NOVIS OFERUJE TE SAME USŁUGI Z RÓWNĄ SZYBKOŚCIĄ I JAKOŚCIĄ JAK PRZED PANDEMIĄ. Kliknij, aby uzyskać więcej informacji

Fundusze NOVIS

NOVIS Fixed Income Fundusz  Ubezpieczeniowy inwestuje bezpośrednio lub pośrednio w obligacje rządowe i obligacje korporacyjne o stałym oprocentowaniu, które stanowią większość inwestycji, natomiast dłużne papiery wartościowe o zmiennym oprocentowaniu mogą mieć niewielki udział. Oczekuje się, choć nie jest to gwarantowane, że NOVIS Fixed Income Fundusz Ubezpieczeniowy będzie charakteryzował się mniejszą zmiennością i relatywnie stabilnymi dodatnimi wynikami.

NOVIS Fixed Income Fundusz  Ubezpieczeniowy
Nazwa aktywu bazowego ISIN Wskaźnik udziału Zysk (waluta aktywa podstawowego) Zysk (PLZ) Ważony zysk z funduszu (PLZ)
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A1-acc LU0415181899 49.71 % -0.07 % 0.51 % 0.25 %
Invesco Bond Fund LU1775947762 50.29 % 0.49 % 1.77 % 0.89 %
Ogółem 100.00 % 1.14 %
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A1-acc
ISIN: LU0415181899
Zysk (waluta aktywa podstawowego): -0.07 %
Zysk (PLZ): 0.51 %
Wskaźnik udziału: 49.71 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 0.25 %
Invesco Bond Fund
ISIN: LU1775947762
Zysk (waluta aktywa podstawowego): 0.49 %
Zysk (PLZ): 1.77 %
Wskaźnik udziału: 50.29 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 0.89 %
Ogółem
Wskaźnik udziału: 100.00 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 1.14 %
Dane na dzień 29. 02. 2020
Wykres zakresu dat: -
W procentach Miesięczna stopa zwrotu funduszu ubezpieczeniowego (PLZ)
2019 2020
Styczeń - 2.75
Luty - 1.14
Marzec - -
Kwiecień - -
Maj - -
Czerwiec - -
Lipiec - -
Sierpień - -
Wrzesień - -
Październik - -
Listopad 2.26 -
Grudzień -1.69 -

NOVIS Global Select Fundusz Ubezpieczeniowy inwestuje bezpośrednio lub pośrednio w akcje notowane na głównych światowych giełdach papierów wartościowych, które stanowią większość inwestycji. Niewielki udział może być inwestowany w obligacje korporacyjne lub obligacje rządowe. Oczekuje się, choć nie jest to gwarantowane, że NOVIS Global Select Fundusz Ubezpieczeniowy może osiągać wysokie wyniki z powodu dużego udziału akcji, ale także wiąże się z większym ryzykiem wahań jego wartości, które jest częściowo równoważone przez szeroką globalną dywersyfikację aktywów. Celem Funduszu jest inwestowanie przede wszystkim w fundusze inwestycyjne, które mają niższy wskaźnik kosztów niż średnie koszty funduszy inwestycyjnych.

NOVIS Global Select Fundusz Ubezpieczeniowy
Nazwa aktywu bazowego ISIN Wskaźnik udziału Zysk (waluta aktywa podstawowego) Zysk (PLZ) Ważony zysk z funduszu (PLZ)
UBS LUX INST-KEY GLB EQY-AAE FUND LU0155225690 48.72 % -7.40 % -6.86 % -3.34 %
Invesco Global Income Fund A EUR LU1097688714 30.35 % -2.69 % -2.13 % -0.65 %
UBS LUX MD TRM BND EUR-IA 1AC FUND LU0441486411 20.94 % -0.06 % 0.52 % 0.11 %
Ogółem 100.00 % -3.88 %
UBS LUX INST-KEY GLB EQY-AAE FUND
ISIN: LU0155225690
Zysk (waluta aktywa podstawowego): -7.40 %
Zysk (PLZ): -6.86 %
Wskaźnik udziału: 48.72 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): -3.34 %
Invesco Global Income Fund A EUR
ISIN: LU1097688714
Zysk (waluta aktywa podstawowego): -2.69 %
Zysk (PLZ): -2.13 %
Wskaźnik udziału: 30.35 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): -0.65 %
UBS LUX MD TRM BND EUR-IA 1AC FUND
ISIN: LU0441486411
Zysk (waluta aktywa podstawowego): -0.06 %
Zysk (PLZ): 0.52 %
Wskaźnik udziału: 20.94 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 0.11 %
Ogółem
Wskaźnik udziału: 100.00 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): -3.88 %
Dane na dzień 29. 02. 2020
Wykres zakresu dat: -
W procentach Miesięczna stopa zwrotu funduszu ubezpieczeniowego (PLZ)
2019 2020
Styczeń - 1.23
Luty - -3.88
Marzec - -
Kwiecień - -
Maj - -
Czerwiec - -
Lipiec - -
Sierpień - -
Wrzesień - -
Październik - -
Listopad 2.96 -
Grudzień -0.41 -

