światowych, które stanowią większość inwestycji. Niewielki udział może być inwestowany w obligacje korporacyjne lub rządowe. W celu zapewnienia niezbędnej płynności Fundusz może inwestować w ograniczonym zakresie (do 20%) w depozyty bankowe w bankach znajdujących się w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pozostałe aktywa mogą stanowić maksymalnie 20% portfela Funduszu. Oczekuje się, choć nie jest to zagwarantowane, że ten Fundusz może osiągać wysokie wyniki z powodu dużego udziału akcji, ale także wiąże się z większym ryzykiem wahań jego wartości, które jest częściowo równoważone przez szeroką globalną dywersyfikację aktywów. Celem Funduszu jest inwestowanie przede wszystkim w koncentrujące się na akcjach fundusze inwestycyjne, które mają niższy wskaźnik kosztów niż średnie koszty funduszy inwestycyjnych. Fundusz inwestuje we wszystkich sektorach gospodarki i bez ograniczeń geograficznych. Struktura portfela nie jest stała, ale z czasem może się zmieniać w zależności od warunków rynkowych. Przychody i dochody Funduszu są w pełni reinwestowane i nie są przeznaczone na wypłatę dywidendy.

Zwrot z inwestycji i wartość inwestycji są w dużej mierze zależne od rozwoju aktywów bazowych i istnieje bezpośredni związek między zwrotem z inwestycji a wynikami Funduszu.

Fundusz jest denominowany w euro, ale aktywa bazowe mogą być denominowane w innych walutach, co oznacza, że na zysk z Funduszu mogą mieć wpływ nie tylko wyniki aktywów, ale także kursy wymiany walut. Ryzyko walutowe nie jest zabezpieczane. Fundusz nie zapewnia żadnej gwarancji dochodu ani zwrotu z zainwestowanych środków. Fundusz nie monitoruje ani nie kopiuje żadnego indeksu i nie ma wskaźnika referencyjnego.

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy NOVIS Światowy Wybór(NOVIS Global Select Insurance Fund)
Nazwa aktywu bazowego ISIN Wskaźnik udziału Zysk (waluta aktywa podstawowego) Zysk (PLZ) Ważony zysk z funduszu (PLZ)
Bank Deposits EUR Bank Deposits 15.00 % 0.00 % 1.04 % 0.16 %
BAI GIF WW LT GB GRW-AEURA FUND IE00BK5TW727 19.82 % 2.87 % 3.94 % 0.78 %
UBS LUX INST-KEY GLB EQY-AAE FUND LU0155225690 39.67 % 1.56 % 2.62 % 1.04 %
Invesco Global Income Fund A EUR LU1097688714 9.39 % 1.44 % 2.50 % 0.23 %
UBS LUX B-GL ST FX USD-EHIA 1 FUND LU2254329704 16.12 % 0.61 % 1.66 % 0.27 %
Ogółem 100.00 % 2.48 %
Bank Deposits EUR
ISIN: Bank Deposits
Zysk (waluta aktywa podstawowego): 0.00 %
Zysk (PLZ): 1.04 %
Wskaźnik udziału: 15.00 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 0.16 %
BAI GIF WW LT GB GRW-AEURA FUND
ISIN: IE00BK5TW727
Zysk (waluta aktywa podstawowego): 2.87 %
Zysk (PLZ): 3.94 %
Wskaźnik udziału: 19.82 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 0.78 %
UBS LUX INST-KEY GLB EQY-AAE FUND
ISIN: LU0155225690
Zysk (waluta aktywa podstawowego): 1.56 %
Zysk (PLZ): 2.62 %
Wskaźnik udziału: 39.67 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 1.04 %
Invesco Global Income Fund A EUR
ISIN: LU1097688714
Zysk (waluta aktywa podstawowego): 1.44 %
Zysk (PLZ): 2.50 %
Wskaźnik udziału: 9.39 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 0.23 %
UBS LUX B-GL ST FX USD-EHIA 1 FUND
ISIN: LU2254329704
Zysk (waluta aktywa podstawowego): 0.61 %
Zysk (PLZ): 1.66 %
Wskaźnik udziału: 16.12 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 0.27 %
Ogółem
Wskaźnik udziału: 100.00 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 2.48 %
Dane na dzień 30. 06. 2024
Wykres zakresu dat: -
W procentach Miesięczna stopa zwrotu funduszu ubezpieczeniowego (PLZ)
2023 2024
Styczeń 7.25 1.91
Luty -1.24 1.50
Marzec -1.82 1.77
Kwiecień -2.20 -0.72
Maj 3.23 -0.04
Czerwiec -0.50 2.48
Lipiec 1.70 -
Sierpień 0.06 -
Wrzesień 1.28 -
Październik -7.09 -
Listopad 3.42 -
Grudzień 4.03 -
Wynik za ostatnie trzy lata
(2021 - 2023)
PLZ
-6.79 %
Wynik od początku
(31.12.2022)
PLZ
23.02 %

Celem inwestycyjnym Funduszu jest zwiększenie wartości inwestycji znacznie powyżej poziomu inflacji w perspektywie długoterminowej poprzez bezpośrednie lub pośrednie inwestowanie w akcje lub obligacje spółek, które spełniają surowe kryteria ładu korporacyjnego, środowiskowe i społeczne.

