Nový svet poistenia

NOVIS Poisťovňa dosiahla počas svojho pôsobenia významné úspechy

  • Našim klientom poskytujeme mimoriadne poistenie využívajúce viac ako 25 významných inovácií. Na základe spätnej väzby od našich klientov a obchodných partnerov je to najzaujímavejšia ponuka, ktorú poisťovne v posledných rokoch vytvorili.
  • NOVIS je medzinárodná poisťovňa so sídlom v Bratislave a s klientmi na Slovensku, Českej republike, Nemecku, Rakúsku, Poľsku, Fínsku, Taliansku a Maďarsku. V roku 2018 sme vstúpili na trhy vo Švédsku, Litve a na Islande.
  • Poistenie od spoločnosti NOVIS je jedinečné vďaka rozsahu poistného krytia, úplne novým investičným možnostiam, neuveriteľnej flexibilite, likvidite a novým formám využívania kapitálu.
  • S NOVIS Poisťovňou si môžete byť istí, že sa o Vás a Vašu rodinu postaráme v prípade poistnej udalosti a svoje financie môžete spravovať pomocou interných poistných fondov. To všetko je možné s jedinou poistnou zmluvou, ktorú môžete kedykoľvek zmeniť bez zbytočných poplatkov.
  • Škála ponúkaných poistných fondov, ktoré sú k dispozícii v jednej poistnej zmluve, je špeciálne navrhnutá tak, aby poskytovala najlepšiu diverzifikáciu rizík, a tým zabezpečila rast investícií po celom svete ako jedinečný poistný produkt.
  • Pokrytie zahŕňa poistenie v prípade smrti, choroby a operácie (vrátane kritických chorôb, operácií, hospitalizácie a práceneschopnosti), ako aj plné pokrytie úrazov (vrátane smrti úrazom, trvalých následkov v dôsledku úrazu a dennej dávky počas liečby úrazu).
  • Každý nový klient obdrží NOVIS vernostný bonus vo výške uvedenej v príslušných všeobecných poistných podmienkach.Stabilita a medzinárodné skúsenosti

Mapa Novis

Kontaktujte nás
Ak máte záujem o viac informácií o našich službách, vyplňte, prosím, krátky formulár a budeme vás kontaktovať.

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov vo vyššie uvedenom rozsahu spoločnosťou NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s. Svoj súhlas udeľujem na účely zodpovedania mnou uvedenej otázky v tomto formulári a na obdobie potrebné na jej zodpovedanie. Zároveň som si vedomý, že súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Formulár bol úspešne odoslaný. Ďakujeme.

