NOVIS fondy

NOVIS Garantovaně Rostoucí Pojistný Fond je vlastním fondem Pojišťovny. Pojistitel v něm poskytuje 100% kapitálovou garanci během celého trvání pojistné smlouvy. Navíc NOVIS Garantovaně Rostoucí Pojistný Fond zahrnuje i pozitivní zhodnocení každý měsíc, které bude zveřejněno ne webové stránce Pojistitele vždy na konci kalendářního roku pro následující kalendářní rok.

Tento fond může investovat do:

Dluhopisů – dluhopisy jsou dluhové cenné papíry obvykle spojené s platbou výnosů a se splatností převyšující jeden rok. Dluhopisy, do kterých Fond investuje, jsou státní dluhopisy nebo dluhopisy, které jsou garantovány státními subjekty denominovanými v českých korunách.
Bankovních vkladů – představují zůstatky na běžných a vkladových účtech v bankách a pobočkách zahraničních bank se sídlem v zemích Evropského hospodářského prostoru se splatností do jednoho roku.

Za obvyklých tržních podmínek, udržuje Pojišťovna při hospodaření s pojistným Fondem následující alokační limity aktiv:

Podíl investicí do dluhopisů do 100 % hodnoty Fondu.
Podíl nástrojů peněžního trhu a vkladů do 20 % hodnoty Fondu.

Od počátku existence tohoto fondu bylo v letech 2015 až 2019 garantováno a i připsáno zhodnocení prostředků ve výši 0,3% měsíčně (p.m), což představuje 3,66% ročně (p.a.). Výši ročního zhodnocení pozitivně ovlivnily úroky z úroků, protože zhodnocení se připisuje na měsíční bázi.

Představenstvo společnosti NOVIS Poisťovňa a.s. schválilo garantované zhodnocení NOVIS Garantovaně Rostoucího Pojistného Fondu na rok 2020 ve výši 0,3% měsíčně, což představuje 3,66% p.a.

Více informací o fondu:

Zhodnocení za rok 2019 je anualizováno.
V procentech Reálné zhodnocení investice klientů (CZK)
2018 2019 2020
Leden 0.30 0.30 0.30
Únor 0.30 0.30 0.30
Březen 0.30 0.30 0.30
Duben 0.30 0.30 0.30
Květen 0.30 0.30 0.30
Červen 0.30 0.30 0.30
Červenec 0.30 0.30 0.30
Srpen 0.30 0.30 0.30
Září 0.30 0.30 0.30
Říjen 0.30 0.30 0.30
Listopad 0.30 0.30 0.30
Prosinec 0.30 0.30 0.30
V procentech Reálné zhodnocení investice klientů (CZK)
2018 2019 2020*
Ročně 3.66 3.66 3.66
*v propočtu na rok
 

NOVIS ETF Akciový Pojistný Fond je vlastním fondem Pojišťovny. Tento fond je negarantovaný, což znamená, že investiční rizika jsou plně hrazena pojistníkem a Pojistitel neposkytuje kapitálové ani výnosové záruky. Pojišťovna investuje prostředky fondu do burzovních ETF, což jsou určité druhy fondů obchodovaných na akciových trzích, jejichž investičním cílem je replikovat benchmarkový akciový index. Burzovní ETF mají dlouhodobou tendenci k růstu, ale mohou také snížit hodnotu v krátkodobém a střednědobém horizontu.

Tento fond může investovat do:

ETF na burze - Pojišťovna upřednostňuje likvidní ETF, které jsou spravovány renomovanými a transparentními společnostmi. ETF jsou denominovány v EUR a USD.
Bankovních vkladů - představují zůstatky na běžných a vkladových účtech v bankách a pobočkách zahraničních bank se sídlem v zemích Evropského hospodářského prostoru se splatností do jednoho roku. Ty mohou být denominovány v EUR, USD, CHF nebo v místní měně zemí Evropského hospodářského prostoru.