NOVIS Sustainability Fundusz Ubezpieczeniowy inwestuje bezpośrednio lub pośrednio w akcje lub obligacje spółek, które spełniają surowe kryteria ładu korporacyjnego oraz kryteria środowiskowe i społeczne. Minimalne wymagane kryteria oparte są na kryteriach ONZ dotyczących inwestycji ESG. Kolejnym celem Funduszu jest inwestowanie w spółki spełniające kryteria inwestycji oddziaływujących, podczas gdy Fundusz stosuje publicznie dostępne definicje inwestycji oddziaływujących przy podejmowaniu decyzji o wyborze papierów wartościowych. Oczekuje się, choć nie jest to gwarantowane, że NOVIS Sustainability Fundusz Ubezpieczeniowy może osiągać wysokie wyniki z powodu dużego udziału akcji, ale wiąże się również z większym ryzykiem wahań jego wartości.

NOVIS Sustainability Fundusz Ubezpieczeniowy
Nazwa aktywu bazowego ISIN Wskaźnik udziału Zysk (waluta aktywa podstawowego) Zysk (PLZ) Ważony zysk z funduszu (PLZ)
UBS Global Sustainable Q-acc LU1240780160 49.24 % -6.90 % -5.72 % -2.81 %
INVESCO Fds Inv Sust Alloc Fd A EUR Cap LU1701702372 50.76 % -3.39 % -2.82 % -1.43 %
Ogółem 100.00 % -4.25 %
UBS Global Sustainable Q-acc
ISIN: LU1240780160
Zysk (waluta aktywa podstawowego): -6.90 %
Zysk (PLZ): -5.72 %
Wskaźnik udziału: 49.24 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): -2.81 %
INVESCO Fds Inv Sust Alloc Fd A EUR Cap
ISIN: LU1701702372
Zysk (waluta aktywa podstawowego): -3.39 %
Zysk (PLZ): -2.82 %
Wskaźnik udziału: 50.76 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): -1.43 %
Ogółem
Wskaźnik udziału: 100.00 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): -4.25 %
Dane na dzień 29. 02. 2020
Wykres zakresu dat: -
W procentach Miesięczna stopa zwrotu funduszu ubezpieczeniowego (PLZ)
2019 2020
Styczeń - 2.02
Luty - -4.25
Marzec - -
Kwiecień - -
Maj - -
Czerwiec - -
Lipiec - -
Sierpień - -
Wrzesień - -
Październik - -
Listopad 5.10 -
Grudzień -0.96 -

Ten fundusz ubezpieczeniowy oferuje stuprocentową gwarancję kapitału przez cały okres obowiązywania Umowy ubezpieczenia. Ponadto oferuje on gwarantowany wzrost wartości funduszu ubezpieczeniowego, a także wzrosty miesięczne, które na koniec każdego roku publikowane są przez zakład ubezpieczeń na jego witrynie internetowej, jako wiążące na okres następnych dwunastu miesięcy.

Od początku istnienia tego funduszu w latach 2014 do 2019, gwarantowana i zapisana stopa zwrotu dla klientów wynosiła 0,33% miesięcznie czyli 4,03% rocznie. Na pozytywną ocenę rocznej kwoty miały wpływ odstetki z odsetek, ponieważ ich ocena dokonywana jest w okresach miesięcznych.

NOVIS Gwarantowanie Rosnący Fundusz Ubezpieczeniowy stanowi niezwykle atrakcyjną alternatywę do rachunków terminowych, książeczek oszczędnościowych, oraz kas oszczędnościowo-budowlanych.