Minimalne wymagane kryteria oparte są na kryteriach ONZ dotyczących inwestycji ESG. Kolejnym celem Funduszu jest inwestowanie w spółki spełniające kryteria inwestycji oddziaływujących, podczas gdy Fundusz stosuje publicznie dostępne definicje inwestycji oddziaływujących przy podejmowaniu decyzji o wyborze papierów wartościowych. W celu zapewnienia niezbędnej płynności Fundusz może inwestować w ograniczonym zakresie (do 20%) w depozyty bankowe w bankach znajdujących się w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Oczekuje się, choć nie jest to gwarantowane, że Fundusz ten może osiągać wysokie wyniki z uwagi na duży udział akcji, ale wiąże się także z większym ryzykiem wahań jego wartości. Fundusz inwestuje we wszystkich sektorach gospodarki i bez ograniczeń geograficznych. Struktura portfela nie jest stała, ale z czasem może się zmieniać w zależności od warunków rynkowych. Przychody i dochody Funduszu są w pełni reinwestowane i nie są przeznaczone na wypłatę dywidendy.

Zwrot z inwestycji i wartość inwestycji są w dużej mierze zależne od rozwoju aktywów bazowych i istnieje bezpośredni związek między zwrotem z inwestycji a wynikami Funduszu. Fundusz jest denominowany w euro, ale aktywa bazowe mogą być denominowane w innych walutach, co oznacza, że na zysk z Funduszu mogą mieć wpływ nie tylko wyniki aktywów, ale także kursy wymiany walut.

Ryzyko walutowe nie jest zabezpieczane. Fundusz nie zapewnia żadnej gwarancji dochodu ani zwrotu z zainwestowanych środków. Fundusz nie monitoruje ani nie kopiuje żadnego indeksu i nie ma wskaźnika referencyjnego.

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy NOVIS Zrównoważony Rozwój (NOVIS Sustainability Insurance Fund)
Nazwa aktywu bazowego ISIN Wskaźnik udziału Zysk (waluta aktywa podstawowego) Zysk (PLZ) Ważony zysk z funduszu (PLZ)
Bank Deposits EUR Bank Deposits 10.00 % 0.00 % 1.04 % 0.10 %
Fondita Sustainable Europe B EUR FI4000024492 11.28 % -3.48 % -2.47 % -0.28 %
Baillie Gifford Worldwide Global Stewardship Fund Class A EUR Acc IE00BK5TW834 31.89 % 1.30 % 2.35 % 0.75 %
UBS Global Sustainable Q-acc LU1240780160 35.48 % 1.78 % 4.25 % 1.51 %
INVESCO Fds Inv Sust Alloc Fd A EUR Cap LU1701702372 11.35 % 1.06 % 2.11 % 0.24 %
Ogółem 100.00 % 2.32 %
Bank Deposits EUR
ISIN: Bank Deposits
Zysk (waluta aktywa podstawowego): 0.00 %
Zysk (PLZ): 1.04 %
Wskaźnik udziału: 10.00 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 0.10 %
Fondita Sustainable Europe B EUR
ISIN: FI4000024492
Zysk (waluta aktywa podstawowego): -3.48 %
Zysk (PLZ): -2.47 %
Wskaźnik udziału: 11.28 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): -0.28 %
Baillie Gifford Worldwide Global Stewardship Fund Class A EUR Acc
ISIN: IE00BK5TW834
Zysk (waluta aktywa podstawowego): 1.30 %
Zysk (PLZ): 2.35 %
Wskaźnik udziału: 31.89 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 0.75 %
UBS Global Sustainable Q-acc
ISIN: LU1240780160
Zysk (waluta aktywa podstawowego): 1.78 %
Zysk (PLZ): 4.25 %
Wskaźnik udziału: 35.48 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 1.51 %
INVESCO Fds Inv Sust Alloc Fd A EUR Cap
ISIN: LU1701702372
Zysk (waluta aktywa podstawowego): 1.06 %
Zysk (PLZ): 2.11 %
Wskaźnik udziału: 11.35 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 0.24 %
Ogółem
Wskaźnik udziału: 100.00 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 2.32 %
Dane na dzień 30. 06. 2024
Wykres zakresu dat: -
W procentach Miesięczna stopa zwrotu funduszu ubezpieczeniowego (PLZ)
2023 2024
Styczeń 6.56 0.68
Luty -1.47 1.05
Marzec -2.53 1.84
Kwiecień -3.02 -0.84
Maj 2.51 0.32
Czerwiec -0.77 2.32
Lipiec 0.65 -
Sierpień -0.41 -
Wrzesień 0.52 -
Październik -8.45 -
Listopad 4.25 -
Grudzień 5.16 -
Wynik za ostatnie trzy lata
(2021 - 2023)
PLZ
-17.63 %
Wynik od początku
(31.12.2022)
PLZ
16.33 %

Ten fundusz ubezpieczeniowy oferuje stuprocentową gwarancję kapitału przez cały okres obowiązywania Umowy ubezpieczenia. Ponadto oferuje on gwarantowany wzrost wartości funduszu ubezpieczeniowego, a także wzrosty miesięczne, które na koniec każdego roku publikowane są przez zakład ubezpieczeń na jego witrynie internetowej, jako wiążące na okres następnych dwunastu miesięcy.