Za obvyklých tržních podmínek, udržuje Pojišťovna při hospodaření s pojistným Fondem následující alokační limity aktiv:

Podíl investic v ETF až do výše 100% hodnoty Fondu.
Podíl bankovních vkladů do výše 20% hodnoty Fondu.

Vlastnictví Fondu může být použito k úhradě nákladů souvisejících s uskutečněnými nákupními nebo prodejními transakcemi odpovídajících aktiv.

Více informací o fondu:

Podkladová aktiva NOVIS ETF Akciový Pojistný Fond
Název podkladového aktiva ISIN Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu Výnos (v měně podkladového aktiva) Výnos (CZK) Vážený zisk podkladového aktiva (CZK)
iShare MSCI WORLD (USD) ETF US4642863926 79.50 % 1.80 % -0.90 % -0.72 %
iShare MSCI EM - ACC (USD) IE00B4L5YC18 0.33 % 7.20 % 4.36 % 0.01 %
iShare MSCI EM - ACC (EUR) IE00B4L5YC18 20.16 % 5.07 % 4.63 % 0.93 %
Celkem 100.00 % 0.23 %
iShare MSCI WORLD (USD) ETF
ISIN: US4642863926
Výnos (v měně podkladového aktiva): 1.80 %
Výnos (CZK): -0.90 %
Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu: 79.50 %
Vážený zisk podkladového aktiva (CZK): -0.72 %
iShare MSCI EM - ACC (USD)
ISIN: IE00B4L5YC18
Výnos (v měně podkladového aktiva): 7.20 %
Výnos (CZK): 4.36 %
Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu: 0.33 %
Vážený zisk podkladového aktiva (CZK): 0.01 %
iShare MSCI EM - ACC (EUR)
ISIN: IE00B4L5YC18
Výnos (v měně podkladového aktiva): 5.07 %
Výnos (CZK): 4.63 %
Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu: 20.16 %
Vážený zisk podkladového aktiva (CZK): 0.93 %
Celkem
Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu: 100.00 %
Vážený zisk podkladového aktiva (CZK): 0.23 %
Údaje k 31. 12. 2019
Datový rozsah grafu : -
V procentech Reálné zhodnocení investice klientů (CZK)
2018 2019
Leden 0.36 7.57
Únor -0.83 3.78
Březen -4.73 2.91
Duben 4.70 3.65
Květen 4.55 -3.72
Červen -0.54 0.95
Červenec 0.89 4.72
Srpen 2.44 -2.54
Září 1.07 4.56
Říjen -7.17 -0.24
Listopad 3.86 4.13
Prosinec -9.53 0.23
Roční výkonnost 2018 2019*
-5.47 26
*Dosavadní rok
Výkonnost za poslední tři roky
(2016 - 2018)
CZK
5.96 %
Výkonnost od vzniku fondu 
(01.01.2014-01.12.2018)
CZK
21.48 %
 

NOVIS Gold Pojistný Fond je vlastním fondem Pojišťovny. Fond je negarantovaným Fondem, což znamená, že investiční rizika jsou plně hrazena pojistníkem a Pojistitel neposkytuje kapitálové ani výnosové záruky. Pojišťovna investuje prostředky Fondu do ETF zlata (Fondy obchodované na burze), který kopíruje změny v ceně zlata a neinvestuje do fyzického zlata nebo jiných drahých kovů. Vzhlede

Fond může investovat do:

ETF zlata - Pojišťovna upřednostňuje likvidní ETF, které jsou spravovány renomovanými a transparentními společnostmi. ETF jsou denominovány v EUR a USD.
Bankovních vkladů - představují zůstatky na běžných a vkladových účtech v bankách a pobočkách zahraničních bank se sídlem v zemích Evropského hospodářského prostoru se splatností do jednoho roku. Ty mohou být denominovány v EUR, USD, CHF nebo v místní měně zemí Evropského hospodářského prostoru.