Ubezpieczyciel zobowiązuje się do corocznego publikowania w grudniu na swojej stronie internetowej, gwarantowane stopy zwrotu NOVIS Gwarantowanie Rosnącego Funduszu Ubezpieczeniowego na następny rok kalendarzowy.

Rada Dyrektorów Towarzystwa Ubezpieczeniowego NOVIS zatwierdziła gwarantowanej stopę zwrotu NOVIS Gwarantowanie Rosnącego Funduszu Ubezpieczeniowego dla klientów w Polsce do 2020 roku w wysokości 0,33% miesięcznie, co stanowi 4,03% w skali roku.

Dla pewnej grupy klientów może zostać uzgodniona inna wysokość stopy zwrotu.  W takim przypadku stopa zwrotu zostanie ustalona bezpośrednio w Umowie ubezpieczenia lub w OWU. Takie porozumienie będzie możliwe tylko wtedy, gdy klient spełni dodatkowe kryteria określone w Umowie ubezpieczenia.

Stopa zwrotu  z inwestycji w 2019 w ujęciu rocznym.
W procentach Miesięczna stopa zwrotu funduszu ubezpieczeniowego (PLZ)
2018 2019 2020
Styczeń 0.33 0.33 0.33
Luty 0.33 0.33 0.33
Marzec 0.33 0.33 0.33
Kwiecień 0.33 0.33 0.33
Maj 0.33 0.33 0.33
Czerwiec 0.33 0.33 0.33
Lipiec 0.33 0.33 0.33
Sierpień 0.33 0.33 0.33
Wrzesień 0.33 0.33 0.33
Październik 0.33 0.33 0.33
Listopad 0.33 0.33 0.33
Grudzień 0.33 0.33 0.33
W procentach Miesięczna stopa zwrotu funduszu ubezpieczeniowego (PLZ)
2018 2019 2020*
Rocznie 4.03 4.03 4.03
** Obliczenia za rok
 

NOVIS ETF Akcyjny Fundusz Ubezpieczeniowy jest niegwarantowanym funduszem ubezpieczeniowym. Firma ubezpieczeniowa inwestuje środki tego funduszu w bardzo popularne i atrakcyjne instrumenty ETF odwzorowujące indeks giełdowy, preferowane ze względu na bardzo niskie koszty.

Zachowanie funduszy ETF zależy od zachowań  indeksów giełdowych z którymi są związane. Tytuły uczestnictwa ETF charakteryzują się długofalową tendencją wzrostową, mogą jednak w perspektywie krótko- lub średnioterminowej wykazywać utratę wartości.

Klienci NOVIS minimalizują koszty nie tylko przez zastosowanie funduszy o niskich opłatach za zarządzanie, ale także dzięki temu, że ich inwestycje nie są narażone na dodatkowe koszty wynikające z zarzadzania aktywami niebezpośrednio, przez zewnętrzną firmę zarządzającą. Opłaty te są znaczące, i w perspektywie długoterminowej ich brak może przekładać się na wzrost wartości funduszy dla klientów o ponad 50% lub więcej, dzięki unikaniu podwójnych opłat.

Instrumenty bazowe NOVIS ETF Akcyjny Fundusz Ubezpieczeniowy
Nazwa aktywu bazowego ISIN Wskaźnik udziału Zysk (waluta aktywa podstawowego) Zysk (PLZ) Ważony zysk z funduszu (PLZ)
iShare MSCI WORLD ETF (USD) US4642863926 79.75 % -8.52 % -7.36 % -5.87 %
iShare MSCI EM - ACC (EUR) IE00B4L5YC18 19.92 % -3.69 % -3.13 % -0.62 %
iShare MSCI EM - ACC (USD) IE00B4L5YC18 0.33 % -3.94 % -2.73 % -0.01 %
Ogółem 100.00 % -6.50 %
iShare MSCI WORLD ETF (USD)
ISIN: US4642863926
Zysk (waluta aktywa podstawowego): -8.52 %
Zysk (PLZ): -7.36 %
Wskaźnik udziału: 79.75 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): -5.87 %
iShare MSCI EM - ACC (EUR)
ISIN: IE00B4L5YC18
Zysk (waluta aktywa podstawowego): -3.69 %
Zysk (PLZ): -3.13 %
Wskaźnik udziału: 19.92 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): -0.62 %
iShare MSCI EM - ACC (USD)
ISIN: IE00B4L5YC18
Zysk (waluta aktywa podstawowego): -3.94 %
Zysk (PLZ): -2.73 %
Wskaźnik udziału: 0.33 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): -0.01 %
Ogółem
Wskaźnik udziału: 100.00 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): -6.50 %
Dane na dzień 29. 02. 2020
Wykres zakresu dat: -
W procentach Miesięczna stopa zwrotu funduszu ubezpieczeniowego (PLZ)
2019 2020
Styczeń 6.72 2.68
Luty 5.29 -6.50
Marzec 1.91 -
Kwiecień 3.89 -
Maj -4.36 -
Czerwiec 1.59 -
Lipiec 4.88 -
Sierpień -1.48 -
Wrzesień 4.88 -
Październik -1.81 -
Listopad 5.58 -
Grudzień -0.79 -
Wynik za ostatnie trzy lata
(2017 - 2019)
PLZ
27.27 %
Wynik od początku
(01.01.2014-31.12.2019)
PLZ
95.81 %
 

