NOVIS OFERUJE TE SAME USŁUGI Z RÓWNĄ SZYBKOŚCIĄ I JAKOŚCIĄ JAK PRZED PANDEMIĄ. Kliknij, aby uzyskać więcej informacji

Fundusze NOVIS

Celem inwestycyjnym Funduszu jest zwiększenie w perspektywie długoterminowej wartości inwestycji powyżej poziomu inflacji poprzez inwestowanie bezpośrednio lub pośrednio w obligacje rządowe i korporacyjne o stałym oprocentowaniu, które stanowią większość inwestycji, podczas gdy dłużne papiery wartościowe o zmiennym oprocentowaniu mogą mieć mniejszy udział.

Fundusz może również inwestować w obligacje z ratingiem nieinwestycyjnym, o ile istnieje korzystny stosunek między oczekiwaną stopą zwrotu a powiązanym ryzykiem. W celu zapewnienia niezbędnej płynności Fundusz może inwestować w ograniczonym zakresie (do 20%) w depozyty bankowe w bankach znajdujących się w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Aktywa inne niż obligacje, depozyty bankowe i inne instrumenty pieniężne mogą stanowić maksymalnie 20% portfela Funduszu.

Oczekuje się, choć nie jest to zagwarantowane, że Fundusz ten będzie charakteryzował się mniejszą zmiennością i relatywnie stabilnymi dodatnimi wynikami. Fundusz inwestuje we wszystkich sektorach gospodarki i bez ograniczeń geograficznych. Struktura portfela nie jest stała, ale z czasem może się zmieniać w zależności od warunków rynkowych. Przychody i dochody Funduszu są w pełni reinwestowane i nie są przeznaczone na wypłatę dywidendy. Zwrot z inwestycji i wartość inwestycji są w dużej mierze zależne od rozwoju aktywów bazowych i istnieje bezpośredni związek między zwrotem z inwestycji a wynikami Funduszu.

Fundusz jest denominowany w euro, ale aktywa bazowe mogą być denominowane w innych walutach, co oznacza, że na zysk z Funduszu mają wpływ nie tylko wyniki aktywów, ale także kursy wymiany walut. Ryzyko walutowe nie jest zabezpieczane. Fundusz nie zapewnia żadnej gwarancji dochodu ani zwrotu z zainwestowanych środków. Fundusz nie monitoruje ani nie kopiuje żadnego indeksu i nie ma wskaźnika referencyjnego.

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy NOVIS Stały Dochód (NOVIS Fixed Income Insurance Fund)
Nazwa aktywu bazowego ISIN Wskaźnik udziału Zysk (waluta aktywa podstawowego) Zysk (PLZ) Ważony zysk z funduszu (PLZ)
Bank Deposits EUR Bank Deposits 10.00 % 0.00 % 1.99 % 0.20 %
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A1-acc LU0415181899 45.64 % 0.04 % 2.03 % 0.93 %
Invesco Bond Fund LU1775947762 44.36 % -1.59 % 2.58 % 1.14 %
Baillie Gifford Worldwide Global Strategic Bond Fund Class A USD Acc Fonds IE00BK70YV13 0.00 % 0.00 % 4.24 % 0.00 %
Ogółem 100.00 % 2.27 %
Bank Deposits EUR
ISIN: Bank Deposits
Zysk (waluta aktywa podstawowego): 0.00 %
Zysk (PLZ): 1.99 %
Wskaźnik udziału: 10.00 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 0.20 %
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A1-acc
ISIN: LU0415181899
Zysk (waluta aktywa podstawowego): 0.04 %
Zysk (PLZ): 2.03 %
Wskaźnik udziału: 45.64 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 0.93 %
Invesco Bond Fund
ISIN: LU1775947762
Zysk (waluta aktywa podstawowego): -1.59 %
Zysk (PLZ): 2.58 %
Wskaźnik udziału: 44.36 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 1.14 %
Baillie Gifford Worldwide Global Strategic Bond Fund Class A USD Acc Fonds
ISIN: IE00BK70YV13
Zysk (waluta aktywa podstawowego): 0.00 %
Zysk (PLZ): 4.24 %
Wskaźnik udziału: 0.00 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 0.00 %
Ogółem
Wskaźnik udziału: 100.00 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 2.27 %
Dane na dzień 30. 09. 2021
Wykres zakresu dat: -
W procentach Miesięczna stopa zwrotu funduszu ubezpieczeniowego (PLZ)
2020 2021
Styczeń 2.75 -0.04
Luty 1.14 0.00
Marzec -4.83 3.76
Kwiecień 5.16 -2.39
Maj -1.01 -1.66
Czerwiec 1.77 2.20
Lipiec -1.21 1.76
Sierpień 0.16 -0.66
Wrzesień 3.39 2.27
Październik 2.25 -
Listopad -1.72 -
Grudzień 2.40 -

Celem inwestycyjnym Funduszu jest zwiększenie wartości inwestycji znacznie powyżej poziomu inflacji w perspektywie długoterminowej poprzez bezpośrednie lub pośrednie inwestowanie w akcje notowane na głównych giełdach światowych, które stanowią większość inwestycji. Niewielki udział może być inwestowany w obligacje korporacyjne lub rządowe. W celu zapewnienia niezbędnej płynności Fundusz może inwestować w ograniczonym zakresie (do 20%) w depozyty bankowe w bankach znajdujących się w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pozostałe aktywa mogą stanowić maksymalnie 20% portfela Funduszu. Oczekuje się, choć nie jest to zagwarantowane, że ten Fundusz może osiągać wysokie wyniki z powodu dużego udziału akcji, ale także wiąże się z większym ryzykiem wahań jego wartości, które jest częściowo równoważone przez szeroką globalną dywersyfikację aktywów. Celem Funduszu jest inwestowanie przede wszystkim w koncentrujące się na akcjach fundusze inwestycyjne, które mają niższy wskaźnik kosztów niż średnie koszty funduszy inwestycyjnych. Fundusz inwestuje we wszystkich sektorach gospodarki i bez ograniczeń geograficznych. Struktura portfela nie jest stała, ale z czasem może się zmieniać w zależności od warunków rynkowych. Przychody i dochody Funduszu są w pełni reinwestowane i nie są przeznaczone na wypłatę dywidendy.