Od początku istnienia tego funduszu w latach 2014 do 2023, gwarantowana i zapisana stopa zwrotu dla klientów wynosiła 0,33% miesięcznie czyli 4,03% rocznie. Na pozytywną ocenę rocznej kwoty miały wpływ odstetki z odsetek, ponieważ ich ocena dokonywana jest w okresach miesięcznych.

NOVIS Gwarantowanie Rosnący Fundusz Ubezpieczeniowy stanowi niezwykle atrakcyjną alternatywę do rachunków terminowych, książeczek oszczędnościowych, oraz kas oszczędnościowo-budowlanych.

Ubezpieczyciel zobowiązuje się do corocznego publikowania w grudniu na swojej stronie internetowej, gwarantowane stopy zwrotu NOVIS Gwarantowanie Rosnącego Funduszu Ubezpieczeniowego na następny rok kalendarzowy.

Rada Dyrektorów Towarzystwa Ubezpieczeniowego NOVIS zatwierdziła gwarantowanej stopę zwrotu NOVIS Gwarantowanie Rosnącego Funduszu Ubezpieczeniowego dla klientów w Polsce do 2024 roku w wysokości 0,33% miesięcznie, co stanowi 4,03% w skali roku.

Dla pewnej grupy klientów może zostać uzgodniona inna wysokość stopy zwrotu. W takim przypadku stopa zwrotu zostanie ustalona bezpośrednio w Umowie ubezpieczenia lub w OWU. Takie porozumienie będzie możliwe tylko wtedy, gdy klient spełni dodatkowe kryteria określone w Umowie ubezpieczenia.

Stopa zwrotu  z inwestycji w 2023 w ujęciu rocznym.
W procentach Miesięczna stopa zwrotu funduszu ubezpieczeniowego (PLZ)
2021 2022 2023
Styczeń 0.33 0.33 0.33
Luty 0.33 0.33 0.33
Marzec 0.33 0.33 0.33
Kwiecień 0.33 0.33 0.33
Maj 0.33 0.33 0.33
Czerwiec 0.33 0.33 0.33
Lipiec 0.33 0.33 0.33
Sierpień 0.33 0.33 0.33
Wrzesień 0.33 0.33 0.33
Październik 0.33 0.33 0.33
Listopad 0.33 0.33 0.33
Grudzień 0.33 0.33 0.33
W procentach Miesięczna stopa zwrotu funduszu ubezpieczeniowego (PLZ)
2021 2022 2023*
Rocznie 4.03 4.03 4.03
** Obliczenia za rok

Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiągnięcie zwrotu z inwestycji znacznie powyżej poziomu inflacji w perspektywie długoterminowej poprzez inwestowanie w kapitałowe fundusze inwestycyjne typu ETF (ETF kapitałowe), które koncentrują się na spółkach z rynków rozwiniętych i rozwijających się bez ograniczenia do niektórych sektorów gospodarki. Kapitałowe fundusze inwestycyjne typu ETF to szczególne rodzaje funduszy inwestycyjnych będące przedmiotem obrotu na giełdach, które inwestują w akcje spółek i których celem inwestycyjnym jest kopiowanie rozwoju wybranego indeksu giełdowego, jego składu, a tym samym proporcjonalnego udziału spółek. Sam Fundusz nie monitoruje ani nie kopiuje żadnego indeksu i nie ma wskaźnika referencyjnego.

W celu zapewnienia niezbędnej płynności Fundusz może inwestować w ograniczonym zakresie (do 20%) w depozyty bankowe w bankach znajdujących się w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Struktura portfela Funduszu nie jest stała, ale z czasem może się zmieniać w zależności od warunków rynkowych. Przychody i dochody Funduszu są w pełni reinwestowane i nie są przeznaczone na wypłatę dywidendy. Zwrot z inwestycji i wartość inwestycji są w dużej mierze zależne od rozwoju aktywów bazowych i istnieje bezpośredni związek między zwrotem z inwestycji a wynikami Funduszu.

Fundusz jest denominowany w euro, ale aktywa bazowe mogą być denominowane w innych walutach, co oznacza, że na zysk z Funduszu mogą wpływać nie tylko wyniki aktywów, ale także kursy wymiany walut. Ryzyko walutowe nie jest zabezpieczane. Fundusz nie zapewnia żadnej gwarancji dochodu ani zwrotu z zainwestowanych środków.

