Informácie pre klientov

Pre rok 2017 bola predstavenstvom NOVIS Poisťovne stanovená sadzba zrážky za poskytovanie preddavku na poistné plnenie vo výške 0,7 % mesačne.


Miesto zverejnenia správy o finančnom stave poisťovateľa podľa osobitného predpisu: http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/1492079

NOVIS Poisťovňa, a. s. zverejňuje v zmysle článku 2 metodického usmernenia Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 14. marca 2016 č. 1/2016 o priemernej výške nákladov na finančné sprostredkovanie v životnom poistení nasledovnú priemernú výšku nákladov na finančné sprostredkovanie v životnom poistení za rok 2016:

Priemerná výška nákladov na finančné sprostredkovanie v životnom poistení ("PVNFS")

Skupina 3: 13,22%

Skupina 1c: 18,57%


KLASIFIKÁCIA POISTNÝCH ODVETVÍ PODĽA POISTNÝCH DRUHOV

Čast B – poistné odvetvia životného poistenia

1. Poistenie

a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami,

b) dôchodkové poistenie,

c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby.

3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) spojené s investičnými fondmi.


ZÍSKAVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A ICH OCHRANA

(podľa §15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

Prevádzkovateľ, ktorý pripravuje spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, je povinný pred ich získavaním dotknutej osobe vopred oznámiť nasledovné informácie:
 
Prevádzkovateľom je NOVIS Poisťovňa a.s., Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811 02 Bratislava, IČO: 47251301, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č.: 5851/B, (ďalej len „poisťovňa“). 
Ak dotknutá osoba prichádza do styku so sprostredkovateľom oznámi tieto informácie v mene prevádzkovateľa sprostredkovateľ. Sprostredkovateľ rovnako informuje dotknutú osobu aj o svojich identifikačných údajoch. 
Účelom spracúvania osobných údajov je vykonávanie poisťovacej činnosti na základe zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o poisťovníctve). 
Zoznam osobných údajov spracúvaných bez súhlasu dotknutej osoby je v rozsahu zákona o poisťovníctve §78 (meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt, ak ho má, rodné číslo, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty, zdravotný stav v rozsahu nevyhnutnom na posúdenie rizika pri uzavretí zmluvy). Ďalšie osobné údaje dotknutej osoby sú spracúvané výhradne na základe zákona o ochrane osobných údajov alebo na základe súhlasu dotknutej osoby. Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. Preukázanie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje, alebo preukázanie príslušnosti oprávnenej osoby hodnoverným dokladom k tomu subjektu, v mene ktorého koná; oprávnená osoba je povinná takejto žiadosti dotknutej osoby vyhovieť bez zbytočného odkladu.  Poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak prevádzkovateľ získava osobné údaje dotknutej osoby na základe súhlasu dotknutej osoby, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak dotknutej osobe povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, prevádzkovateľ oznámi dotknutej osobe právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje. Identifikácia tretích strán, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté. Okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im osobné údaje budú sprístupnené. Osobné údaje nebudú zverejnené. Osobné údaje nebudú predmetom prenosu do tretích krajín v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. 
Poučenie o právach dotknutých osôb v zmysle zákona o ochrane osobných údajov:
 
1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
 
2. Právo dotknutej osoby podľa písmena e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
 
3. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči:
a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.
 
4. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
 
5. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
 
6. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť  sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.
 
7. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 
8. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
 
9. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
 
10. Žiadosť dotknutej osoby podľa vybaví prevádzkovateľ bezplatne, výnimkou žiadosti dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. d), ktorú vybaví prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť  výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa odsekov najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
 
11. Obmedzenie práv dotknutej osoby prevádzkovateľ  bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a úradu.
 
 
 
 

Používame cookies s cieľom čo najviac Vám spríjemniť návštevu našich webových stránok.
Tým, že stránky používate, súhlasíte s uložením cookies na Vašom počítači/zariadení. Viac o cookies TU.