Zwrot z inwestycji i wartość inwestycji są w dużej mierze zależne od rozwoju aktywów bazowych i istnieje bezpośredni związek między zwrotem z inwestycji a wynikami Funduszu.

Fundusz jest denominowany w euro, ale aktywa bazowe mogą być denominowane w innych walutach, co oznacza, że na zysk z Funduszu mogą mieć wpływ nie tylko wyniki aktywów, ale także kursy wymiany walut. Ryzyko walutowe nie jest zabezpieczane. Fundusz nie zapewnia żadnej gwarancji dochodu ani zwrotu z zainwestowanych środków. Fundusz nie monitoruje ani nie kopiuje żadnego indeksu i nie ma wskaźnika referencyjnego.

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy NOVIS Światowy Wybór(NOVIS Global Select Insurance Fund)
Nazwa aktywu bazowego ISIN Wskaźnik udziału Zysk (waluta aktywa podstawowego) Zysk (PLZ) Ważony zysk z funduszu (PLZ)
BAI GIF WW LT GB GRW-AEURA FUND IE00BK5TW727 10.62 % -3.24 % -1.31 % -0.14 %
Invesco Global Income Fund A EUR LU1097688714 10.75 % -1.29 % 0.67 % 0.07 %
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible-Q ACC FUND LU0358407707 21.66 % -1.14 % 0.83 % 0.18 %
UBS LUX INST-KEY GLB EQY-AAE FUND LU0155225690 43.73 % -0.53 % 1.45 % 0.64 %
Bank Deposits EUR Bank Deposits 10.00 % 0.00 % 1.99 % 0.20 %
UBS LUX B-GL ST FX USD-EHIA 1 FUND LU2254329704 3.24 % 0.17 % 2.16 % 0.07 %
Ogółem 100.00 % 1.02 %
BAI GIF WW LT GB GRW-AEURA FUND
ISIN: IE00BK5TW727
Zysk (waluta aktywa podstawowego): -3.24 %
Zysk (PLZ): -1.31 %
Wskaźnik udziału: 10.62 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): -0.14 %
Invesco Global Income Fund A EUR
ISIN: LU1097688714
Zysk (waluta aktywa podstawowego): -1.29 %
Zysk (PLZ): 0.67 %
Wskaźnik udziału: 10.75 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 0.07 %
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible-Q ACC FUND
ISIN: LU0358407707
Zysk (waluta aktywa podstawowego): -1.14 %
Zysk (PLZ): 0.83 %
Wskaźnik udziału: 21.66 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 0.18 %
UBS LUX INST-KEY GLB EQY-AAE FUND
ISIN: LU0155225690
Zysk (waluta aktywa podstawowego): -0.53 %
Zysk (PLZ): 1.45 %
Wskaźnik udziału: 43.73 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 0.64 %
Bank Deposits EUR
ISIN: Bank Deposits
Zysk (waluta aktywa podstawowego): 0.00 %
Zysk (PLZ): 1.99 %
Wskaźnik udziału: 10.00 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 0.20 %
UBS LUX B-GL ST FX USD-EHIA 1 FUND
ISIN: LU2254329704
Zysk (waluta aktywa podstawowego): 0.17 %
Zysk (PLZ): 2.16 %
Wskaźnik udziału: 3.24 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 0.07 %
Ogółem
Wskaźnik udziału: 100.00 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 1.02 %
Dane na dzień 30. 09. 2021
Wykres zakresu dat: -
W procentach Miesięczna stopa zwrotu funduszu ubezpieczeniowego (PLZ)
2020 2021
Styczeń 1.23 2.12
Luty -3.88 3.19
Marzec -9.18 2.19
Kwiecień 9.46 1.57
Maj 0.99 -2.91
Czerwiec -0.12 5.48
Lipiec -0.86 1.26
Sierpień 2.00 0.62
Wrzesień 2.18 1.02
Październik 1.39 -
Listopad 3.52 -
Grudzień 3.38 -

Celem inwestycyjnym Funduszu jest zwiększenie wartości inwestycji znacznie powyżej poziomu inflacji w perspektywie długoterminowej poprzez bezpośrednie lub pośrednie inwestowanie w akcje lub obligacje spółek, które spełniają surowe kryteria ładu korporacyjnego, środowiskowe i społeczne.

Minimalne wymagane kryteria oparte są na kryteriach ONZ dotyczących inwestycji ESG. Kolejnym celem Funduszu jest inwestowanie w spółki spełniające kryteria inwestycji oddziaływujących, podczas gdy Fundusz stosuje publicznie dostępne definicje inwestycji oddziaływujących przy podejmowaniu decyzji o wyborze papierów wartościowych. W celu zapewnienia niezbędnej płynności Fundusz może inwestować w ograniczonym zakresie (do 20%) w depozyty bankowe w bankach znajdujących się w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Oczekuje się, choć nie jest to gwarantowane, że Fundusz ten może osiągać wysokie wyniki z uwagi na duży udział akcji, ale wiąże się także z większym ryzykiem wahań jego wartości. Fundusz inwestuje we wszystkich sektorach gospodarki i bez ograniczeń geograficznych. Struktura portfela nie jest stała, ale z czasem może się zmieniać w zależności od warunków rynkowych. Przychody i dochody Funduszu są w pełni reinwestowane i nie są przeznaczone na wypłatę dywidendy.