NOVIS ETF Shares Insurance Fund
Nazwa aktywu bazowego ISIN Wskaźnik udziału Zysk (waluta aktywa podstawowego) Zysk (PLZ) Ważony zysk z funduszu (PLZ)
iShare MSCI EM - ACC (EUR) IE00B4L5YC18 7.74 % 3.10 % 4.17 % 0.32 %
iShare MSCI WORLD ETF (USD) US4642863926 92.26 % 2.96 % 5.46 % 5.04 %
Ogółem 100.00 % 5.36 %
iShare MSCI EM - ACC (EUR)
ISIN: IE00B4L5YC18
Zysk (waluta aktywa podstawowego): 3.10 %
Zysk (PLZ): 4.17 %
Wskaźnik udziału: 7.74 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 0.32 %
iShare MSCI WORLD ETF (USD)
ISIN: US4642863926
Zysk (waluta aktywa podstawowego): 2.96 %
Zysk (PLZ): 5.46 %
Wskaźnik udziału: 92.26 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 5.04 %
Ogółem
Wskaźnik udziału: 100.00 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 5.36 %
Dane na dzień 30. 06. 2024
Wykres zakresu dat: -
W procentach Miesięczna stopa zwrotu funduszu ubezpieczeniowego (PLZ)
2023 2024
Styczeń 4.64 3.41
Luty 0.43 2.61
Marzec -1.59 3.56
Kwiecień -0.74 -1.21
Maj 2.01 -0.15
Czerwiec -0.18 5.36
Lipiec 2.29 -
Sierpień 0.43 -
Wrzesień 1.81 -
Październik -7.48 -
Listopad 3.89 -
Grudzień 3.93 -
Wynik za ostatnie trzy lata
(2021 - 2023)
PLZ
-2.87 %
Wynik od początku
(31.12.2022)
PLZ
154.10 %

Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiągnięcie zwrotu z inwestycji powyżej poziomu inflacji w perspektywie długoterminowej poprzez inwestowanie w fundusze inwestycyjne typu ETF inwestujące na rynku złota (ETF złota), których zmiana wartości jest związana ze zmianą ceny złota. Sam Fundusz nie może przechowywać fizycznego złota lub metali szlachetnych, ale jego aktywa bazowe inwestują w fizyczne złoto lub metale szlachetne. W celu zapewnienia niezbędnej płynności Fundusz może inwestować w ograniczonym zakresie (do 20%) w depozyty bankowe w bankach znajdujących się w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Struktura portfela nie jest stała, ale z czasem może się zmieniać w zależności od warunków rynkowych. Przychody i dochody Funduszu są w pełni reinwestowane i nie są przeznaczone na wypłatę dywidendy.

Zwrot z inwestycji i wartość inwestycji są w dużej mierze zależne od rozwoju aktywów bazowych i istnieje bezpośredni związek między zwrotem z inwestycji a wynikami Funduszu. Fundusz jest denominowany w euro, ale aktywa bazowe mogą być denominowane w innych walutach, co oznacza, że na zysk z Funduszu mają wpływ nie tylko wyniki aktywów, ale także kursy wymiany walut.

Ryzyko walutowe nie jest zabezpieczane. Fundusz nie zapewnia żadnej gwarancji dochodu ani zwrotu z zainwestowanych środków. Fundusz nie monitoruje ani nie kopiuje żadnego indeksu i nie ma wskaźnika referencyjnego.

NOVIS Gold Insurance Fund
Nazwa aktywu bazowego ISIN Wskaźnik udziału Zysk (waluta aktywa podstawowego) Zysk (PLZ) Ważony zysk z funduszu (PLZ)
SPDR Gold Trust USD US78463V1070 100.00 % -0.73 % 1.68 % 1.68 %
Ogółem 100.00 % 1.68 %
SPDR Gold Trust USD
ISIN: US78463V1070
Zysk (waluta aktywa podstawowego): -0.73 %
Zysk (PLZ): 1.68 %
Wskaźnik udziału: 100.00 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 1.68 %
Ogółem
Wskaźnik udziału: 100.00 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 1.68 %
Dane na dzień 30. 06. 2024
Wykres zakresu dat: -
W procentach Miesięczna stopa zwrotu funduszu ubezpieczeniowego (PLZ)
2023 2024
Styczeń 4.87 0.28
Luty -3.48 -0.31
Marzec 5.45 7.77
Kwiecień -2.54 7.50
Maj 0.29 -2.28
Czerwiec -6.42 1.68
Lipiec 0.51 -
Sierpień 1.94 -
Wrzesień 2.11 -
Październik 2.28 -
Listopad -2.57 -
Grudzień -0.29 -
Wynik za ostatnie trzy lata
(2021 - 2023)
PLZ
9.11 %
Wynik od początku
(31.12.2022)
PLZ
109.93 %

Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiągnięcie zwrotu z inwestycji powyżej poziomu inflacji w perspektywie długoterminowej. Fundusz koncentruje się na inwestycjach w niepubliczne instrumenty kapitałowe (private equity) lub perspektywiczne spółki oraz projekty zarówno z rynków rozwiniętych, jak i rozwijających się, bez ograniczeń terytorialnych i bez koncentrowania się na niektórych sektorach gospodarki. Fundusz może obejmować inwestycje w projekty przyczyniające się do wzrostu gospodarki i tworzenia miejsc pracy w krajach rozwijających się i wschodzących. W tym celu Fundusz inwestuje w fundusze inwestycyjne lub kapitałowe fundusze inwestycyjne typu ETF (ETF kapitałowe), które starają się odzwierciedlać w jak największym stopniu indeksy notowanych spółek private equity. Głównymi aktywami wykorzystywanymi w tych funduszach są akcje i obligacje korporacyjne. W celu zapewnienia niezbędnej płynności Fundusz może inwestować w ograniczonym zakresie (do 20%) w depozyty bankowe w bankach znajdujących się w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Struktura portfela nie jest stała, ale z czasem może się zmieniać w zależności od warunków rynkowych. Przychody i dochody Funduszu są w pełni reinwestowane i nie są przeznaczone na wypłatę dywidendy. Zwrot z inwestycji i wartość inwestycji są w dużej mierze zależne od rozwoju aktywów bazowych i istnieje bezpośredni związek między zwrotem z inwestycji a wynikami Funduszu.

Fundusz jest denominowany w euro, ale aktywa bazowe mogą być denominowane w innych walutach, co oznacza, że na zysk z Funduszu mają wpływ nie tylko wyniki aktywów, ale także kursy wymiany walut. Ryzyko walutowe nie jest zabezpieczane. Fundusz nie zapewnia żadnej gwarancji dochodu ani zwrotu z zainwestowanych środków. Fundusz nie monitoruje ani nie kopiuje żadnego indeksu i nie ma wskaźnika referencyjnego.

NOVIS Entrepreneurial Insurance Fund
Nazwa aktywu bazowego ISIN Wskaźnik udziału Zysk (waluta aktywa podstawowego) Zysk (PLZ) Ważony zysk z funduszu (PLZ)
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD IE00B1TXHL60 31.89 % 2.50 % 3.57 % 1.14 %
ISHARES S&P LISTED PRIVATE USD (LN) IE00B1TXHL60 43.84 % 0.81 % 3.26 % 1.43 %
iShares Euro High Yield Corporate Bond EUR (GF) IE00B66F4759 14.06 % 0.17 % 1.21 % 0.17 %
responsAbility Micro and SME Finance Fund II LU1050624516 10.21 % 0.29 % 1.33 % 0.14 %
Ogółem 100.00 % 2.87 %
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD
ISIN: IE00B1TXHL60
Zysk (waluta aktywa podstawowego): 2.50 %
Zysk (PLZ): 3.57 %
Wskaźnik udziału: 31.89 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 1.14 %
ISHARES S&P LISTED PRIVATE USD (LN)
ISIN: IE00B1TXHL60
Zysk (waluta aktywa podstawowego): 0.81 %
Zysk (PLZ): 3.26 %
Wskaźnik udziału: 43.84 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 1.43 %
iShares Euro High Yield Corporate Bond EUR (GF)
ISIN: IE00B66F4759
Zysk (waluta aktywa podstawowego): 0.17 %
Zysk (PLZ): 1.21 %
Wskaźnik udziału: 14.06 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 0.17 %
responsAbility Micro and SME Finance Fund II
ISIN: LU1050624516
Zysk (waluta aktywa podstawowego): 0.29 %
Zysk (PLZ): 1.33 %
Wskaźnik udziału: 10.21 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 0.14 %
Ogółem
Wskaźnik udziału: 100.00 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 2.87 %
Dane na dzień 30. 06. 2024
Wykres zakresu dat: -
W procentach Miesięczna stopa zwrotu funduszu ubezpieczeniowego (PLZ)
2023 2024
Styczeń 6.41 1.60
Luty 1.07 0.90
Marzec -5.83 1.87
Kwiecień -2.06 0.47
Maj 1.71 -1.45
Czerwiec -0.49 2.87
Lipiec 3.70 -
Sierpień 1.32 -
Wrzesień 5.22 -
Październik -8.38 -
Listopad 6.36 -
Grudzień 5.62 -
Wynik za ostatnie trzy lata
(2021 - 2023)
PLZ
-2.96 %
Wynik od początku
(31.12.2022)
PLZ
158.85 %

Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiągnięcie zwrotu z inwestycji na poziomie inflacji w perspektywie długoterminowej poprzez inwestowanie w fundusze inwestycyjne typu ETF, które inwestują w zabezpieczone obligacje emitowane przez instytucje finansowe finansujące sektor nieruchomości, obligacje korporacyjne funduszy nieruchomości przeznaczone do finansowania projektów nieruchomości lub obligacji hipotecznych, bez ograniczeń terytorialnych. W celu zapewnienia niezbędnej płynności Fundusz może inwestować w ograniczonym zakresie (do 20%) w depozyty bankowe w bankach znajdujących się w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Struktura portfela nie jest stała, ale z czasem może się zmieniać w zależności od warunków rynkowych. Przychody i dochody Funduszu są w pełni reinwestowane i nie są przeznaczone na wypłatę dywidendy. Zwrot z inwestycji i wartość inwestycji są w dużej mierze zależne od rozwoju aktywów bazowych i istnieje bezpośredni związek między zwrotem z inwestycji a wynikami Funduszu.