Fundusz Ubezpieczeniowy jest wewnętrznym Funduszem Ubezpieczyciela. Fundusz jest funduszem niegwarantowanym, co oznacza, że ubezpieczający ponosi pełne ryzyko inwestycyjne, a Ubezpieczyciel nie zapewnia gwarancji zwrotu kapitału ani zysku. Towarzystwo ubezpieczeniowe inwestuje środki Funduszu w fundusze złota ETF (Exchange Traded Fund), kopiując zmiany w cenie złota i nie inwestując w fizyczne złoto lub inne metale szlachetne. Biorąc pod uwagę, że kształtowanie się ceny złota zmienia się, wartość Funduszu również może wykazać utratę wartości.

Instrumenty bazowe NOVIS Gold Fundusz Ubezpieczeniowy
Nazwa aktywu bazowego ISIN Wskaźnik udziału Zysk (waluta aktywa podstawowego) Zysk (PLZ) Ważony zysk z funduszu (PLZ)
SPDR Gold Trust USD US78463V1070 100.00 % 3.73 % 5.04 % 5.04 %
Ogółem 100.00 % 5.04 %
SPDR Gold Trust USD
ISIN: US78463V1070
Zysk (waluta aktywa podstawowego): 3.73 %
Zysk (PLZ): 5.04 %
Wskaźnik udziału: 100.00 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 5.04 %
Ogółem
Wskaźnik udziału: 100.00 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 5.04 %
Dane na dzień 29. 02. 2020
Wykres zakresu dat: -
W procentach Miesięczna stopa zwrotu funduszu ubezpieczeniowego (PLZ)
2019 2020
Styczeń 1.99 6.90
Luty 1.46 5.04
Marzec -0.85 -
Kwiecień -1.05 -
Maj 1.26 -
Czerwiec 6.10 -
Lipiec 4.71 -
Sierpień 10.94 -
Wrzesień -1.58 -
Październik -5.08 -
Listopad 0.08 -
Grudzień 0.31 -
Wynik za ostatnie trzy lata
(2017 - 2019)
PLZ
17.09 %
Wynik od początku
(01.01.2014-31.12.2019)
PLZ
48.00 %
 

NOVIS Przedsiębiorstw Ubezpieczeniowy Fundusz jest niegwarantowanym funduszem ubezpieczeniowym. Środki tego funduszu zasilają finansowo przedsiębiorstwa o obiecującym potencjale rozwoju, poprzez udział w ich kapitale zakładowym. Ubezpieczający będzie bezpośrednio korzystać ze wzrostu wartości spółek. Oznacza to inwestowanie środków finansowych w sposób dostępny wyłącznie dla dużych inwestorów.

Inną formę inwestycji reprezentują Fundusze ETF High Yield o wysokiej stopie zwrotu funkcjonujące na bazie dziennych wycen. W tym przypadku spodziewać się należy najwyższej zmienności stóp zwrotu funduszy. Są one szczególnie odpowiednie dla inwestorów gotowych ponosić ryzyko także w długoterminowej perspektywie.