Zwrot z inwestycji i wartość inwestycji są w dużej mierze zależne od rozwoju aktywów bazowych i istnieje bezpośredni związek między zwrotem z inwestycji a wynikami Funduszu. Fundusz jest denominowany w euro, ale aktywa bazowe mogą być denominowane w innych walutach, co oznacza, że na zysk z Funduszu mogą mieć wpływ nie tylko wyniki aktywów, ale także kursy wymiany walut.

Ryzyko walutowe nie jest zabezpieczane. Fundusz nie zapewnia żadnej gwarancji dochodu ani zwrotu z zainwestowanych środków. Fundusz nie monitoruje ani nie kopiuje żadnego indeksu i nie ma wskaźnika referencyjnego.

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy NOVIS Zrównoważony Rozwój (NOVIS Sustainability Insurance Fund)
Nazwa aktywu bazowego ISIN Wskaźnik udziału Zysk (waluta aktywa podstawowego) Zysk (PLZ) Ważony zysk z funduszu (PLZ)
INVESCO Fds Inv Sust Alloc Fd A EUR Cap LU1701702372 17.88 % -1.98 % -0.03 % -0.01 %
UBS Global Sustainable Q-acc LU1240780160 72.12 % -2.29 % 1.84 % 1.33 %
Bank Deposits EUR Bank Deposits 10.00 % 0.00 % 1.99 % 0.20 %
Baillie Gifford Worldwide Global Stewardship Fund Class A EUR Acc IE00BK5TW834 0.00 % 0.00 % 1.99 % 0.00 %
Ogółem 100.00 % 1.52 %
INVESCO Fds Inv Sust Alloc Fd A EUR Cap
ISIN: LU1701702372
Zysk (waluta aktywa podstawowego): -1.98 %
Zysk (PLZ): -0.03 %
Wskaźnik udziału: 17.88 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): -0.01 %
UBS Global Sustainable Q-acc
ISIN: LU1240780160
Zysk (waluta aktywa podstawowego): -2.29 %
Zysk (PLZ): 1.84 %
Wskaźnik udziału: 72.12 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 1.33 %
Bank Deposits EUR
ISIN: Bank Deposits
Zysk (waluta aktywa podstawowego): 0.00 %
Zysk (PLZ): 1.99 %
Wskaźnik udziału: 10.00 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 0.20 %
Baillie Gifford Worldwide Global Stewardship Fund Class A EUR Acc
ISIN: IE00BK5TW834
Zysk (waluta aktywa podstawowego): 0.00 %
Zysk (PLZ): 1.99 %
Wskaźnik udziału: 0.00 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 0.00 %
Ogółem
Wskaźnik udziału: 100.00 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 1.52 %
Dane na dzień 30. 09. 2021
Wykres zakresu dat: -
W procentach Miesięczna stopa zwrotu funduszu ubezpieczeniowego (PLZ)
2020 2021
Styczeń 2.02 2.79
Luty -4.25 4.49
Marzec -6.60 2.41
Kwiecień 7.39 1.11
Maj 0.40 -3.69
Czerwiec 0.62 6.37
Lipiec -0.95 0.23
Sierpień 3.60 0.68
Wrzesień 2.39 1.52
Październik 1.27 -
Listopad 2.22 -
Grudzień 5.09 -

Ten fundusz ubezpieczeniowy oferuje stuprocentową gwarancję kapitału przez cały okres obowiązywania Umowy ubezpieczenia. Ponadto oferuje on gwarantowany wzrost wartości funduszu ubezpieczeniowego, a także wzrosty miesięczne, które na koniec każdego roku publikowane są przez zakład ubezpieczeń na jego witrynie internetowej, jako wiążące na okres następnych dwunastu miesięcy.

Od początku istnienia tego funduszu w latach 2014 do 2020, gwarantowana i zapisana stopa zwrotu dla klientów wynosiła 0,33% miesięcznie czyli 4,03% rocznie. Na pozytywną ocenę rocznej kwoty miały wpływ odstetki z odsetek, ponieważ ich ocena dokonywana jest w okresach miesięcznych.

NOVIS Gwarantowanie Rosnący Fundusz Ubezpieczeniowy stanowi niezwykle atrakcyjną alternatywę do rachunków terminowych, książeczek oszczędnościowych, oraz kas oszczędnościowo-budowlanych.

Ubezpieczyciel zobowiązuje się do corocznego publikowania w grudniu na swojej stronie internetowej, gwarantowane stopy zwrotu NOVIS Gwarantowanie Rosnącego Funduszu Ubezpieczeniowego na następny rok kalendarzowy.

Rada Dyrektorów Towarzystwa Ubezpieczeniowego NOVIS zatwierdziła gwarantowanej stopę zwrotu NOVIS Gwarantowanie Rosnącego Funduszu Ubezpieczeniowego dla klientów w Polsce do 2021 roku w wysokości 0,33% miesięcznie, co stanowi 4,03% w skali roku.

Dla pewnej grupy klientów może zostać uzgodniona inna wysokość stopy zwrotu. W takim przypadku stopa zwrotu zostanie ustalona bezpośrednio w Umowie ubezpieczenia lub w OWU. Takie porozumienie będzie możliwe tylko wtedy, gdy klient spełni dodatkowe kryteria określone w Umowie ubezpieczenia.