Fundusz jest denominowany w euro, ale aktywa bazowe mogą być denominowane w innych walutach, co oznacza, że na zysk z Funduszu mają wpływ nie tylko wyniki aktywów, ale także kursy wymiany walut. Ryzyko walutowe nie jest zabezpieczane. Fundusz nie zapewnia żadnej gwarancji dochodu ani zwrotu z zainwestowanych środków. Fundusz nie monitoruje ani nie kopiuje żadnego indeksu i nie ma wskaźnika referencyjnego.

NOVIS Mortgage Insurance Fund
Nazwa aktywu bazowego ISIN Wskaźnik udziału Zysk (waluta aktywa podstawowego) Zysk (PLZ) Ważony zysk z funduszu (PLZ)
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF IE00B3B8Q275 100.00 % 0.65 % 1.71 % 1.71 %
Ogółem 100.00 % 1.71 %
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF
ISIN: IE00B3B8Q275
Zysk (waluta aktywa podstawowego): 0.65 %
Zysk (PLZ): 1.71 %
Wskaźnik udziału: 100.00 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 1.71 %
Ogółem
Wskaźnik udziału: 100.00 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 1.71 %
Dane na dzień 30. 06. 2024
Wykres zakresu dat: -
W procentach Miesięczna stopa zwrotu funduszu ubezpieczeniowego (PLZ)
2023 2024
Styczeń 1.53 -0.76
Luty -1.11 -1.05
Marzec 0.12 0.91
Kwiecień -2.05 -0.34
Maj -0.24 -1.42
Czerwiec -2.65 1.71
Lipiec -0.33 -
Sierpień 1.55 -
Wrzesień 2.34 -
Październik -3.13 -
Listopad -0.36 -
Grudzień 2.29 -
Wynik za ostatnie trzy lata
(2021 - 2023)
PLZ
-13.45 %
Wynik od początku
(31.12.2022)
PLZ
7.65 %

Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiągnięcie zwrotu z inwestycji powyżej poziomu inflacji w perspektywie długoterminowej poprzez inwestowanie w alternatywne fundusze inwestycyjne, w szczególności fundusze typu Family office. Fundusze te inwestują w znacznym stopniu w nienotowane na giełdzie akcje (30-70%) i obligacje (30-70%), a ograniczoną część inwestycji (do 30%) mogą stanowić różne inne aktywa (np. nieruchomości, dzieła sztuki i kolekcje lub metale szlachetne lub kamienie szlachetne). Fundusz może również inwestować w aktywa nastawione na stabilny wzrost przez długi okres czasu. Fundusz nie ma ograniczeń geograficznych ani ograniczeń ze względu na sektor gospodarki. W celu zapewnienia niezbędnej płynności Fundusz może inwestować w ograniczonym zakresie (do 20%) w depozyty bankowe w bankach znajdujących się w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Struktura portfela nie jest stała, ale z czasem może się zmieniać w zależności od warunków rynkowych. Przychody i dochody Funduszu są w pełni reinwestowane i nie są przeznaczone na wypłatę dywidendy. Zwrot z inwestycji i wartość inwestycji są w dużej mierze zależne od rozwoju aktywów bazowych i istnieje bezpośredni związek między zwrotem z inwestycji a wynikami Funduszu. Fundusz jest denominowany w euro, ale aktywa bazowe mogą być denominowane w innych walutach, co oznacza, że na zysk z Funduszu mają wpływ nie tylko wyniki aktywów, ale także kursy wymiany walut.

Ryzyko walutowe nie jest zabezpieczane. Fundusz nie zapewnia żadnej gwarancji dochodu ani zwrotu z zainwestowanych środków. Fundusz nie monitoruje ani nie kopiuje żadnego indeksu i nie ma wskaźnika referencyjnego.