Za obvyklých tržních podmínek, udržuje Pojišťovna při hospodaření s pojistným Fondem následující alokační limity aktiv:

Podíl investic v ETF zlata až do výše 100% hodnoty Fondu.
Podíl bankovních vkladů do výše 20% hodnoty Fondu.

Vlastnictví Fondu může být použito k úhradě nákladů souvisejících s uskutečněnými nákupními nebo prodejními transakcemi odpovídajících aktiv.

Více informací o fondu:

Podkladová aktiva NOVIS Gold Pojistný Fond
Název podkladového aktiva ISIN Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu Výnos (v měně podkladového aktiva) Výnos (CZK) Vážený zisk podkladového aktiva (CZK)
SPDR Gold Trust USD US78463V1070 100.00 % 4.10 % 1.34 % 1.34 %
Celkem 100.00 % 1.34 %
SPDR Gold Trust USD
ISIN: US78463V1070
Výnos (v měně podkladového aktiva): 4.10 %
Výnos (CZK): 1.34 %
Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu: 100.00 %
Vážený zisk podkladového aktiva (CZK): 1.34 %
Celkem
Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu: 100.00 %
Vážený zisk podkladového aktiva (CZK): 1.34 %
Údaje k 31. 12. 2019
Datový rozsah grafu : -
V procentech Reálné zhodnocení investice klientů (CZK)
2018 2019
Leden -1.65 2.80
Únor 1.23 0.01
Březen -0.37 0.12
Duben 2.29 -1.28
Květen 2.51 1.94
Červen -3.01 5.44
Červenec -4.40 4.56
Srpen -0.49 9.75
Září -0.78 -1.89
Říjen 6.96 -3.56
Listopad -0.72 -1.30
Prosinec 2.83 1.34
Roční výkonnost 2018 2019*
4.4 17.92
*Dosavadní rok
Výkonnost za poslední tři roky
(2016 - 2018)
CZK
8.10 %
Výkonnost od vzniku fondu 
(01.01.2014-01.12.2018)
CZK
13.27 %
 

NOVIS Podnikatelský Pojistný Fond je vlastním Fondem Pojišťovny. Fond je negarantovaný, což znamená, že investiční rizika jsou plně hrazena pojistníkem a Pojistitel neposkytuje kapitálové ani výnosové záruky.

Pojišťovna bude v budoucnu podporovat slibné společnosti z prostředků Fondu formou podílu na základním kapitálu nebo formou kapitálového financování. Držitelé pojistných smluv by měli mít přímý prospěch z růstu hodnoty dotyčných společností a mohli tak investovat své finanční prostředky podobně jako soukromí investoři.

V současnosti pojistitel investuje do fondů ETF (Exchange Traded Funds), které replikují index společností kótovaných na burze nebo do fondů podporujících investice do méně rozvinutých částí světa. Vzhledem k tomu, že investice do soukromého kapitálu mají vysoký potenciál pro zhodnocení s relativně vysokým rizikem, může hodnota Fondu výrazně klesnout než hodnota jiných NOVIS pojistných Fondů.

Fond může investovat do:

ETF replikujících index společností kótovaných na burze nebo ve Fondech podporujících investice do méně rozvinutých částí světa, do základního kapitálu vybraných společností nebo do nástrojů pro financování vlastního kapitálu, díky kterým budou výnosy Fondu získány přímo z vyplacených dividend nebo z účasti na zisku a zájmu jednotlivých forem financování. Investice do Fondu mohou být denominovány v EUR, USD, CHF nebo v místní měně zemí Evropského hospodářského prostoru.
Bankovních vkladů – představují zůstatky na běžných a vkladových účtech v bankách a pobočkách zahraničních bank se sídlem v zemích Evropského hospodářského prostoru se splatností do jednoho roku. Ty mohou být denominovány v EUR, USD, CHF nebo v místní měně zemí Evropského hospodářského prostoru.