Stopa zwrotu  z inwestycji w 2019 w ujęciu rocznym.
W procentach Miesięczna stopa zwrotu funduszu ubezpieczeniowego (PLZ)
2018 2019 2020
Styczeń 0.33 0.33 0.33
Luty 0.33 0.33 0.33
Marzec 0.33 0.33 0.33
Kwiecień 0.33 0.33 0.33
Maj 0.33 0.33 0.33
Czerwiec 0.33 0.33 0.33
Lipiec 0.33 0.33 0.33
Sierpień 0.33 0.33 0.33
Wrzesień 0.33 0.33 0.33
Październik 0.33 0.33 0.33
Listopad 0.33 0.33 0.33
Grudzień 0.33 0.33 0.33
W procentach Miesięczna stopa zwrotu funduszu ubezpieczeniowego (PLZ)
2018 2019 2020*
Rocznie 4.03 4.03 4.03
** Obliczenia za rok

Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiągnięcie zwrotu z inwestycji znacznie powyżej poziomu inflacji w perspektywie długoterminowej poprzez inwestowanie w kapitałowe fundusze inwestycyjne typu ETF (ETF kapitałowe), które koncentrują się na spółkach z rynków rozwiniętych i rozwijających się bez ograniczenia do niektórych sektorów gospodarki. Kapitałowe fundusze inwestycyjne typu ETF to szczególne rodzaje funduszy inwestycyjnych będące przedmiotem obrotu na giełdach, które inwestują w akcje spółek i których celem inwestycyjnym jest kopiowanie rozwoju wybranego indeksu giełdowego, jego składu, a tym samym proporcjonalnego udziału spółek. Sam Fundusz nie monitoruje ani nie kopiuje żadnego indeksu i nie ma wskaźnika referencyjnego.

W celu zapewnienia niezbędnej płynności Fundusz może inwestować w ograniczonym zakresie (do 20%) w depozyty bankowe w bankach znajdujących się w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Struktura portfela Funduszu nie jest stała, ale z czasem może się zmieniać w zależności od warunków rynkowych. Przychody i dochody Funduszu są w pełni reinwestowane i nie są przeznaczone na wypłatę dywidendy. Zwrot z inwestycji i wartość inwestycji są w dużej mierze zależne od rozwoju aktywów bazowych i istnieje bezpośredni związek między zwrotem z inwestycji a wynikami Funduszu.

Fundusz jest denominowany w euro, ale aktywa bazowe mogą być denominowane w innych walutach, co oznacza, że na zysk z Funduszu mogą wpływać nie tylko wyniki aktywów, ale także kursy wymiany walut. Ryzyko walutowe nie jest zabezpieczane. Fundusz nie zapewnia żadnej gwarancji dochodu ani zwrotu z zainwestowanych środków.

NOVIS ETF Shares Insurance Fund
Nazwa aktywu bazowego ISIN Wskaźnik udziału Zysk (waluta aktywa podstawowego) Zysk (PLZ) Ważony zysk z funduszu (PLZ)
iShare MSCI WORLD ETF (USD) US4642863926 81.55 % -3.56 % 0.53 % 0.43 %
iShare MSCI EM - ACC (EUR) IE00B4L5YC18 8.27 % -1.16 % 0.81 % 0.07 %
iShare MSCI EM - ACC (USD) IE00B4L5YC18 0.18 % -2.27 % 1.87 % 0.00 %
Bank Deposits EUR Bank Deposits 10.00 % 0.00 % 1.99 % 0.20 %
Ogółem 100.00 % 0.70 %
iShare MSCI WORLD ETF (USD)
ISIN: US4642863926
Zysk (waluta aktywa podstawowego): -3.56 %
Zysk (PLZ): 0.53 %
Wskaźnik udziału: 81.55 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 0.43 %
iShare MSCI EM - ACC (EUR)
ISIN: IE00B4L5YC18
Zysk (waluta aktywa podstawowego): -1.16 %
Zysk (PLZ): 0.81 %
Wskaźnik udziału: 8.27 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 0.07 %
iShare MSCI EM - ACC (USD)
ISIN: IE00B4L5YC18
Zysk (waluta aktywa podstawowego): -2.27 %
Zysk (PLZ): 1.87 %
Wskaźnik udziału: 0.18 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 0.00 %
Bank Deposits EUR
ISIN: Bank Deposits
Zysk (waluta aktywa podstawowego): 0.00 %
Zysk (PLZ): 1.99 %
Wskaźnik udziału: 10.00 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 0.20 %
Ogółem
Wskaźnik udziału: 100.00 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 0.70 %
Dane na dzień 30. 09. 2021
Wykres zakresu dat: -
W procentach Miesięczna stopa zwrotu funduszu ubezpieczeniowego (PLZ)
2020 2021
Styczeń 2.68 2.10
Luty -6.50 1.44
Marzec -9.94 8.11
Kwiecień 9.33 0.35
Maj -1.64 -2.05
Czerwiec 1.98 4.97
Lipiec -0.74 2.36
Sierpień 4.24 0.99
Wrzesień 1.54 0.70
Październik 1.09 -
Listopad 4.14 -
Grudzień 2.66 -
Wynik za ostatnie trzy lata
(2018 - 2020)
PLZ
34.00 %
Wynik od początku
(01.01.2014-31.12.2020)
PLZ
111.75 %

Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiągnięcie zwrotu z inwestycji powyżej poziomu inflacji w perspektywie długoterminowej poprzez inwestowanie w fundusze inwestycyjne typu ETF inwestujące na rynku złota (ETF złota), których zmiana wartości jest związana ze zmianą ceny złota. Sam Fundusz nie może przechowywać fizycznego złota lub metali szlachetnych, ale jego aktywa bazowe inwestują w fizyczne złoto lub metale szlachetne. W celu zapewnienia niezbędnej płynności Fundusz może inwestować w ograniczonym zakresie (do 20%) w depozyty bankowe w bankach znajdujących się w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Struktura portfela nie jest stała, ale z czasem może się zmieniać w zależności od warunków rynkowych. Przychody i dochody Funduszu są w pełni reinwestowane i nie są przeznaczone na wypłatę dywidendy.

Zwrot z inwestycji i wartość inwestycji są w dużej mierze zależne od rozwoju aktywów bazowych i istnieje bezpośredni związek między zwrotem z inwestycji a wynikami Funduszu. Fundusz jest denominowany w euro, ale aktywa bazowe mogą być denominowane w innych walutach, co oznacza, że na zysk z Funduszu mają wpływ nie tylko wyniki aktywów, ale także kursy wymiany walut.