Instrumenty bazowe NOVIS Przedsiębiorstw Fundusz Ubezpieczeniowy
Nazwa aktywu bazowego ISIN Wskaźnik udziału Zysk (waluta aktywa podstawowego) Zysk (PLZ) Ważony zysk z funduszu (PLZ)
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD IE00B1TXHL60 66.85 % -6.49 % -5.95 % -3.98 %
iShares Euro High Yield Corporate Bond EUR (GF) IE00B66F4759 0.39 % -1.56 % -0.99 % 0.00 %
responsAbility Micro and SME Finance Fund II LU1050624516 32.76 % 0.23 % 0.82 % 0.27 %
Ogółem 100.00 % -3.71 %
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD
ISIN: IE00B1TXHL60
Zysk (waluta aktywa podstawowego): -6.49 %
Zysk (PLZ): -5.95 %
Wskaźnik udziału: 66.85 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): -3.98 %
iShares Euro High Yield Corporate Bond EUR (GF)
ISIN: IE00B66F4759
Zysk (waluta aktywa podstawowego): -1.56 %
Zysk (PLZ): -0.99 %
Wskaźnik udziału: 0.39 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 0.00 %
responsAbility Micro and SME Finance Fund II
ISIN: LU1050624516
Zysk (waluta aktywa podstawowego): 0.23 %
Zysk (PLZ): 0.82 %
Wskaźnik udziału: 32.76 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 0.27 %
Ogółem
Wskaźnik udziału: 100.00 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): -3.71 %
Dane na dzień 29. 02. 2020
Wykres zakresu dat: -
W procentach Miesięczna stopa zwrotu funduszu ubezpieczeniowego (PLZ)
2019 2020
Styczeń 6.65 3.44
Luty 5.31 -3.71
Marzec 0.85 -
Kwiecień 5.82 -
Maj -2.72 -
Czerwiec 0.90 -
Lipiec 5.27 -
Sierpień 1.04 -
Wrzesień 4.68 -
Październik -3.30 -
Listopad 4.87 -
Grudzień -0.38 -
Wynik za ostatnie trzy lata
(2017 - 2019)
PLZ
25.60 %
Wynik od początku
(01.01.2014-31.12.2019)
PLZ
80.78 %
 

NOVIS Hipoteczny Fundusz Ubezpieczeniowy jest niegwarantowanym funduszem ubezpieczeniowym. Firma ubezpieczeniowa inwestuje środki z tego  funduszu przede wszystkim w obligacje hipoteczne i inne instrumenty finansowe, zabezpieczone prawami zastawu lub których wartość zależna jest od wartości nieruchomości.

W przyszłości ze środków tego funduszu będą udzielane kredyty zabezpieczone na nieruchomościach lub przyszłymi przychodami z wynajmu nieruchomości. Przychody tego funduszu ubezpieczeniowego bedą pochodzić bezpośrednio z zapłaconych odsetek od udzielonych kredytów indywidualnych.

Instrumenty bazowe NOVIS Hipoteczny Fundusz Ubezpieczeniowy
Nazwa aktywu bazowego ISIN Wskaźnik udziału Zysk (waluta aktywa podstawowego) Zysk (PLZ) Ważony zysk z funduszu (PLZ)
Dlhopisy HB REAVIS 2020 SK4120010554 1.15 % -0.17 % 0.41 % 0.00 %
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF IE00B3B8Q275 98.85 % 0.63 % 1.22 % 1.20 %
Ogółem 100.00 % 1.21 %
Dlhopisy HB REAVIS 2020
ISIN: SK4120010554
Zysk (waluta aktywa podstawowego): -0.17 %
Zysk (PLZ): 0.41 %
Wskaźnik udziału: 1.15 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 0.00 %
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF
ISIN: IE00B3B8Q275
Zysk (waluta aktywa podstawowego): 0.63 %
Zysk (PLZ): 1.22 %
Wskaźnik udziału: 98.85 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 1.20 %
Ogółem
Wskaźnik udziału: 100.00 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 1.21 %
Dane na dzień 29. 02. 2020
Wykres zakresu dat: -
W procentach Miesięczna stopa zwrotu funduszu ubezpieczeniowego (PLZ)
2019 2020
Styczeń -0.45 1.97
Luty 1.30 1.21
Marzec 0.84 -
Kwiecień -0.34 -
Maj 0.52 -
Czerwiec -0.12 -
Lipiec 1.64 -
Sierpień 3.36 -
Wrzesień -0.75 -
Październik -3.67 -
Listopad 1.55 -
Grudzień -2.08 -
Wynik za ostatnie trzy lata
(2017 - 2019)
PLZ
-0.61 %
Wynik od początku
(01.01.2014-31.12.2019)
PLZ
14.79 %
 

NOVIS Family Office Fundusz Ubezpieczeniowy jest niegwarantowanym funduszem ubezpieczeniowym. Ubezpieczyciel inwestuje środki tego funduszu ubezpieczeniowego w jeden lub kilka funduszy Family Office. W przypadku funduszy Family Office aktywa bazowe są przeznaczone dla inwestorów kwalifikowanych.