Za obvyklých tržních podmínek, udržuje Pojišťovna při hospodaření s pojistným Fondem následující alokační limity aktiv:

Podíl investic v ETF, Fondech a nástrojích popsaných výše až do výše 100% hodnoty Fondu.
Podíl bankovních vkladů do výše 20% hodnoty Fondu.

Vlastnictví Fondu může být použito k úhradě nákladů souvisejících s uskutečněnými nákupními nebo prodejními transakcemi odpovídajících aktiv.

Více informací o fondu:

Podkladová aktiva NOVIS Podnikatelského Pojistný Fond
Název podkladového aktiva ISIN Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu Výnos (v měně podkladového aktiva) Výnos (CZK) Vážený zisk podkladového aktiva (CZK)
responsAbility Micro and SME Finance Fund II LU1050624516 31.99 % 0.08 % -0.34 % -0.11 %
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR) IE00B66F4759 0.39 % 1.37 % 0.94 % 0.00 %
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD IE00B1TXHL60 67.62 % 1.53 % 1.11 % 0.75 %
Celkem 100.00 % 0.64 %
responsAbility Micro and SME Finance Fund II
ISIN: LU1050624516
Výnos (v měně podkladového aktiva): 0.08 %
Výnos (CZK): -0.34 %
Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu: 31.99 %
Vážený zisk podkladového aktiva (CZK): -0.11 %
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR)
ISIN: IE00B66F4759
Výnos (v měně podkladového aktiva): 1.37 %
Výnos (CZK): 0.94 %
Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu: 0.39 %
Vážený zisk podkladového aktiva (CZK): 0.00 %
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD
ISIN: IE00B1TXHL60
Výnos (v měně podkladového aktiva): 1.53 %
Výnos (CZK): 1.11 %
Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu: 67.62 %
Vážený zisk podkladového aktiva (CZK): 0.75 %
Celkem
Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu: 100.00 %
Vážený zisk podkladového aktiva (CZK): 0.64 %
Údaje k 31. 12. 2019
Datový rozsah grafu : -
V procentech Reálné zhodnocení investice klientů (CZK)
2018 2019
Leden -0.04 7.50
Únor -2.39 3.80
Březen -4.11 1.84
Duben 3.41 5.57
Květen 5.83 -2.06
Červen 0.76 0.27
Červenec 2.34 5.12
Srpen 1.17 -0.05
Září 1.32 4.36
Říjen -7.33 -1.75
Listopad 1.94 3.43
Prosinec -9.82 0.64
Roční výkonnost 2018 2019*
-6.92 28.66
*Dosavadní rok
Výkonnost za poslední tři roky
(2016 - 2018)
CZK
3.80 %
Výkonnost od vzniku fondu 
(01.01.2014-01.12.2018)
CZK
12.49 %
 

NOVIS Hypoteční Pojistný Fond je vlastním fondem Pojišťovny. Fond je negarantovaný, což znamená, že investiční rizika jsou plně hrazena pojistníkem a Pojistitel neposkytuje kapitálové ani výnosové záruky. Pojišťovna investuje prostředky tohoto Fondu především do finančních nástrojů spojených s realitním sektorem, jako jsou ETF (Fondy obchodované na burze) investující do krytých dluhopisů emitovaných finančními institucemi financujícími realitní sektor, realitní Fondy, podnikové dluhopisy určené k financování nemovitostních projektů, hypotečních zástavních listů a dalších finančních nástrojů, které jsou zajištěny úvěry nebo jejichž hodnota se vztahuje na vývoj nemovitostí. Vzhledem k tomu, že vývoj nemovitostí kolísá, může se hodnota Fondu časem snížit.

Fond může investovat do:

Finančních nástrojů spojených nebo založených nemovitostmi, denominované v EUR, USD, CHF nebo v místní měně zemí Evropského hospodářského prostoru.
Bankovních vkladů - představují zůstatky na běžných a vkladových účtech v bankách a pobočkách zahraničních bank se sídlem v zemích Evropského hospodářského prostoru se splatností do jednoho roku. Ty mohou být denominovány v EUR, USD, CHF nebo v místní měně zemí Evropského hospodářského prostoru.