Ryzyko walutowe nie jest zabezpieczane. Fundusz nie zapewnia żadnej gwarancji dochodu ani zwrotu z zainwestowanych środków. Fundusz nie monitoruje ani nie kopiuje żadnego indeksu i nie ma wskaźnika referencyjnego.

NOVIS Gold Insurance Fund
Nazwa aktywu bazowego ISIN Wskaźnik udziału Zysk (waluta aktywa podstawowego) Zysk (PLZ) Ważony zysk z funduszu (PLZ)
SPDR Gold Trust USD US78463V1070 90.00 % -4.74 % -0.71 % -0.64 %
Bank Deposits EUR Bank Deposits 10.00 % 0.00 % 1.99 % 0.20 %
Ogółem 100.00 % -0.44 %
SPDR Gold Trust USD
ISIN: US78463V1070
Zysk (waluta aktywa podstawowego): -4.74 %
Zysk (PLZ): -0.71 %
Wskaźnik udziału: 90.00 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): -0.64 %
Bank Deposits EUR
ISIN: Bank Deposits
Zysk (waluta aktywa podstawowego): 0.00 %
Zysk (PLZ): 1.99 %
Wskaźnik udziału: 10.00 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 0.20 %
Ogółem
Wskaźnik udziału: 100.00 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): -0.44 %
Dane na dzień 30. 09. 2021
Wykres zakresu dat: -
W procentach Miesięczna stopa zwrotu funduszu ubezpieczeniowego (PLZ)
2020 2021
Styczeń 6.90 -2.38
Luty 5.04 -4.10
Marzec 4.66 1.11
Kwiecień 6.14 0.45
Maj -4.15 4.27
Czerwiec 2.62 -4.35
Lipiec 1.86 4.70
Sierpień -0.52 -1.21
Wrzesień 2.19 -0.44
Październik 0.47 -
Listopad -8.37 -
Grudzień 4.75 -
Wynik za ostatnie trzy lata
(2018 - 2020)
PLZ
57.40 %
Wynik od początku
(01.01.2014-31.12.2020)
PLZ
84.42 %

Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiągnięcie zwrotu z inwestycji powyżej poziomu inflacji w perspektywie długoterminowej. Fundusz koncentruje się na inwestycjach w niepubliczne instrumenty kapitałowe (private equity) lub perspektywiczne spółki oraz projekty zarówno z rynków rozwiniętych, jak i rozwijających się, bez ograniczeń terytorialnych i bez koncentrowania się na niektórych sektorach gospodarki. Fundusz może obejmować inwestycje w projekty przyczyniające się do wzrostu gospodarki i tworzenia miejsc pracy w krajach rozwijających się i wschodzących. W tym celu Fundusz inwestuje w fundusze inwestycyjne lub kapitałowe fundusze inwestycyjne typu ETF (ETF kapitałowe), które starają się odzwierciedlać w jak największym stopniu indeksy notowanych spółek private equity. Głównymi aktywami wykorzystywanymi w tych funduszach są akcje i obligacje korporacyjne. W celu zapewnienia niezbędnej płynności Fundusz może inwestować w ograniczonym zakresie (do 20%) w depozyty bankowe w bankach znajdujących się w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Struktura portfela nie jest stała, ale z czasem może się zmieniać w zależności od warunków rynkowych. Przychody i dochody Funduszu są w pełni reinwestowane i nie są przeznaczone na wypłatę dywidendy. Zwrot z inwestycji i wartość inwestycji są w dużej mierze zależne od rozwoju aktywów bazowych i istnieje bezpośredni związek między zwrotem z inwestycji a wynikami Funduszu.

Fundusz jest denominowany w euro, ale aktywa bazowe mogą być denominowane w innych walutach, co oznacza, że na zysk z Funduszu mają wpływ nie tylko wyniki aktywów, ale także kursy wymiany walut. Ryzyko walutowe nie jest zabezpieczane. Fundusz nie zapewnia żadnej gwarancji dochodu ani zwrotu z zainwestowanych środków. Fundusz nie monitoruje ani nie kopiuje żadnego indeksu i nie ma wskaźnika referencyjnego.

NOVIS Entrepreneurial Insurance Fund
Nazwa aktywu bazowego ISIN Wskaźnik udziału Zysk (waluta aktywa podstawowego) Zysk (PLZ) Ważony zysk z funduszu (PLZ)
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD IE00B1TXHL60 22.58 % -2.14 % -0.19 % -0.04 %
ISHARES S&P LISTED PRIVATE USD (LN) IE00B1TXHL60 35.23 % -3.27 % 0.83 % 0.29 %
responsAbility Micro and SME Finance Fund II LU1050624516 19.79 % -0.29 % 1.69 % 0.33 %
Bank Deposits EUR Bank Deposits 10.00 % 0.00 % 1.99 % 0.20 %
iShares Euro High Yield Corporate Bond EUR (GF) IE00B66F4759 12.40 % 0.01 % 2.00 % 0.25 %
Ogółem 100.00 % 1.03 %
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD
ISIN: IE00B1TXHL60
Zysk (waluta aktywa podstawowego): -2.14 %
Zysk (PLZ): -0.19 %
Wskaźnik udziału: 22.58 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): -0.04 %
ISHARES S&P LISTED PRIVATE USD (LN)
ISIN: IE00B1TXHL60
Zysk (waluta aktywa podstawowego): -3.27 %
Zysk (PLZ): 0.83 %
Wskaźnik udziału: 35.23 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 0.29 %
responsAbility Micro and SME Finance Fund II
ISIN: LU1050624516
Zysk (waluta aktywa podstawowego): -0.29 %
Zysk (PLZ): 1.69 %
Wskaźnik udziału: 19.79 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 0.33 %
Bank Deposits EUR
ISIN: Bank Deposits
Zysk (waluta aktywa podstawowego): 0.00 %
Zysk (PLZ): 1.99 %
Wskaźnik udziału: 10.00 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 0.20 %
iShares Euro High Yield Corporate Bond EUR (GF)
ISIN: IE00B66F4759
Zysk (waluta aktywa podstawowego): 0.01 %
Zysk (PLZ): 2.00 %
Wskaźnik udziału: 12.40 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 0.25 %
Ogółem
Wskaźnik udziału: 100.00 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 1.03 %
Dane na dzień 30. 09. 2021
Wykres zakresu dat: -
W procentach Miesięczna stopa zwrotu funduszu ubezpieczeniowego (PLZ)
2020 2021
Styczeń 3.44 0.66
Luty -3.71 4.33
Marzec -8.35 8.04
Kwiecień 6.07 2.72
Maj -1.11 -0.59
Czerwiec -0.48 3.42
Lipiec -1.92 5.07
Sierpień 1.19 0.26
Wrzesień 2.11 1.03
Październik 0.24 -
Listopad 6.02 -
Grudzień 3.43 -
Wynik za ostatnie trzy lata
(2018 - 2020)
PLZ
34.89 %
Wynik od początku
(01.01.2014-31.12.2020)
PLZ
95.49 %

Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiągnięcie zwrotu z inwestycji na poziomie inflacji w perspektywie długoterminowej poprzez inwestowanie w fundusze inwestycyjne typu ETF, które inwestują w zabezpieczone obligacje emitowane przez instytucje finansowe finansujące sektor nieruchomości, obligacje korporacyjne funduszy nieruchomości przeznaczone do finansowania projektów nieruchomości lub obligacji hipotecznych, bez ograniczeń terytorialnych. W celu zapewnienia niezbędnej płynności Fundusz może inwestować w ograniczonym zakresie (do 20%) w depozyty bankowe w bankach znajdujących się w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Struktura portfela nie jest stała, ale z czasem może się zmieniać w zależności od warunków rynkowych. Przychody i dochody Funduszu są w pełni reinwestowane i nie są przeznaczone na wypłatę dywidendy. Zwrot z inwestycji i wartość inwestycji są w dużej mierze zależne od rozwoju aktywów bazowych i istnieje bezpośredni związek między zwrotem z inwestycji a wynikami Funduszu.

Fundusz jest denominowany w euro, ale aktywa bazowe mogą być denominowane w innych walutach, co oznacza, że na zysk z Funduszu mają wpływ nie tylko wyniki aktywów, ale także kursy wymiany walut. Ryzyko walutowe nie jest zabezpieczane. Fundusz nie zapewnia żadnej gwarancji dochodu ani zwrotu z zainwestowanych środków. Fundusz nie monitoruje ani nie kopiuje żadnego indeksu i nie ma wskaźnika referencyjnego.

NOVIS Mortgage Insurance Fund
Nazwa aktywu bazowego ISIN Wskaźnik udziału Zysk (waluta aktywa podstawowego) Zysk (PLZ) Ważony zysk z funduszu (PLZ)
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF IE00B3B8Q275 90.00 % -0.89 % 1.08 % 0.98 %
Bank Deposits EUR Bank Deposits 10.00 % 0.00 % 1.99 % 0.20 %
Ogółem 100.00 % 1.17 %
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF
ISIN: IE00B3B8Q275
Zysk (waluta aktywa podstawowego): -0.89 %
Zysk (PLZ): 1.08 %
Wskaźnik udziału: 90.00 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 0.98 %
Bank Deposits EUR
ISIN: Bank Deposits
Zysk (waluta aktywa podstawowego): 0.00 %
Zysk (PLZ): 1.99 %
Wskaźnik udziału: 10.00 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 0.20 %
Ogółem
Wskaźnik udziału: 100.00 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 1.17 %
Dane na dzień 30. 09. 2021
Wykres zakresu dat: -
W procentach Miesięczna stopa zwrotu funduszu ubezpieczeniowego (PLZ)
2020 2021
Styczeń 1.97 -0.64
Luty 1.21 -1.32
Marzec 2.73 2.98
Kwiecień 0.34 -2.06
Maj -1.65 -1.84
Czerwiec 0.43 0.77
Lipiec -1.29 1.68
Sierpień -0.39 -0.73
Wrzesień 3.81 1.17
Październik 1.87 -
Listopad -3.35 -
Grudzień 1.92 -
Wynik za ostatnie trzy lata
(2018 - 2020)
PLZ
14.84 %
Wynik od początku
(01.01.2014-31.12.2020)
PLZ
25.90 %

Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiągnięcie zwrotu z inwestycji powyżej poziomu inflacji w perspektywie długoterminowej poprzez inwestowanie w alternatywne fundusze inwestycyjne, w szczególności fundusze typu Family office. Fundusze te inwestują w znacznym stopniu w nienotowane na giełdzie akcje (30-70%) i obligacje (30-70%), a ograniczoną część inwestycji (do 30%) mogą stanowić różne inne aktywa (np. nieruchomości, dzieła sztuki i kolekcje lub metale szlachetne lub kamienie szlachetne). Fundusz może również inwestować w aktywa nastawione na stabilny wzrost przez długi okres czasu. Fundusz nie ma ograniczeń geograficznych ani ograniczeń ze względu na sektor gospodarki. W celu zapewnienia niezbędnej płynności Fundusz może inwestować w ograniczonym zakresie (do 20%) w depozyty bankowe w bankach znajdujących się w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Struktura portfela nie jest stała, ale z czasem może się zmieniać w zależności od warunków rynkowych. Przychody i dochody Funduszu są w pełni reinwestowane i nie są przeznaczone na wypłatę dywidendy. Zwrot z inwestycji i wartość inwestycji są w dużej mierze zależne od rozwoju aktywów bazowych i istnieje bezpośredni związek między zwrotem z inwestycji a wynikami Funduszu. Fundusz jest denominowany w euro, ale aktywa bazowe mogą być denominowane w innych walutach, co oznacza, że na zysk z Funduszu mają wpływ nie tylko wyniki aktywów, ale także kursy wymiany walut.