Możliwe jest inwestowanie środków inwestycyjnych  tego funduszu w instrumenty finansowe, których strategia oparta jest na długoterminowej stopie zwrotu i stabilnym wzroście. Przykładem takiej strategii są inwestycje w uczelnie prywatne w USA.

Instrumenty bazowe NOVIS Family Office Fundusz Ubezpieczeniowy
Nazwa aktywu bazowego ISIN Wskaźnik udziału Zysk (waluta aktywa podstawowego) Zysk (PLZ) Ważony zysk z funduszu (PLZ)
ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND FUND US4642885135 11.47 % -2.50 % -1.27 % -0.15 %
ISHARES EURO HY CORP BND (GY) EUR IE00B66F4759 11.60 % -1.55 % -0.97 % -0.11 %
BP Family Office EUR THES LI0287824523 76.93 % 0.25 % 0.83 % 0.64 %
Ogółem 100.00 % 0.38 %
ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND FUND
ISIN: US4642885135
Zysk (waluta aktywa podstawowego): -2.50 %
Zysk (PLZ): -1.27 %
Wskaźnik udziału: 11.47 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): -0.15 %
ISHARES EURO HY CORP BND (GY) EUR
ISIN: IE00B66F4759
Zysk (waluta aktywa podstawowego): -1.55 %
Zysk (PLZ): -0.97 %
Wskaźnik udziału: 11.60 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): -0.11 %
BP Family Office EUR THES
ISIN: LI0287824523
Zysk (waluta aktywa podstawowego): 0.25 %
Zysk (PLZ): 0.83 %
Wskaźnik udziału: 76.93 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 0.64 %
Ogółem
Wskaźnik udziału: 100.00 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 0.38 %
Dane na dzień 29. 02. 2020
Wykres zakresu dat: -
W procentach Miesięczna stopa zwrotu funduszu ubezpieczeniowego (PLZ)
2019 2020
Styczeń -0.27 1.41
Luty 0.83 0.38
Marzec 0.18 -
Kwiecień 0.47 -
Maj 0.72 -
Czerwiec -0.37 -
Lipiec 0.98 -
Sierpień 2.52 -
Wrzesień 0.37 -
Październik -2.38 -
Listopad 1.87 -
Grudzień -1.25 -
Wynik za ostatnie trzy lata
(2017 - 2019)
PLZ
11.13 %
Wynik od początku
(01.10.2016-31.12.2019)
PLZ
15.77 %
 

NOVIS World Brands jest niegwarantowanym Funduszem Ubezpieczeniowym. Firma ubezpieczeniowa inwestuje aktywa tego Funduszu głównie w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego "Wealth Fund". Przede wszystkim inwestuje on w akcje firm o wysokiej wartości marki.