Za obvyklých tržních podmínek, udržuje Pojišťovna při hospodaření s pojistným Fondem následující alokační limity aktiv:

Investiční podíl ve výše popsaných finančních nástrojích až do výše 100% hodnoty Fondu.
Podíl bankovních vkladů do výše 20% hodnoty Fondu.

Vlastnictví Fondu může být použito k úhradě nákladů souvisejících s uskutečněnými nákupními nebo prodejními transakcemi odpovídajících aktiv.

Více informací o fondu:

Podkladová aktiva NOVIS Hypoteční Pojistný Fond
Název podkladového aktiva ISIN Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu Výnos (v měně podkladového aktiva) Výnos (CZK) Vážený zisk podkladového aktiva (CZK)
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF IE00B3B8Q275 98.84 % -0.67 % -1.08 % -1.07 %
Dlhopisy HB REAVIS 2020 SK4120010554 1.16 % -0.14 % -0.56 % -0.01 %
Celkem 100.00 % -1.08 %
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF
ISIN: IE00B3B8Q275
Výnos (v měně podkladového aktiva): -0.67 %
Výnos (CZK): -1.08 %
Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu: 98.84 %
Vážený zisk podkladového aktiva (CZK): -1.07 %
Dlhopisy HB REAVIS 2020
ISIN: SK4120010554
Výnos (v měně podkladového aktiva): -0.14 %
Výnos (CZK): -0.56 %
Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu: 1.16 %
Vážený zisk podkladového aktiva (CZK): -0.01 %
Celkem
Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu: 100.00 %
Vážený zisk podkladového aktiva (CZK): -1.08 %
Údaje k 31. 12. 2019
Datový rozsah grafu : -
V procentech Reálné zhodnocení investice klientů (CZK)
2018 2019
Leden -1.96 0.34
Únor 0.83 -0.15
Březen 0.74 1.82
Duben 0.12 -0.57
Květen 1.11 1.19
Červen 1.22 -0.74
Červenec -1.84 1.48
Srpen 0.82 2.24
Září -0.62 -1.06
Říjen 0.96 -2.13
Listopad 0.21 0.15
Prosinec -0.73 -1.08
Roční výkonnost 2018 2019*
-1.1 1.5
*Dosavadní rok
Výkonnost za poslední tři roky
(2016 - 2018)
CZK
-3.21 %
Výkonnost od vzniku fondu 
(01.01.2014-01.12.2018)
CZK
1.25 %
 

NOVIS Family Office Pojistný Fond je vlastním fondem Pojišťovny. Fond je negarantovaný, což znamená, že investiční rizika jsou plně hrazena pojistníkem a Pojistitel neposkytuje kapitálové ani výnosové záruky. Tento pojistný fond má za cíl zvýšit hodnotu investovaných prostředků investováním do alternativních investičních fondů, konkrétně do fondů „Family office“, které výrazně investují do nekótovaných finančních nástrojů a různých aktiv.

Fond může investovat do:

Jednoho nebo několika Family Office Fondů. Fondy Family Office jsou alternativními investičními Fondy pro kvalifikované investory, kteří mohou významně investovat do nekótovaných finančních nástrojů a různých aktiv. Family Office Fondy mají dlouhodobou tendenci růstu, ale mohou za krátkodobé nebo střednědobé období zaznamenat pokles (snížení hodnoty). Kromě toho je možné investovat do investičních nástrojů, jejichž investiční politika je orientována na dlouhodobý a stabilní růst hodnoty, například jako investiční politiky soukromých univerzit v USA. Investice jsou denominovány v EUR, USD, CHF nebo v místní měně zemí Evropského hospodářského prostoru.
Bankovních vkladů - představují zůstatky na běžných a vkladových účtech v bankách a pobočkách zahraničních bank se sídlem v zemích Evropského hospodářského prostoru se splatností do jednoho roku. Ty mohou být denominovány v EUR, USD, CHF nebo v místní měně zemí Evropského hospodářského prostoru.