Ryzyko walutowe nie jest zabezpieczane. Fundusz nie zapewnia żadnej gwarancji dochodu ani zwrotu z zainwestowanych środków. Fundusz nie monitoruje ani nie kopiuje żadnego indeksu i nie ma wskaźnika referencyjnego.

NOVIS Family Office Insurance Fund
Nazwa aktywu bazowego ISIN Wskaźnik udziału Zysk (waluta aktywa podstawowego) Zysk (PLZ) Ważony zysk z funduszu (PLZ)
ISHARES EURO HY CORP BND (GY) EUR IE00B66F4759 7.44 % -0.07 % 1.92 % 0.14 %
Bank Deposits EUR Bank Deposits 20.00 % 0.00 % 1.99 % 0.40 %
BP Family Office EUR THES (in liquidation) LI0287824523 51.37 % 0.00 % 1.99 % 1.02 %
ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND FUND US4642885135 21.18 % -0.28 % 3.95 % 0.84 %
Ogółem 100.00 % 2.40 %
ISHARES EURO HY CORP BND (GY) EUR
ISIN: IE00B66F4759
Zysk (waluta aktywa podstawowego): -0.07 %
Zysk (PLZ): 1.92 %
Wskaźnik udziału: 7.44 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 0.14 %
Bank Deposits EUR
ISIN: Bank Deposits
Zysk (waluta aktywa podstawowego): 0.00 %
Zysk (PLZ): 1.99 %
Wskaźnik udziału: 20.00 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 0.40 %
BP Family Office EUR THES (in liquidation)
ISIN: LI0287824523
Zysk (waluta aktywa podstawowego): 0.00 %
Zysk (PLZ): 1.99 %
Wskaźnik udziału: 51.37 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 1.02 %
ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND FUND
ISIN: US4642885135
Zysk (waluta aktywa podstawowego): -0.28 %
Zysk (PLZ): 3.95 %
Wskaźnik udziału: 21.18 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 0.84 %
Ogółem
Wskaźnik udziału: 100.00 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 2.40 %
Dane na dzień 30. 09. 2021
Wykres zakresu dat: -
W procentach Miesięczna stopa zwrotu funduszu ubezpieczeniowego (PLZ)
2020 2021
Styczeń 1.41 -0.13
Luty 0.38 -0.03
Marzec 3.14 3.84
Kwiecień 1.06 -1.78
Maj -1.35 -1.46
Czerwiec 0.23 2.05
Lipiec -1.40 1.02
Sierpień 0.09 -0.57
Wrzesień 3.44 2.40
Październik 1.73 -
Listopad -2.95 -
Grudzień 2.01 -
Wynik za ostatnie trzy lata
(2018 - 2020)
PLZ
22.06 %
Wynik od początku
(01.10.2016-31.12.2020)
PLZ
26.98 %

Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiągnięcie zwrotu z inwestycji znacznie powyżej poziomu zwrotu z indeksu akcji w perspektywie długoterminowej poprzez inwestowanie w mieszane fundusze inwestycyjne skoncentrowane na spółkach o wysokiej wartości marki, w przypadku których wartość marki nie znalazła dotychczas odzwierciedlenia we wzroście ceny ich akcji. Fundusz inwestuje w jeden lub wszystkie subfundusze parasolowego funduszu inwestycyjnego „Wealth Fund”. Subfundusze inwestują w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, które są zatwierdzone lub są przedmiotem obrotu na rynkach regulowanych w Unii Europejskiej lub poza nią i obejmują akcje, skrypty dłużne, otwarte fundusze inwestycyjne podlegające dyrektywie UE (UCITS) oraz pochodne odpowiedniki w sektorach gospodarki i bez ograniczeń geograficznych.

W celu zapewnienia niezbędnej płynności Fundusz może inwestować w ograniczonym zakresie (do 20%) w depozyty bankowe w bankach znajdujących się w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Struktura portfela nie jest stała, ale z czasem może się zmieniać w zależności od warunków rynkowych. Przychody i dochody Funduszu są w pełni reinwestowane i nie są przeznaczone na wypłatę dywidendy.

Zwrot z inwestycji i wartość inwestycji są w dużej mierze zależne od rozwoju aktywów bazowych i istnieje bezpośredni związek między zwrotem z inwestycji a wynikami Funduszu. Fundusz nie zapewnia żadnej gwarancji dochodu ani zwrotu z zainwestowanych środków. Fundusz nie monitoruje ani nie kopiuje żadnego indeksu i nie ma wskaźnika referencyjnego..

NOVIS World Brands Insurance Fund
Nazwa aktywu bazowego ISIN Wskaźnik udziału Zysk (waluta aktywa podstawowego) Zysk (PLZ) Ważony zysk z funduszu (PLZ)
Wealth Fund World Class Brands Vermögensfreunde Cap LU0939910286 38.52 % -0.37 % 1.62 % 0.62 %
Bank Deposits EUR Bank Deposits 20.00 % 0.00 % 1.99 % 0.40 %
H2Progressive Vermögensfreunde LU0939909783 21.58 % 0.22 % 2.21 % 0.48 %
H2Conservative Vermögensfreunde LU0939909940 19.90 % 0.78 % 2.78 % 0.55 %
Ogółem 100.00 % 2.05 %
Wealth Fund World Class Brands Vermögensfreunde Cap
ISIN: LU0939910286
Zysk (waluta aktywa podstawowego): -0.37 %
Zysk (PLZ): 1.62 %
Wskaźnik udziału: 38.52 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 0.62 %
Bank Deposits EUR
ISIN: Bank Deposits
Zysk (waluta aktywa podstawowego): 0.00 %
Zysk (PLZ): 1.99 %
Wskaźnik udziału: 20.00 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 0.40 %
H2Progressive Vermögensfreunde
ISIN: LU0939909783
Zysk (waluta aktywa podstawowego): 0.22 %
Zysk (PLZ): 2.21 %
Wskaźnik udziału: 21.58 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 0.48 %
H2Conservative Vermögensfreunde
ISIN: LU0939909940
Zysk (waluta aktywa podstawowego): 0.78 %
Zysk (PLZ): 2.78 %
Wskaźnik udziału: 19.90 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 0.55 %
Ogółem
Wskaźnik udziału: 100.00 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 2.05 %
Dane na dzień 30. 09. 2021
Wykres zakresu dat: -
W procentach Miesięczna stopa zwrotu funduszu ubezpieczeniowego (PLZ)
2020 2021
Styczeń 4.19 1.65
Luty -1.70 1.59
Marzec -10.77 2.93
Kwiecień 5.13 -1.65
Maj 1.35 -3.20
Czerwiec 0.95 3.49
Lipiec 1.26 1.11
Sierpień 5.10 -0.22
Wrzesień 0.94 2.05
Październik 0.55 -
Listopad -0.35 -
Grudzień 2.29 -
Wynik za ostatnie trzy lata
(2018 - 2020)
PLZ
7.56 %
Wynik od początku
(01.12.2016-31.12.2020)
PLZ
27.12 %

Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiągnięcie w perspektywie długoterminowej zwrotu z inwestycji znacznie przewyższającego poziom inflacji poprzez inwestowanie w fundusze inwestycyjne lub fundusze będące przedmiotem obrotu giełdowego ukierunkowane na akcje spółek, które rozwijają i zapewniają moc obliczeniową (tzw. przetwarzanie w chmurze) lub innych spółek technologicznych, bez ograniczeń geograficznych. W celu zapewnienia niezbędnej płynności Fundusz może inwestować w ograniczonym zakresie (do 20%) w depozyty bankowe w bankach znajdujących się w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Struktura portfela nie jest stała, ale z czasem może się zmieniać w zależności od warunków rynkowych. Przychody i dochody Funduszu są w pełni reinwestowane i nie są przeznaczone na wypłatę dywidendy.

Zwrot z inwestycji i wartość inwestycji są w dużej mierze zależne od rozwoju aktywów bazowych i istnieje bezpośredni związek między zwrotem z inwestycji a wynikami Funduszu. Fundusz jest denominowany w euro, ale aktywa bazowe mogą być denominowane w innych walutach, co oznacza, że na zysk z Funduszu mają wpływ nie tylko wyniki aktywów, ale także kursy wymiany walut.

Ryzyko walutowe nie jest zabezpieczane. Fundusz nie zapewnia żadnej gwarancji dochodu ani zwrotu z zainwestowanych środków. Fundusz nie monitoruje ani nie kopiuje żadnego indeksu i nie ma wskaźnika referencyjnego.

Instrumenty bazowe NOVIS Digital Assets Fundusz Ubezpieczeniowy
Nazwa aktywu bazowego ISIN Wskaźnik udziału Zysk (waluta aktywa podstawowego) Zysk (PLZ) Ważony zysk z funduszu (PLZ)
ETFMG PRIME CYBER SECURITY E FUND US26924G2012 25.95 % -5.70 % -1.71 % -0.44 %
GLOBAL X FUTURE ANALYTICS TE FUND US37954Y6326 15.63 % -4.95 % -0.93 % -0.15 %
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING FUND US33734X1928 29.71 % -3.93 % 0.14 % 0.04 %
Bank Deposits EUR Bank Deposits 10.00 % 0.00 % 1.99 % 0.20 %
ELJOVI Multi-Strategy Fund KYG3004A1004 18.71 % -0.92 % 3.28 % 0.61 %
Ogółem 100.00 % 0.26 %
ETFMG PRIME CYBER SECURITY E FUND
ISIN: US26924G2012
Zysk (waluta aktywa podstawowego): -5.70 %
Zysk (PLZ): -1.71 %
Wskaźnik udziału: 25.95 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): -0.44 %
GLOBAL X FUTURE ANALYTICS TE FUND
ISIN: US37954Y6326
Zysk (waluta aktywa podstawowego): -4.95 %
Zysk (PLZ): -0.93 %
Wskaźnik udziału: 15.63 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): -0.15 %
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING FUND
ISIN: US33734X1928
Zysk (waluta aktywa podstawowego): -3.93 %
Zysk (PLZ): 0.14 %
Wskaźnik udziału: 29.71 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 0.04 %
Bank Deposits EUR
ISIN: Bank Deposits
Zysk (waluta aktywa podstawowego): 0.00 %
Zysk (PLZ): 1.99 %
Wskaźnik udziału: 10.00 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 0.20 %
ELJOVI Multi-Strategy Fund
ISIN: KYG3004A1004
Zysk (waluta aktywa podstawowego): -0.92 %
Zysk (PLZ): 3.28 %
Wskaźnik udziału: 18.71 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 0.61 %
Ogółem
Wskaźnik udziału: 100.00 %
Ważony zysk z funduszu (PLZ): 0.26 %
Dane na dzień 30. 09. 2021
Wykres zakresu dat: -
W procentach Miesięczna stopa zwrotu funduszu ubezpieczeniowego (PLZ)
2020 2021
Styczeń 8.85 4.31
Luty -6.88 -1.85
Marzec -2.43 2.91
Kwiecień 11.14 0.62
Maj 1.92 -3.86
Czerwiec 3.05 9.25
Lipiec 0.47 1.33
Sierpień 3.90 1.42
Wrzesień 1.63 0.26
Październik 1.39 -
Listopad 2.57 -
Grudzień 5.78 -
Wynik za ostatnie trzy lata
(2018 - 2020)
PLZ
117.51 %
Wynik od początku
(01.07.2017-31.12.2020)
PLZ
209.17 %

Ryzyko inwestycyjne ponosi klient, chyba że określono inaczej dla konkretnego funduszu.

Ta strona używa cookies (tzw. ciasteczka) w celu optymalizacji wizyty na naszej stronie internetowej. Korzystając z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na temat plików cookie tutaj.