INFORMACE PRO KLIENTY

Sazba srážky za poskytnutí předdavku na pojistné plnění je ve výši 0,7% měsíčně.


KLASIFIKACE POJISTNÝCH ODVĚTVÍ PODLE POJISTNÝCH DRUHŮ

Část B - pojistné odvětví životního pojištění

1. Pojištění

a) pro případ dožití, pro případ smrti, pro případ smrti nebo dožití, pro případ dožití s možností vrácení pojistného, pojištění spojené s výplatou smlouvami,

b) důchodové pojištění,

c) doplňkové pojištění sjednávané doplňkově k životnímu pojištění, zejména pro případ ublížení na zdraví včetně pracovní neschopnosti, pro případ smrti následkem úrazu a pro případ invalidity následkem úrazu nebo nemoci.

2. Pojištění uvedené v prvním bodě písm. a) a b) spojené s investičními fondy.