Pentagon inovácií

Produkt NOVIS Poisťovne vytvára výhodné podmienky určené pre každý vek, pre jednotlivcov, celé rodiny, ako aj pre partnerov bez príbuzenského vzťahu. Počet osôb na zmluve je neobmedzený a určený aj pre ľudí nad 50 rokov. Výhodnosť sa s vekom mení, preto je potrebné konzultovať správne nastavenie produktu s Vaším finančným poradcom.
Počas celého trvania poistnej zmluvy môžu klienti meniť formy sporenia, pomer investícii a rovnako aj všetky parametre poistnej zmluvy. Tie si vedia ľahko prispôsobiť podľa aktuálnych životných situácií a nových priorít. Prestup medzi jednotlivými fondmi je bez poplatkov za transakcie.
NOVIS Poisťovňa poskytuje flexibilné platenie, pri ktorom sa poistník sám rozhoduje kedy a koľko zaplatí. Je len na ňom, ako si jednotlivé platby rozloží. Jedinou povinnosťou je zaplatiť vopred dohodnuté minimum.
Obstarávacie náklady sa nevzťahujú na skutočne zaplatené vklady, ale len na dohodnuté zmluvné poistné. Vďaka princípu “Jedna zmluva na celý život” nemusia klienti pri rôznych zmenách životných situácií (napr. zmena poistenej osoby) uzatvárať nové poistné zmluvy. Tým odpadá povinnosť platiť opätovné obstarávacie náklady. Prostriedky klientov investujeme samostatne, bez sprostredkovateľov, čím je odstránené dvojnásobné zaťaženie poplatkami (poplatky poisťovni i správcovskej spoločnosti).
Platby prekračujúce vopred dohodnuté mesačné minimum sú v mene poistníka investované v plnej výške, čím sa dosiahnu vyššie výnosy a môže dočasne zaniknúť aj povinnosť pravidelných platieb. Otvorená časť celkovo dohodnutého poistného tak môže byť kedykoľvek zaplatená predčasne.
Tento poistný fond poskytuje stopercentnú kapitálovú garanciu počas celého trvania poistnej zmluvy. Navyše, NOVIS Garantovaný Poistný Fond zahŕňa aj pozitívne mesačné zhodnotenie, ktoré je zverejnené na webovej stránke Poistiteľa vždy na konci kalendárneho roka pre nasledujúci kalendárny rok. Alokácia do žiadneho poistného fondu, vrátane NOVIS Garantovane Rastúceho Poistného Fondu nemôže presiahnuť 50 %.
Poisťovňa investuje do moderných ETF akciových fondov, ktoré majú nižšie náklady na správu a vyššie výnosy ako klasické akciové fondy.
Poisťovňa investuje do zlata a iných finančných inštrumentov naviazaných na hodnotu zlata. Poistníci tak môžu svoje nasporené prostriedky umiestniť do zlata bez obvyklých strát pri nákupe a predaji.
Poisťovňa investuje do perspektívnych firiem z regiónu. Cieľom tohto fondu je umožniť bežnému poistníkovi mať podobné výnosy ako dosahujú veľkí investori.
Poisťovňa investuje prostriedky najmä do hypotekárne zabezpečených úverov a hypotekárnych záložných listov. Výnosy poistníkov v tomto fonde tvoria celkové úroky z poskytnutých úverov a výnosy z hypotekárnych záložných listov
Poisťovňa investuje prostriedky do jedného alebo viacerých Family Office fondov. Family Office fondy sú investičné fondy pre kvalifikovaných investorov. Kurzový vývoj Fondu závisí od vývoja zhodnotenia Family Office fondov, do ktorých Fond investuje.
Poisťovňa investuje prostriedky poistného fondu prevažne do akcií investičného fondu - Wealth Fund, vytvoreného spoločnosťou Mahrberg Wealth AG. Cieľom investičnej politiky tohto poistného fondu je získať investičný výnos, ktorý je vyšší ako výnos z investovania do akciového indexu.
NOVIS Digital Assets Poistný Fond je negarantovaný poistný fond. Vďaka tomuto poistnému fondu môže poistník participovať na celom reťazci financovania, obchodovania a vlastnenia virtuálnych mien. Je to jediný poistný fond, ktorý umožňuje bežnému klientovi investovať do rozvíjajúceho sa nového sveta virtuálnych mien. Stratégiou fondu je investovať do všetkých dostupných segmentov súčasných a budúcich kryptomien, najmä prostredníctvom obchodných techník (využívajúcich  možnosti arbitráže) a miningu.
Ak poistník nechce, aby sa po ňom dedilo, môže sa vzdať v prípade svojej smrti nasporenej hodnoty na fondovom účte poistnej zmluvy v prospech poisťovne. Poisťovňa prerozdelí tieto prostriedky medzi ostatných klientov, ktorí majú zvolený tento bonus, vďaka čomu získajú od poisťovne vyšší dôchodok.
Keď má klient NOVIS Poisťovne úraz, poskytne mu poisťovňa náhradné peňažné plnenie. A to aj v prípade, že po úraze nezostanú trvalé následky.
Ide o zdravotné poistenie súbežné s povinným zdravotným poistením, pri ktorom dostávajú klienti NOVIS Poisťovne peňažné plnenie bez skúmania účelu jeho použitia. Poistenie je platné na celom svete.
V prípade uznania invalidity poistenej osoby vypláca NOVIS Poisťovňa jednorazovo vyplatené poistné plnenie. Invaliditu posudzujú odborníci poisťovne nezávisle a môžu ju priznať aj v prípade, že sociálna poisťovňa invaliditu neuzná.
Poistník môže nezávisle od svojho veku, kedykoľvek, časť alebo celú svoju nasporenú sumu premeniť na doživotný dôchodok. Poistná zmluva aj v prípade čerpania dôchodku plnohodnotne pokračuje.
Zabezpečte vyplácanie dôchodku aj pre iné osoby (napríklad manželke, rodičom). Na jednu poistnú zmluvu je možné naviazať viacero doživotných dôchodkov.
NOVIS Poisťovňa umožňuje takto poisteným osobám čerpať vyšší dôchodok v prípade, že nastane potreba opatrovateľskej starostlivosti.
Každá poistná zmluva NOVIS Poisťovne ponúka automaticky možnosť finančnej starostlivosti o deti. Poistník môže kedykoľvek stanoviť svoje dieťa ako oprávnenú osobu pre fixný plán výplat, ktoré bude dieťa pravidelne dostávať (časovo ohraničené štipendium, veno, rôzne poistné krytia).
Ak klient v ťažkom životnom období nemôže platiť poistné, môže požiadať o prerušenie povinnosti platiť až na 6 mesiacov. V závislosti od dôvodu môže byť vyžiadané písomné potvrdenie. Po schválení žiadosti zostáva klient aj naďalej poistený.
Z dôvodu zabezpečenia skutočnej disponibility s prostriedkami na poistnom účte poskytujeme preddavky na poistné plnenie. Napriek vyplateniu preddavku sa na výške prostriedkov na poistnom účte nič nemení, naďalej sú investované. Termín vrátenia preddavku si určuje poistník sám a nemusí byť vopred dohodnutý, poplatok za poskytnutie preddavku je účtovaný mesačne až do jeho splatenia a tento je splatný spolu s vrátením preddavku.
Aj bez ukončenia poistnej zmluvy si poistníci môžu nechať vyplatiť čiastočnú hodnotu fondového účtu, po istom čase tak môže urobiť bez zrážok.

Používame cookies s cieľom čo najviac Vám spríjemniť návštevu našich webových stránok.
Tým, že stránky používate, súhlasíte s uložením cookies na Vašom počítači/zariadení. Viac o cookies TU.