Za obvyklých tržních podmínek, udržuje Pojišťovna při hospodaření s pojistným Fondem následující alokační limity aktiv:

Investiční podíl ve výše popsaných finančních nástrojích až do výše 100% hodnoty Fondu.
Podíl bankovních vkladů do výše 20% hodnoty Fondu.

Vlastnictví Fondu může být použito k úhradě nákladů souvisejících s uskutečněnými nákupními nebo prodejními transakcemi odpovídajících aktiv.

Více informací o fondu:

Podkladová aktiva NOVIS Family Office Pojistný Fond
Název podkladového aktiva ISIN Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu Výnos (v měně podkladového aktiva) Výnos (CZK) Vážený zisk podkladového aktiva (CZK)
ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND FUND US4642885135 10.10 % 1.11 % -1.58 % -0.16 %
BP Family Office Brand LI0287824523 79.51 % 0.22 % -0.20 % -0.16 %
ISHARESO HY CORP BND (GY) EUR IE00B66F4759 10.39 % 1.23 % 0.80 % 0.08 %
Celkem 100.00 % -0.24 %
ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND FUND
ISIN: US4642885135
Výnos (v měně podkladového aktiva): 1.11 %
Výnos (CZK): -1.58 %
Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu: 10.10 %
Vážený zisk podkladového aktiva (CZK): -0.16 %
BP Family Office Brand
ISIN: LI0287824523
Výnos (v měně podkladového aktiva): 0.22 %
Výnos (CZK): -0.20 %
Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu: 79.51 %
Vážený zisk podkladového aktiva (CZK): -0.16 %
ISHARESO HY CORP BND (GY) EUR
ISIN: IE00B66F4759
Výnos (v měně podkladového aktiva): 1.23 %
Výnos (CZK): 0.80 %
Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu: 10.39 %
Vážený zisk podkladového aktiva (CZK): 0.08 %
Celkem
Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu: 100.00 %
Vážený zisk podkladového aktiva (CZK): -0.24 %
Údaje k 31. 12. 2019
Datový rozsah grafu : -
V procentech Reálné zhodnocení investice klientů (CZK)
2018 2019
Leden -0.58 0.52
Únor 0.80 -0.62
Březen 0.11 1.16
Duben 0.77 0.23
Květen 1.38 1.40
Červen 1.25 -1.00
Červenec -1.07 0.83
Srpen 1.04 1.41
Září 0.44 0.05
Říjen 0.74 -0.82
Listopad 0.58 0.47
Prosinec -0.49 -0.24
Roční výkonnost 2018 2019*
4.97 3.4
*Dosavadní rok
Výkonnost za poslední tři roky
(2016 - 2018)
CZK
6.54 %
Výkonnost od vzniku fondu 
(01.10.2016-01.12.2018)
CZK
6.54 %
 

NOVIS World Brands Pojistný Fondje vlastním Fondem Pojišťovny. Fond je negarantovaný, což znamená, že investiční rizika jsou plně hrazena pojistníkem a Pojistitel neposkytuje kapitálové ani výnosové záruky. Pojišťovna investuje majetek tohoto pojistného Fondu zejména do akcií investičního fondu nazvaného Wealth Fund, který spravuje společnost Mahrberg Wealth AG. Wealth Fund je lucemburským investičním Fondem s několika podfondy. Cílem investiční politiky tohoto pojistného Fondu je získat návratnost investic nad výnosnost, kterou lze dosáhnout investováním do akciového indexu. Pojistný Fond má dlouhodobou tendenci růstu, ale během krátkodobého nebo střednědobého období může dojít k poklesu (snížení hodnoty).