Instrumenty bazowe NOVIS World Brands Fundusz Ubezpieczeniowy
Nazwa aktywu bazowego ISIN Wskaźnik udziału Zysk (waluta aktywa podstawowego) Zysk (PLZ) Ważony zysk z funduszu (PLZ)
H2Progressive Vermögensfreunde LU0939909783 24.63 % -2.84 % -2.27 % -0.56 %
Wealth Fund World Class Brands Vermögensfreunde Cap LU0939910286 50.58 % -2.64 % -2.08 % -1.05 %
H2Conservative Vermögensfreunde LU0939909940 24.79 % -0.95 % -0.38 % -0.09 %
Ogółem 100.00 % -1.70 %
H2Progressive Vermögensfreunde
ISIN: LU0939909783
Zysk (waluta aktywa podstawowego): -2.84 %
Zysk (PLZ): -2.27 %
Wskaźnik udziału: 24.63 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): -0.56 %
Wealth Fund World Class Brands Vermögensfreunde Cap
ISIN: LU0939910286
Zysk (waluta aktywa podstawowego): -2.64 %
Zysk (PLZ): -2.08 %
Wskaźnik udziału: 50.58 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): -1.05 %
H2Conservative Vermögensfreunde
ISIN: LU0939909940
Zysk (waluta aktywa podstawowego): -0.95 %
Zysk (PLZ): -0.38 %
Wskaźnik udziału: 24.79 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): -0.09 %
Ogółem
Wskaźnik udziału: 100.00 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): -1.70 %
Dane na dzień 29. 02. 2020
Wykres zakresu dat: -
W procentach Miesięczna stopa zwrotu funduszu ubezpieczeniowego (PLZ)
2019 2020
Styczeń 2.28 4.19
Luty 1.72 -1.70
Marzec 1.06 -
Kwiecień 3.07 -
Maj -2.18 -
Czerwiec -0.41 -
Lipiec 3.83 -
Sierpień -0.75 -
Wrzesień 1.02 -
Październik -3.63 -
Listopad 3.94 -
Grudzień -0.37 -
Wynik za ostatnie trzy lata
(2017 - 2019)
PLZ
14.89 %
Wynik od początku
(01.12.2016-31.12.2019)
PLZ
17.01 %
 

Ten Fundusz Ubezpieczeniowy nie jest funduszem gwarantowanym. Dzięki niemu Ubezpieczający ma możliwość uczestniczyć w każdym etapie finansowania, gospodarowania i posiadania wirtualnych walut, ewentualnie kryptowalut. To jedyny fundusz ubezpieczeniowy, który umożliwia każdemu klientowi inwestowanie w rozwiającym się świecie kryptowalut. Strategią funduszu jest inwestowanie we wszystkie dostępne segmenty dynamicznie rozwijających się kryptowalut oraz do całego sektora opartego na technologii „blockchain”.

Instrumenty bazowe NOVIS Digital Assets Fundusz Ubezpieczeniowy
Nazwa aktywu bazowego ISIN Wskaźnik udziału Zysk (waluta aktywa podstawowego) Zysk (PLZ) Ważony zysk z funduszu (PLZ)
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING FUND US33734X1928 39.80 % -8.40 % -7.23 % -2.88 %
ETFMG PRIME CYBER SECURITY E FUND US26924G2012 38.54 % -8.37 % -7.21 % -2.78 %
GLOBAL X FUTURE ANALYTICS TE FUND US37954Y6326 21.66 % -6.82 % -5.64 % -1.22 %
Ogółem 100.00 % -6.88 %
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING FUND
ISIN: US33734X1928
Zysk (waluta aktywa podstawowego): -8.40 %
Zysk (PLZ): -7.23 %
Wskaźnik udziału: 39.80 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): -2.88 %
ETFMG PRIME CYBER SECURITY E FUND
ISIN: US26924G2012
Zysk (waluta aktywa podstawowego): -8.37 %
Zysk (PLZ): -7.21 %
Wskaźnik udziału: 38.54 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): -2.78 %
GLOBAL X FUTURE ANALYTICS TE FUND
ISIN: US37954Y6326
Zysk (waluta aktywa podstawowego): -6.82 %
Zysk (PLZ): -5.64 %
Wskaźnik udziału: 21.66 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): -1.22 %
Ogółem
Wskaźnik udziału: 100.00 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): -6.88 %
Dane na dzień 29. 02. 2020
Wykres zakresu dat: -
W procentach Miesięczna stopa zwrotu funduszu ubezpieczeniowego (PLZ)
2019 2020
Styczeń 2.51 8.85
Luty 4.17 -6.88
Marzec 1.08 -
Kwiecień 3.20 -
Maj -2.99 -
Czerwiec -1.82 -
Lipiec 5.07 -
Sierpień -3.47 -
Wrzesień 0.49 -
Październik -0.32 -
Listopad 9.49 -
Grudzień -4.69 -
Wynik za ostatnie trzy lata
(2017 - 2019)
PLZ
128.94 %
Wynik od początku
(01.07.2017-31.12.2019)
PLZ
128.94 %
 

Ryzyko inwestycyjne ponosi klient, chyba że określono inaczej dla konkretnego funduszu.

Ta strona używa cookies (tzw. ciasteczka) w celu optymalizacji wizyty na naszej stronie internetowej. Korzystając z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na temat plików cookie tutaj.