NOVIS Family Office Insurance Fund
Nazwa aktywu bazowego ISIN Wskaźnik udziału Zysk (waluta aktywa podstawowego) Zysk (PLZ) Ważony zysk z funduszu (PLZ)
BP Family Office EUR THES (in liquidation) LI0287824523 74.91 % 0.00 % 1.04 % 0.78 %
UBS Bond Inflation – linked Global (EUR hedged) Q-acc. LU1240775087 7.30 % 0.90 % 1.95 % 0.14 %
Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR © LU1681048630 10.51 % 0.05 % 1.09 % 0.12 %
UBS (Lux) Bond SICAV – China Fixed Income (EUR) Q-acc. LU1717043910 7.28 % 1.56 % 2.62 % 0.19 %
Ogółem 100.00 % 1.23 %
BP Family Office EUR THES (in liquidation)
ISIN: LI0287824523
Zysk (waluta aktywa podstawowego): 0.00 %
Zysk (PLZ): 1.04 %
Wskaźnik udziału: 74.91 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 0.78 %
UBS Bond Inflation – linked Global (EUR hedged) Q-acc.
ISIN: LU1240775087
Zysk (waluta aktywa podstawowego): 0.90 %
Zysk (PLZ): 1.95 %
Wskaźnik udziału: 7.30 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 0.14 %
Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR ©
ISIN: LU1681048630
Zysk (waluta aktywa podstawowego): 0.05 %
Zysk (PLZ): 1.09 %
Wskaźnik udziału: 10.51 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 0.12 %
UBS (Lux) Bond SICAV – China Fixed Income (EUR) Q-acc.
ISIN: LU1717043910
Zysk (waluta aktywa podstawowego): 1.56 %
Zysk (PLZ): 2.62 %
Wskaźnik udziału: 7.28 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 0.19 %
Ogółem
Wskaźnik udziału: 100.00 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 1.23 %
Dane na dzień 30. 06. 2024
Wykres zakresu dat: -
W procentach Miesięczna stopa zwrotu funduszu ubezpieczeniowego (PLZ)
2023 2024
Styczeń 3.09 -0.03
Luty 0.09 0.70
Marzec -0.95 -0.27
Kwiecień -1.91 -0.30
Maj -1.10 -1.57
Czerwiec -1.77 1.23
Lipiec -0.33 -
Sierpień 0.41 -
Wrzesień 2.56 -
Październik -4.74 -
Listopad -1.30 -
Grudzień 0.70 -
Wynik za ostatnie trzy lata
(2021 - 2023)
PLZ
-6.46 %
Wynik od początku
(31.12.2022)
PLZ
25.47 %

Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiągnięcie zwrotu z inwestycji znacznie powyżej poziomu zwrotu z indeksu akcji w perspektywie długoterminowej poprzez inwestowanie w mieszane fundusze inwestycyjne skoncentrowane na spółkach o wysokiej wartości marki, w przypadku których wartość marki nie znalazła dotychczas odzwierciedlenia we wzroście ceny ich akcji. Fundusz inwestuje w jeden lub wszystkie subfundusze parasolowego funduszu inwestycyjnego „Wealth Fund”. Subfundusze inwestują w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, które są zatwierdzone lub są przedmiotem obrotu na rynkach regulowanych w Unii Europejskiej lub poza nią i obejmują akcje, skrypty dłużne, otwarte fundusze inwestycyjne podlegające dyrektywie UE (UCITS) oraz pochodne odpowiedniki w sektorach gospodarki i bez ograniczeń geograficznych.

W celu zapewnienia niezbędnej płynności Fundusz może inwestować w ograniczonym zakresie (do 20%) w depozyty bankowe w bankach znajdujących się w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Struktura portfela nie jest stała, ale z czasem może się zmieniać w zależności od warunków rynkowych. Przychody i dochody Funduszu są w pełni reinwestowane i nie są przeznaczone na wypłatę dywidendy.

Zwrot z inwestycji i wartość inwestycji są w dużej mierze zależne od rozwoju aktywów bazowych i istnieje bezpośredni związek między zwrotem z inwestycji a wynikami Funduszu. Fundusz nie zapewnia żadnej gwarancji dochodu ani zwrotu z zainwestowanych środków. Fundusz nie monitoruje ani nie kopiuje żadnego indeksu i nie ma wskaźnika referencyjnego..

NOVIS World Brands Insurance Fund
Nazwa aktywu bazowego ISIN Wskaźnik udziału Zysk (waluta aktywa podstawowego) Zysk (PLZ) Ważony zysk z funduszu (PLZ)
IP PENSIONPLN BAL-EUR A FUND LU2053090630 47.63 % 1.63 % 2.69 % 1.28 %
IP PENSN PLN CH-EUR A FUND LU2053090804 52.37 % 1.58 % 2.64 % 1.38 %
Ogółem 100.00 % 2.67 %
IP PENSIONPLN BAL-EUR A FUND
ISIN: LU2053090630
Zysk (waluta aktywa podstawowego): 1.63 %
Zysk (PLZ): 2.69 %
Wskaźnik udziału: 47.63 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 1.28 %
IP PENSN PLN CH-EUR A FUND
ISIN: LU2053090804
Zysk (waluta aktywa podstawowego): 1.58 %
Zysk (PLZ): 2.64 %
Wskaźnik udziału: 52.37 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 1.38 %
Ogółem
Wskaźnik udziału: 100.00 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 2.67 %
Dane na dzień 30. 06. 2024
Wykres zakresu dat: -
W procentach Miesięczna stopa zwrotu funduszu ubezpieczeniowego (PLZ)
2023 2024
Styczeń 0.81 3.08
Luty -0.68 1.16
Marzec -0.90 0.72
Kwiecień -2.97 0.77
Maj 3.39 -0.35
Czerwiec -2.35 2.67
Lipiec 1.64 -
Sierpień 1.47 -
Wrzesień 0.78 -
Październik -6.92 -
Listopad 5.71 -
Grudzień 2.64 -
Wynik za ostatnie trzy lata
(2021 - 2023)
PLZ
-8.66 %
Wynik od początku
(31.12.2022)
PLZ
28.81 %

Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiągnięcie w perspektywie długoterminowej zwrotu z inwestycji znacznie przewyższającego poziom inflacji poprzez inwestowanie w fundusze inwestycyjne lub fundusze będące przedmiotem obrotu giełdowego ukierunkowane na akcje spółek, które rozwijają i zapewniają moc obliczeniową (tzw. przetwarzanie w chmurze) lub innych spółek technologicznych, bez ograniczeń geograficznych. W celu zapewnienia niezbędnej płynności Fundusz może inwestować w ograniczonym zakresie (do 20%) w depozyty bankowe w bankach znajdujących się w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Struktura portfela nie jest stała, ale z czasem może się zmieniać w zależności od warunków rynkowych. Przychody i dochody Funduszu są w pełni reinwestowane i nie są przeznaczone na wypłatę dywidendy.

Zwrot z inwestycji i wartość inwestycji są w dużej mierze zależne od rozwoju aktywów bazowych i istnieje bezpośredni związek między zwrotem z inwestycji a wynikami Funduszu. Fundusz jest denominowany w euro, ale aktywa bazowe mogą być denominowane w innych walutach, co oznacza, że na zysk z Funduszu mają wpływ nie tylko wyniki aktywów, ale także kursy wymiany walut.

Ryzyko walutowe nie jest zabezpieczane. Fundusz nie zapewnia żadnej gwarancji dochodu ani zwrotu z zainwestowanych środków. Fundusz nie monitoruje ani nie kopiuje żadnego indeksu i nie ma wskaźnika referencyjnego.

Instrumenty bazowe NOVIS Digital Assets Fundusz Ubezpieczeniowy
Nazwa aktywu bazowego ISIN Wskaźnik udziału Zysk (waluta aktywa podstawowego) Zysk (PLZ) Ważony zysk z funduszu (PLZ)
Bank Deposits EUR Bank Deposits 20.00 % 0.00 % 1.04 % 0.21 %
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF USD Acc. IE00BF16M727 31.36 % 4.06 % 6.59 % 2.07 %
First Trust Cloud Computing UCITS ETF USD Acc. IE00BFD2H405 33.00 % 3.11 % 5.62 % 1.85 %
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc. IE00BLCHJB90 15.64 % -1.39 % 1.01 % 0.16 %
Ogółem 100.00 % 4.29 %
Bank Deposits EUR
ISIN: Bank Deposits
Zysk (waluta aktywa podstawowego): 0.00 %
Zysk (PLZ): 1.04 %
Wskaźnik udziału: 20.00 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 0.21 %
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF USD Acc.
ISIN: IE00BF16M727
Zysk (waluta aktywa podstawowego): 4.06 %
Zysk (PLZ): 6.59 %
Wskaźnik udziału: 31.36 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 2.07 %
First Trust Cloud Computing UCITS ETF USD Acc.
ISIN: IE00BFD2H405
Zysk (waluta aktywa podstawowego): 3.11 %
Zysk (PLZ): 5.62 %
Wskaźnik udziału: 33.00 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 1.85 %
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc.
ISIN: IE00BLCHJB90
Zysk (waluta aktywa podstawowego): -1.39 %
Zysk (PLZ): 1.01 %
Wskaźnik udziału: 15.64 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 0.16 %
Ogółem
Wskaźnik udziału: 100.00 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 4.29 %
Dane na dzień 30. 06. 2024
Wykres zakresu dat: -
W procentach Miesięczna stopa zwrotu funduszu ubezpieczeniowego (PLZ)
2023 2024
Styczeń 7.18 5.71
Luty 3.53 0.40
Marzec -0.72 0.69
Kwiecień -5.64 -1.30
Maj 13.35 -2.99
Czerwiec -0.66 4.29
Lipiec 1.83 -
Sierpień 0.99 -
Wrzesień 1.58 -
Październik -8.65 -
Listopad 8.06 -
Grudzień 6.43 -
Wynik za ostatnie trzy lata
(2021 - 2023)
PLZ
-5.07 %
Wynik od początku
(31.12.2022)
PLZ
246.61 %

Ryzyko inwestycyjne ponosi klient, chyba że określono inaczej dla konkretnego funduszu.