Fond může investovat do:

Jednoho nebo více podfondů Wealth Fund. Sub-fondy investují do cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, které jsou schváleny nebo obchodovány na regulovaných trzích buď v Evropské unii nebo mimo ni, a zahrnují akcie, dluhopisy, otevřené investiční Fondy podléhající směrnici EU (UCITS) a ekvivalenty derivátů.
Bankovních vkladů - představují zůstatky na běžných a vkladových účtech v bankách a pobočkách zahraničních bank se sídlem v zemích Evropského hospodářského prostoru se splatností do jednoho roku. Ty mohou být denominovány v EUR, USD, CHF nebo v místní měně zemí Evropského hospodářského prostoru.

Za obvyklých tržních podmínek, udržuje Pojišťovna při hospodaření s pojistným Fondem následující alokační limity aktiv:

Do Fondu a jeho podfondů lze investovat až 100% majetku Fondu. Akcie mohou představovat 100% majetku Fondu Wealth Fund.
Podíl bankovních vkladů do výše 20% hodnoty Fondu.

Vlastnictví Fondu může být použito k úhradě nákladů souvisejících s uskutečněnými nákupními nebo prodejními transakcemi odpovídajících aktiv.

Více informací o fondu:

Podkladová aktiva NOVIS World Brands Pojistný Fond
Název podkladového aktiva ISIN Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu Výnos (v měně podkladového aktiva) Výnos (CZK) Vážený zisk podkladového aktiva (CZK)
H2Conservative Vermögensfreunde LU0939909940 24.87 % 0.33 % -0.09 % -0.02 %
H2Progressive Vermögensfreunde LU0939909783 24.65 % 1.27 % 0.85 % 0.21 %
Wealth Fund World Class Brands Vermögensfreunde Cap LU0939910286 50.48 % 1.35 % 0.92 % 0.46 %
Celkem 100.00 % 0.65 %
H2Conservative Vermögensfreunde
ISIN: LU0939909940
Výnos (v měně podkladového aktiva): 0.33 %
Výnos (CZK): -0.09 %
Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu: 24.87 %
Vážený zisk podkladového aktiva (CZK): -0.02 %
H2Progressive Vermögensfreunde
ISIN: LU0939909783
Výnos (v měně podkladového aktiva): 1.27 %
Výnos (CZK): 0.85 %
Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu: 24.65 %
Vážený zisk podkladového aktiva (CZK): 0.21 %
Wealth Fund World Class Brands Vermögensfreunde Cap
ISIN: LU0939910286
Výnos (v měně podkladového aktiva): 1.35 %
Výnos (CZK): 0.92 %
Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu: 50.48 %
Vážený zisk podkladového aktiva (CZK): 0.46 %
Celkem
Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu: 100.00 %
Vážený zisk podkladového aktiva (CZK): 0.65 %
Údaje k 31. 12. 2019
Datový rozsah grafu : -
V procentech Reálné zhodnocení investice klientů (CZK)
2018 2019
Leden 1.28 3.09
Únor -0.77 0.26
Březen -5.46 2.05
Duben 3.72 2.83
Květen 4.54 -1.53
Červen -0.60 -1.03
Červenec 0.62 3.68
Srpen 1.31 -1.81
Září -1.65 0.71
Říjen -7.87 -2.09
Listopad -1.27 2.51
Prosinec -5.46 0.65
Roční výkonnost 2018 2019*
-11.61 9.3
*Dosavadní rok
Výkonnost za poslední tři roky
(2016 - 2018)
CZK
4.26 %
Výkonnost od vzniku fondu 
(01.12.2016-01.12.2018)
CZK
4.26 %
 

NOVIS Digital Assets Pojistný Fond je vlastním Fondem Pojišťovny. Fond je negarantovaný, což znamená, že investiční rizika jsou plně hrazena pojistníkem a Pojistitel neposkytuje kapitálové ani výnosové záruky. Tento pojistný fond má za cíl zvýšení hodnoty investovaných prostředků investováním do alternativních investičních fondů zaměřených na obchodování v arbitrážích a investic do vývoje a poskytování výpočetní kapacity tzv. Cloud computingu.

Fond může investovat do:

Alternativních investičních Fondů se zaměřením především na arbitrážní obchodování a poskytování výpočetní kapacity. Tyto prostředky mohou být denominovány v EUR nebo USD.
Bankovních vkladů - představují zůstatky na běžných a vkladových účtech v bankách a pobočkách zahraničních bank se sídlem v zemích Evropského hospodářského prostoru se splatností do jednoho roku. Ty mohou být denominovány v EUR, USD, CHF nebo v místní měně zemí Evropského hospodářského prostoru.

Za obvyklých tržních podmínek, udržuje Pojišťovna při hospodaření s pojistným Fondem následující alokační limity aktiv:

Podíl investic do alternativních investičních Fondů až do výše 100% hodnoty Fondu.
Podíl bankovních vkladů do výše 20% hodnoty Fondu.

Vlastnictví Fondu může být použito k úhradě nákladů souvisejících s uskutečněnými nákupními nebo prodejními transakcemi odpovídajících aktiv.

Více informací o fondu:

Podkladová aktiva NOVIS Digital Assets Pojistný Fond
Název podkladového aktiva ISIN Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu Výnos (v měně podkladového aktiva) Výnos (CZK) Vážený zisk podkladového aktiva (CZK)
ETFMG PRIMR CYBER SECURITY E FUND US26924G2012 39.31 % -2.26 % -4.85 % -1.91 %
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING FUND US33734X1928 39.12 % -1.86 % -4.47 % -1.75 %
GLOBAL X FUTURE ANALYTCS TE FUND US37954Y6326 21.57 % 2.46 % -0.26 % -0.06 %
Celkem 100.00 % -3.71 %
ETFMG PRIMR CYBER SECURITY E FUND
ISIN: US26924G2012
Výnos (v měně podkladového aktiva): -2.26 %
Výnos (CZK): -4.85 %
Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu: 39.31 %
Vážený zisk podkladového aktiva (CZK): -1.91 %
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING FUND
ISIN: US33734X1928
Výnos (v měně podkladového aktiva): -1.86 %
Výnos (CZK): -4.47 %
Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu: 39.12 %
Vážený zisk podkladového aktiva (CZK): -1.75 %
GLOBAL X FUTURE ANALYTCS TE FUND
ISIN: US37954Y6326
Výnos (v měně podkladového aktiva): 2.46 %
Výnos (CZK): -0.26 %
Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu: 21.57 %
Vážený zisk podkladového aktiva (CZK): -0.06 %
Celkem
Podíl podkladového aktiva na aktivech fondu: 100.00 %
Vážený zisk podkladového aktiva (CZK): -3.71 %
Údaje k 31. 12. 2019
Datový rozsah grafu : -
V procentech Reálné zhodnocení investice klientů (CZK)
2018 2019
Leden -2.10 3.32
Únor 6.29 2.68
Březen 4.47 2.07
Duben 8.55 2.95
Květen 9.16 -2.34
Červen 3.68 -2.44
Červenec -1.30 4.92
Srpen 1.69 -4.51
Září 1.41 0.18
Říjen 3.74 1.27
Listopad 0.58 7.98
Prosinec -1.24 -3.71
Roční výkonnost 2018 2019*
34.93 12.37
*Dosavadní rok
Výkonnost za poslední tři roky
(2016 - 2018)
CZK
96.35 %
Výkonnost od vzniku fondu 
(01.07.2017-01.12.2018)
CZK
96.35 %
 

Investiční riziko nese klient. Minulé zhodnocení není žádnou garancí budoucí výkonnosti Vaší investice.

Používáme cookies s cílem co nejvíce Vám zpříjemnit návštěvu našich webových stránek. Tím, že stránky používáte, souhlasíte s uložením cookies na Vašem počítači/zařízení. Více o cookies ZDE.